Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Koncernens kassaflödesanalys
MEUR 2016 2015 10–12/
2016
10–12/
2015
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens nettoresultat 357 451 172 159
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 138 124 34 33
Finansiella intäkter och kostnader 53 34 5 2
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -6 -27 -1 -2
Resultatandel i intresse- och samföretag -14 -17 -5 -6
Inkomstskatter 123 124 55 41
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 650 688 260 227
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) 89 -193 -171 -248
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) 162 79 210 341
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) -167 -229 -28 -136
Förändring av rörelsekapital 84 -343 11 -43
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 734 346 271 184
Finansiella poster och skatter:
Ränte- och övriga finansiella intäkter 36 45 4 3
Ränte- och övriga finansiella kostnader -31 -29 -6 2
Betalda skatter -127 -108 -34 -14
Finansiella poster och skatter -121 -91 -36 -8
Rörelseverksamhetens kassaflöde 613 255 235 176
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv -81 -258
Investeringar i intresse- och samföretag -9 -9 -5
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -55 -79 -20 -27
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 18 13 8 6
Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas 1 1 1 1
Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44
Investeringarnas kassaflöde -126 -288 -11 -25
Kassaflöde efter investeringar 487 -33 224 152
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 131 50
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -91 -112 -1 -15
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) -4 -16 -3
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -125 110 -98 -46
Betalda dividender -250 -242 -5
Finansieringens kassaflöde -339 -210 -100 -68
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 148 -243 125 83
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 334 571 345 250
Kursdifferenser -9 5 3
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 472 334 472 334

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.