Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

      

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2015 336 61 -30 -66 -65 1 723 1 960 45 2 005
Omräkningsdifferenser 23 23 2 25
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -20 -20 -20
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 16 16 16
Förmånsbestämda planer 29 -24 5 5
Totalresultat 23 -4 29 -24 24 2 26
Räkenskapsperiodens resultat 444 444 7 451
Räkenskapsperiodens totalresultat 23 -4 29 420 468 9 477
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender -227 -227 -13 -240
Eget kapital 31.12.2015 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242
Omräkningsdifferenser -51 -51 -1 -52
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -13 -13 -13
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 44 44 44
Förmånsbestämda planer -9 -9 -9
Totalresultat -51 31 -9 -29 -1 -30
Räkenskapsperiodens resultat 352 352 4 357
Räkenskapsperiodens totalresultat -51 31 -9 352 323 3 327
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender -237 -237 -11 -247
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.