Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Förvärv
American Hydro Corporation
30.6.2016 förvärvade Wärtsilä USA- och Kanada-baserade American Hydro Corporation från Weir-koncernen.
American Hydro är en ledande leverantör och installatör av uppgraderingar och underhåll till storskalig utrustning inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Bolaget specialiserar sig i konsultering, design och prestanda förbättrande tjänster för vattenturbiner och pumpar. Förvärvet stöder tillväxten och expansionen inom Wärtsiläs existerande globala serviceutbud för vattenkraft och industriella applikationer.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för American Hydro, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 46
Totalt överfört vederlag 46
Preliminärt kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 45
Villkorad köpeskilling 1
Likvida medel i de förvärvade företagen -4
Totalt kassaflöde från förvärvet 42
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 5
Materiella tillgångar 14
Varor i lager 1
Försäljnings- och övriga fordringar 8
Likvida medel 4
Tillgångar totalt 33
Avsättningar 1
Leverantörs- och andra skulder 7
Skulder totalt 8
Totala tillgångar, netto 24
Preliminär goodwill 22
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive kundrelationer och orderstock) uppgick till 5 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 8 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 22 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att stärka närvaron inom vattenkraftverks- och industriell service samt produktutbudet och serviceberedskapet gentemot kundkretsen, vilket stöder tillväxtstrategi och expansion inom förnybara resurser. Den goodwill som redovisats för American Hydro förväntas vara för det mesta avdragbar i beskattningen.
Under 2016 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Eniram Group
30.6.2016 ingick Wärtsilä ett avtal om förvärv av Eniram, ett Finlandsbaserat teknologiföretag, som levererar lösningar för energihantering och analyser av prestanda till marinindustrin. Äganderätten till bolaget övergick till Wärtsilä från 1.7.2016.
Eniram förser marinindustrin med energihanteringsteknologi i syfte att reducera bränsleförbrukning och utsläpp. Enirams lösningar går från fartygsspecifika applikationer för trim, hastighet och maskindriftsoptimering till omfattande flottomfattande analyser. Bolagets lösningar har installerats i över 270 fartyg för att spara bränsle, öka lönsamheten och minska de skadliga utsläppen. Enirams huvudkontor ligger i Helsingfors i Finland och företaget har dotterbolag i Storbritannien, Förenta Staterna, Tyskland och Singapore. Under 2015 uppgick Enirams omsättning till över 10 miljoner euro med sammanlagt 89 anställda över hela världen. Förvärvet av Eniram tillför Wärtsilä kapacitet att öka och förstärka sitt nuvarande digitala produktutbud och koncernkunnande speciellt beträffande dataanalys, simulering och optimering av driftseffektivitet.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för Eniram, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 41
Totalt överfört vederlag 41
Preliminärt kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 41
Likvida medel i de förvärvade företagen -1
Totalt kassaflöde från förvärvet 40
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 11
Försäljnings- och övriga fordringar 3
Likvida medel 1
Tillgångar totalt 14
Räntebärande skulder 2
Leverantörs- och andra skulder 4
Uppskjuten skatteskuld 2
Skulder totalt 8
Totala tillgångar, netto 7
Preliminär goodwill 34
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi) uppgick till 11 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 3 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 34 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom energihanteringsteknologi. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att erbjuda kunderna möjligheter till optimering av de egna resurserna, förbättra prognoserna och ge stöd för analyser i realtid. Genom detta förvärv har Wärtsilä tagit en stark ledarposition inom marin digitalisering.
Under 2016 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om förvärven hade verkställts 1.1.2016 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 4.826 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2016.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.