Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Den låga ekonomiska tillväxten utgör den främsta riskfaktorn med tanke på utvecklingen på kraftverksmarknaden. Kunder kan också skjuta upp investeringsbeslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Det låga oljepriset påverkar nationella infrastrukturprojekt i olje- och gasproducerande ekonomier, i synnerhet i Mellanöstern och Ryssland. Pristrycket är fortfarande en riskfaktor på grund av det föränderliga konkurrensläget.

På marinmarknaden fördröjer de svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage fortfarande återhämtningen inom det traditionella shippingsegmentet. Den ekonomiska och politiska osäkerheten samt nya teknologier och innovationer fortsätter att utmana rådande affärsmodeller och handelsrutiner. Offshoreinvesteringarna förblir begränsade på grund av överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskade investeringar, trots uppgången i oljepriset på sistone. Offshoreproduktionen står inför en ökande konkurrens från billigare land- och skifferbaserad produktion. Dessutom väntas den ökande energieffektiviteten och lanseringen av andra energikällor motverka efterfrågan på olja. Sjunkande priser på nybyggen kan leda till att skeppsvarven börjar pressa sina leverantörer. Det finns risk för avbeställningar, men förhandlingar om förlängda leveranskontrakt verkar vara en större risk för skeppsvarvens orderböcker.

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena i specifika marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.