Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Koncernens balansräkning, tillgångar
MEUR 31.12.2016 31.12.2015
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 112 1 103
Immateriella tillgångar 322 361
Materiella tillgångar 394 418
Förvaltningsfastigheter 12 13
Innehav i intresse- och samföretag 84 89
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 15
Räntebärande placeringar 6 17
Uppskjuten skattefordran 141 157
Kundfordringar 13 14
Övriga fordringar 18 28
Anläggningstillgångar totalt 2 116 2 215
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 042 1 200
Kundfordringar 1 220 1 394
Skattefordringar 46 51
Övriga fordringar 494 396
Likvida medel 472 334
Omsättningstillgångar totalt 3 275 3 374
Tillgångar totalt 5 391 5 589
Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder
31.12.2016 31.12.2015
Eget kapital
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Omräkningsdifferens -57 -6
Fond för verkligt värde -39 -70
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -45 -36
Balanserad vinst 2 032 1 916
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 288 2 201
Innehav utan bestämmande inflytande 34 41
Eget kapital totalt 2 321 2 242
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 520 492
Uppskjuten skatteskuld 93 102
Pensionsförpliktelser 168 161
Avsättningar 44 46
Erhållna förskott 58 77
Övriga skulder 1 2
Långfristiga skulder totalt 884 880
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 108 232
Avsättningar 206 223
Erhållna förskott 458 487
Skulder till leverantörer 502 510
Skatteskulder 78 82
Övriga skulder 833 933
Kortfristiga skulder totalt 2 186 2 467
Skulder totalt 3 070 3 347
Eget kapital och skulder totalt 5 391 5 589

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.