Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Wärtsiläs bokslutskommuniké 2016

Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2015. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

År 2016 har koncernen tillämpat tillägget till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter - Förtydligande av upplysningar. Tilläggen förtydligar tillämpningen av väsentlighetsprincipen och bedömningen när man avgör i vilken ordning upplysningar presenteras. Detta påverkar noterna till bokslutet något.

Införande av nya och uppdaterade IFRS-standarder

År 2017 kommer koncernen att införa följande nya och ändrade standarder som utfärdats av IASB.

Nya IFRS 9 Finansiella instrument ersätter de rådande anvisningarna i IAS 39 Finansiella instrument - Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller reviderade anvisningar för klassificering och värdering av finansiella instrument, inklusive nya allmänna krav på säkringsredovisning och en ny modell för förväntade kreditförluster vid beräkning av nedskrivningar på finansiella tillgångar. Den vidareutvecklar också anvisningarna för redovisning och borttagande av finansiella instrument ur balansräkningen i IAS 39.

Koncernen har bedömt inverkan av IFRS 9 och förväntar sig vissa ändringar i processerna relaterade till säkringsredovisningen och presentationen av dem. Den nya modellen harmoniserar redovisningen med riskhanteringen och tillåter säkring av nettotillgångar, där vinster eller förluster visas på en separat rad i koncernens resultaträkning. När det gäller nedskrivningar på finansiella tillgångar omfattar ändringen främst kundfordringar där kreditförluster redovisas enligt de förväntade kreditförlusterna under deras livslängd. Koncernen estimerar att omräkningens inverkan på eget kapital och kundfordringar är obetydliga. De övriga siffrorna för jämförelseperioden kommer inte att omräknas.

Tillägg till IAS 7 Kassaflödesanalys* - Disclosure Initiative förtydligar IAS 7 när det gäller att förbättra informationen till användare av bokslut om en enhets finansiella aktiviteter, till exempel genom att förse balansräkningen med en avstämning av ingående och utgående balans för skulder till följd av finansiella aktiviteter (separat från ändringar i övriga tillgångar och skulder). Tilläggen påverkar noterna till koncernbokslutet.

Tillägg till IAS 12 Inkomstskatter* - Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses klarlägger kraven på redovisning av uppskjutna skattefordringar för skuldinstrument som värderas till verkligt värde. Tilläggen har ingen väsentlig inverkan på koncernbokslutet.

Följande nya och ändrade standarder och tolkningar som redan utfärdats av IASB kommer att införas 2018 eller senare beroende på ikraftträdandet.

Nya IFRS 15 Intäktsredovisning (träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter): IFRS 15 medför heltäckande ramar för fastställande av huruvida, i vilken omfattning och när intäkter ska redovisas. Den ersätter de befintliga anvisningarna för intäkter, inklusive IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. Enligt IFRS 15 ska en enhet redovisa intäkter till ett belopp som motsvarar den ersättning som enheten väntas få i utbyte mot dessa varor eller tjänster. 

Koncernen har bedömt inverkan av IFRS 15 och preliminärt förväntar sig ändringar i intäktsredovisningen för två affärslinjer. Dessa utgörs av långfristiga service- och underhållsavtal samt entreprenadavtal relaterade till olje- och gasverksamheten.

Inom långfristiga service- och underhållsavtal skapas kundvärdet med tiden under avtalsperioden. För närvarande beräknas färdigställandegraden på basis av en hur stor andel av tjänsten som har levererats. I enlighet med IFRS 15 kommer intäkterna att redovisas med tiden på basis av realiserade kostnader. På grund av normala underhållsscheman kommer detta i allmänhet att leda till att intäkterna för ett avtal redovisas senare. Konsekvenserna för koncernens omsättning utjämnas dock i hög grad av den breda portföljen av avtal i olika faser av livscykeln.

De främsta värdeskapande faktorerna för entreprenadavtal inom olje- och gassektorn är planering, försäljning och projekthantering, medan tillverkningen outsourcas i allmänhet och därmed beräknas färdigställandegraden på basis av avtalets milstolpar mot redogörelser av dessa. Enligt IFRS 15 kommer intäkterna att redovisas med tiden på basis av projektens framskridande enligt realiserade kostnader. I allmänhet fördröjer detta avsevärt redovisningen av intäkter för ett projekt jämfört med den nuvarande metoden där framskridandet mäts på basis av utfört arbete. Även inom olje- och gasverksamheten borde den breda portföljen av entreprenadavtal i olika faser utjämna inverkan på koncernens omsättning.

De två affärslinjerna står tillsammans för ca 10-15% av koncernens omsättning beroende på året. Den estimerade totala omräkningseffekten på eget kapital är ca -10 miljoner euro.

Tillägg till IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar* - Clarification and Measurement of Share-based Payment (träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter). Syftet med tilläggen är att eliminera den varierande klassificeringen och fastställandet av särskilda aktiebaserade transaktioner (redovisning av kontantavräknade aktiebaserade transaktioner som inkluderar prestationsvillkor, aktiebaserade betalningar där ersättningssättet beror på framtida händelser, aktiebaserade betalningar som betalas netto efter skatt och ändring av aktiebaserade transaktioner från kontantavräknade till aktieavräknade). Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IFRS 4 Försäkringsavtal* - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts (träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2018 eller därefter): Tillämpning av IFRS 9 Finansiella instruments med IFRS 4. Tilläggen hjälper försäkringsbolagen att avgöra om och hur de borde tillämpa IFRS 9 innan de tillämpar den kommande standarden för försäkringsavtal. Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

Nya IFRS 16 Leasing* (träder i kraft för räkenskapsperioden som börjar 1.1.2019 eller därefter): IFRS 16 förändrar redovisningen av operativ leasing genom att kräva att företag redovisar leasingtillgångar och leasingskulder i balansräkningen, ursprungligen värderade enligt nuvärdet av oundvikliga framtida leasingavgifter och att avskriva dessa tillgångar och räntan på leasingskulder i resultaträkningen under leasingperioden. Huruvida ett avtal omfattar leasing fastställs på basis av om kunden har rätt att kontrollera användningen av en identifierad tillgång under en tidsperiod. När IFRS 16 tillämpas kommer andelen leasingavgifter, som för närvarande upptas i rörelsekostnader i koncernens resultaträkning, att överföras till nedskrivningar och avskrivningar samt ränteandelen till finansiella kostnader. Även balansomslutningen kommer att förändras, vilket leder till vissa förändringar i nyckeltalen. Koncernen bedömer inverkan av IFRS 16.

* Har inte godkänts för tillämpning i EU 31.12.2016.

De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.