X
MenuStäng
Open navigation

Det smarta ekosystemet

Smart shipping (TARKASTA KÄÄNNÖS)

Digitaliseringen och möjligheterna som erbjuds av integrerade uppkopplingar skakar om alla branscher. Med sina många kontaktpunkter till sjöfartens värdekedja har Wärtsilä en unik position under denna fortsatta utveckling. Wärtsilä Marine Solutions strategi- och affärsutvecklingsdirektör Mauro Sacchi förklarar hur företagets nya strategi för smart teknik kommer att frigöra lösningarnas fulla potential.

mauro_sacchi.png
MARINE SOLUTIONS STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLINGSDIREKTÖR MAURO SACCHI

”Wärtsiläs Smart Marine-strategi bygger i grunden på ett ekosystemtänkande”, säger Mauro Sacchi. ”Allt hänger ihop med den digitala omvandlingen som pågår över hela världen just nu i många olika branscher.”

Sacchi nämner bilindustrin som ett exempel: Självkörande bilar är bara en komponent i den revolution som skett inom vägtransporter till följd av framstegen inom anslutbarhet och dataöverföring. Men som enskilda bilar, utan nätverken som förser dem med data om rutter, styrning och service, och som alla hanteras av olika aktörer, är fordonen i stort sätt värdelösa.

Så är det också i sjöfartsindustrin, förklarar Sacchi. ”Inget företag kan ensamt driva igenom denna förändring, utan framsteg i rätt riktning kräver samarbete.” 

Från fartyg till värdekedjor

Detta tankesätt genomsyrar Wärtsiläs nya Smart Marine-strategi, som enligt Sacchi är en strategi för att implementera de monumentala förändringar som pågår över hela världen även inom marinindustrin.

”Det handlar om mycket mer än bara fartyg eller ens automatiserade fartyg”, förklarar han. ”Strategin är enklare att förstå sedd till hela värdekedjan. I princip fokuserar den på allt som sker mellan en hamn och en annan, och där är fartyget bara en del av ekosystemet.”

Enkelt uttryckt är smart sjöfart ur Wärtsiläs perspektiv allt som låter företaget koppla samman ett intelligent fartyg med två hamnar som också är försedda med smart teknik, och samtidigt optimera hela processen däremellan.

marine_flagship_2.png
SMART MARINE-EKOSYSTEMET INKLUDERAR ALLT SOM SKER MELLAN EN HAMN OCH EN ANNAN
Smart Marine Ecosystem

Smart sjöfart i praktiken

Sacchi påpekar att de olika segmenten inom sjöfartsindustrin, exempelvis containerfartyg, kryssningsfartyg samt olja och gas, givetvis styrs av olika faktorer, men samtidigt finns det likheter som kan användas för att skapa en öppen plattform för framsteg.

”Om vi ser på det hela förenklat har vi ett fartyg som ska förflytta sig från en plats till en annan. Det finns olika system inblandade – lokalisering av fartyg, förankring och hamnlogistik – och sedan åker fartyget till nästa hamn där motsvarande process upprepas.

”Ser man på hela värdekedjan från början till slut”, fortsätter han, ”och föreställer sig att man vill skapa ett optimerat ekosystem, så skulle det vara ett där alla processer hanteras felfritt. Det skulle i princip innebära inga väntetider eller andra problem vid terminalerna – inga förseningar överhuvudtaget i varken utskeppnings- eller destinationshamnen.”

”Då kunde man även förhindra all ineffektivitet mellan hamnarna, till exempel väntetider orsakade av fartygen själva eller bristande hänsyn till den övriga trafiken. Samma gäller väderförhållanden eller fartygets drift.”

”Sist men inte minst vill man kanske också öka hela flottans kapacitet”, säger Sacchi. ”Det kan till exempel finnas fartyg som inte är optimalt lastade, vilket innebär att en stor del av kapaciteten inte utnyttjas optimalt.”

Smart sjöfart ur Wärtsiläs perspektiv är allt som låter företaget koppla samman ett intelligent fartyg med två hamnar som också är försedda med smart teknik, och samtidigt optimera hela processen däremellan.

 

Alla dessa element kan betraktas som slöseri med resurser, tid eller arbete inom ekosystemet. Sacchis sista och viktigaste poäng är att denna typ av slöseri kan förebyggas med innovativ teknik, nya sätt att arbeta, banbrytande affärsmodeller och branschövergripande samarbete – och det är precis det Wärtsilä vill uppnå med Smart Marine-strategin.

En industri i omvälvning

Även om dessa förändringar kräver införande av ny teknik tror Sacchi att fördelarna kommer att vara uppenbara för alla fartygsägare och operatörer. 

”Smart teknik har tre stora fördelar att erbjuda sjöfarten”, förklarar han. ”Först och främst handlar det om effektivitet – att bedriva verksamheten med minsta möjliga resurser. Det syftar inte nödvändigtvis på besättningens storlek utan lika gärna på bränsle och andra naturresurser. Det handlar om optimering av helheten snarare än bara en komponent.”

