X
MenuStäng
Open navigation

Aktieägare

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä hade ca 39.900 aktieägare i slutet av räkenskapsperioden 2017. Det utländska innehavet, inklusive förvaltarregistrerade aktier, stod för 55,9% (55,0) i slutet av perioden, medan finländska privata investerare ägde 17,7% av aktiekapitalet (18,4). Investor AB var den största aktieägaren med ett innehav på 34.866.544 aktier, dvs. 17,7% av aktiekapitalet. Ytterligare information om utvecklingen av ägarstrukturen finns på Wärtsiläs IR-sidor https://www.wartsila.com/sv/investerare.

Ägarstruktur 31.12.2017
Grupp Ägare % Aktier %
Privata företag 1 401 3,5 15 278 487 7,7
Finansinstitut och försäkringsbolag 60 0,2 4 333 981 2,2
Offentliga samfund 44 0,1 20 075 089 10,2
Icke vinstsyftande sammanslutningar 834 2,1 12 423 031 6,3
Hushåll 37 212 93,4 34 829 847 17,7
Utlandet 310 0,8 36 898 320 18,7
Förvaltarregistret 73 402 375 37,2
Totalt 39 861 100,0 197 241 130 100,0
Ägarstruktur 31.12.2017.svg
Fördelning av aktierna 31.12.2017
Aktietal Ägare % Aktier %
1-100 13 505 33,9 675 507 0,3
101-1 000 19 013 47,7 7 582 922 3,8
1 001-10 000 6 666 16,7 18 238 762 9,2
10 001-100 000 606 1,5 14 488 730 7,3
100 001-1 000 000 61 0,2 15 321 812 7,8
1 000 001-10 000 000 7 0,0 11 522 523 5,8
10 000 001- 3 0,0 56 008 499 28,4
Förvaltarregistret 73 402 375 37,2
Totalt 39 861 100,0 197 241 130 100,0

Wärtsiläs 50 största aktieägare 31.12.2017, exklusive förvaltarregistret
Ägare Aktier %
1 Invaw Invest AB, ett helägt dotterbolag till Investor AB 34 866 544 17,68
2 Fiskars Oyj Abp 10 881 781 5,52
3 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma 10 260 174 5,20
4 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 984 934 1,51
5 Folkpensionsanstalten 1 935 910 0,98
6 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 1 505 000 0,76
7 Svenska Litteratur-sällskapet i Finland rf 1 495 784 0,76
8 Statens Pensionsfond 1 480 000 0,75
9 Keva 1 107 327 0,56
10 Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 1 013 568 0,51
11 Suomen Kulttuurirahasto 973 480 0,49
12 Jenny och Antti Wihuri Fond 900 000 0,46
13 Sigrid Jusélius Stiftelse 866 475 0,44
14 Schweizerische Nationalbank 658 661 0,33
15 Savox Investments S.a. 570 000 0,29
16 Oy Ingman Finance Ab 560 000 0,28
17 Rantanen Tuula Anneli 505 066 0,26
18 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 497 888 0,25
19 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 478 200 0,24
20 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse sr 352 630 0,18
21 Livränteanstalten Hereditas Ab 334 690 0,17
22 Blåberg Olli Edvard 320 000 0,16
23 Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond 279 600 0,14
24 Sijoitusrahasto Nordea Suomi 276 160 0,14
25 Fromond Elsa Margaretha Louise 275 500 0,14
26 Sijoitusrahasto Nordea Pohjoismaat 272 814 0,14
27 Stockmann Marita 271 226 0,14
28 William Thurings Stiftelse sr 269 650 0,14
29 Holding Manutas Oy 255 000 0,13
30 Sijoitusrahasto Seligson & Co 252 261 0,13
31 Sijoitusrahasto Aktia Capital 250 000 0,13
32 Von Fieandt Berndt Johan 235 382 0,12
33 Stiftelsen för Åbo Akademi 218 610 0,11
34 Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 213 600 0,11
35 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 208 064 0,11
36 Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksirahasto 205 198 0,10
37 Holdix Oy Ab 204 050 0,10
38 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 201 912 0,10
39 Seb Finlandia Sijoitusrahasto 193 078 0,10
40 Markkola Leena 172 500 0,09
41 Folkhälsans Forskningsstiftelse 172 068 0,09
42 Barry Staines Linoleum Oy 166 570 0,08
43 Perceval Ann-Marie Caussin De 166 280 0,08
44 Karlsson Anne Christine 160 000 0,08
45 Suomen Kauppayhtiöt Oy 158 400 0,08
46 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 154 679 0,08
47 Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 152 500 0,08
48 Brotherus Pia Monica 151 002 0,08
49 Odin Finland 141 505 0,07
50 Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse 141 500 0,07
Totalt 80 367 221 40,75

Ändringar i ägarandelar – flaggningsanmälningar

Enligt värdepappersmarknadslagen är aktieägarna i finska noterade bolag skyldiga att anmäla ändringar i sina innehav till både Finansinspektionen och det noterade bolaget. Tabellen nedan sammanfattar de flaggningsmeddelanden som Wärtsilä mottagit under 2017. Ytterligare information finns på Wärtsiläs webbplats.

Publicerings-datum Transaktions-datum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
23.11.2017 22.11.2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 4,63 5,05
30.11.2017 29.11.2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,10 5,47

Företagsledningens aktieinnehav

Styrelseledamöterna, verkställande direktören och vice verkställande direktören samt sammanslutningar där dessa utövar bestämmandeinflytande ägde i slutet av 2017 sammanlagt 65.374 aktier i Wärtsilä Oyj Abp, vilket motsvarar 0,03% av aktierna och rösterna. Ytterligare information om styrelsens och direktionens aktieinnehav finns i avsnittet Bolagsstyrning.

Fullmakter

Bolagsstämman 2.3.2017 beviljade styrelsen fullmakt att köpa högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav 3.3.2016. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens dividendförslag

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,38 euro per aktie ska utdelas för räkenskapsåret som utgick 31.12.2017. Dividenden betalas i två rater.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?