Vad gäller personalen påpekar Sacchi att automatisering av vissa funktioner på fartyg snarare än att minska besättningen sannolikt kommer att ge besättningen bättre verktyg för att driva fartyget optimalt. Vi talar alltså inte om en framtid med obemannade robotfartyg, utan om en framtid där maskiner gör det de kan bäst och människor likaså.

”För det andra menar vi att framtidens ekosystem kommer att bli koldioxidfritt, med minsta möjliga – eller rentav inga miljöeffekter. Det är vårt mål även inom sjöfarten”, fortsätter Sacchi.

”Sist men inte minst kommer säkerheten. Det är ett område som vi alltid fokuserar på och där vi ser en stor förbättringspotential med smartare teknik.”

Slöseri kan förebyggas med innovativ teknik, nya sätt att arbeta, banbrytande affärsmodeller och branschövergripande samarbete – och det är precis det Wärtsilä vill uppnå med Smart Marine Strategy.

 

marine_flagship_3.png
MASKINER OCH AUTOMATISERING MINSKAR INTE BESÄTTNINGEN UTAN GER BÄTTRE VERKTYG OCH RESURSER

Intresserade kunder

Det kan ta lite tid att vänja sig vid framtidsvisioner, och det är inte givet att alla nya lösningar går hem hos kunderna. Därför är det trevligt att se hur många av de fördelar som Sacchi räknat upp som väcker genklang inom branschen.

I augusti 2017 genomförde Wärtsilä tillsammans med amerikanska Gulfmark Offshore framgångsrika tester med fjärrstyrning av Gulfmarks fartyg i Nordsjön utanför Skottland. Samtidigt tog vi tillfället i akt att diskutera det smarta ekosystemet med företagets vd Quintin V. Kneen, och det visade sig att vi hade många gemensamma åsikter.

”Potentialen för tillväxt och effektivisering är enorm”, säger Sacchi, ”men det finns mycket kvar att göra.”

”Det finns många problem att lösa innan vi kan skapa ett genuint automatiserat fartyg. För att uppnå det målet måste alla processer vara standardiserade. Därför tror jag att vi kommer att få se fullständig omvandling inom standardisering i den närmaste framtiden.”

För Kneen och förmodligen många andra inom offshoreindustrin är säkerheten kanske den största fördelen som automationen har att erbjuda:

marine_flagship_4.png
FJÄRRSTYRNING AV FARTYG HAR TESTATS FRAMGÅNGSRIKT

”Offshoreplattformar är kända för sina exceptionellt farliga förhållanden”, säger han. ”Om man lyckas automatisera och standardisera alla processer kan man eliminera risken för mänskliga misstag. Många tänker förstås att det handlar om personalminskningar, men det är inte därför jag förespråkar det här, utan för att det skapar en säkrare arbetsmiljö på oljeplattformarna. Det finns gott om arbete inom offshorebranschen. Det viktigaste är att minimera riskerna för människorna genom automatisering.”

”Säkerheten är högst på vår agenda”, fortsätter han, ”i synnerhet säkerhet genom automatisering och standardisering av smart teknik. Det är något som folk kommer att börja inse.”

Man ska inte heller glömma vikten av effektivitet. Kneen förutspår att den utveckling som redan skett inom vägtransporter även kommer att påverka sjöfarten, där man också vill eliminera slöseri och minska utsläppen som skapas av fartyg som utför onödigt arbete.

”Ju effektivare verksamheten är, desto mindre bränsle går åt – och mindre bränsleförbrukning betyder mindre föroreningar. Precis som inom logistiken på land kommer standardisering att låta offshoreföretagen dela resurser för att höja effektiviteten.”

En sammankopplad portfölj

Som den ovanstående diskussionen antyder finns det många framsteg kvar att uppnå och framtiden är inte lätt att förutspå. Kundernas förtroende är värdefullt och därför vill Sacchi även lyfta fram Wärtsiläs befintliga erbjudande.

”Vår styrka som företag, som enligt min mening gör oss till en aktör att räkna med, är att vi har branschens bredaste produktportfölj”, säger han. ”För oavsett när den smarta tekniken och alla dess fördelar blir verklighet, kommer det ändå alltid att behövas fartyg.

”Så länge man behöver fartyg behöver man också maskiner. Det är också historiskt sett vårt starkaste område och vår utgångspunkt för denna resa. Det är där äventyret börjar för oss, eftersom vi har en så enorm portfölj av lösningar – vår i särklass största installerade bas av maskiner innebär också att vi har den största potentialen.”

marine_flagship_5.png
SÄKERHETEN PÅ OFFSHOREPLATTFORMAR ÄR EN STOR FÖRDEL SOM AUTOMATISERING OCH SMART TEKNIK HAR ATT ERBJUDA
Wärtsilä explores future trends and concepts

Anteckningen

Skapa en anteckning?