X
MenuStäng
Open navigation

HÅLBARHETSBESTYRKAT 2017

Sjöfartsallians tacklar koldioxidutmaningen

Sjöfartsindustrins största aktörer har inlett ett samarbete för en koldioxidsnål framtid.

Global Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping (GIA) är ett offentligt-privat partnerskap som lanserades av Internationella sjöfartsorganisationen IMO i juni 2017. Dess syfte är att tillsammans identifiera och ta bort hinder för energieffektiv teknik och operativa förbättringar. Wärtsilä är en av 16 medlemmar i alliansen och bidrar med sin expertis om bränsleeffektiv sjöfart och som finansiär för fonden som bekostar GIA:s verksamhet.

”Det är ingen hemlighet att det är svårt att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten och att betydande förbättringar av energieffektiviteten inte kan uppnås på egen hand av någon enskild aktör. GIA är ett bra exempel på en innovativ ny samarbetsmodell mellan offentliga och privata aktörer som kan bana väg för koldioxidsnål sjöfart och ökad energieffektivitet”, säger Astrid Dispert, teknisk rådgivare för Global Maritime Energy Efficiency Partnerships Project (GloMEEP), som utgör ramverket bakom GIA och genomförs av Globala miljöfonden GEF, FN:s utvecklingsprogram UNDP och IMO.

Enligt henne finns det ett antal operativa förbättringar som kan öka energieffektiviteten för ett fartyg betydligt, men etablerade tillvägagångssätt eller best practices saknas. GIA:s roll är att undersöka varför det är så – vilka tekniska och kommersiella hinder finns och hur kan de övervinnas.

Utrymme för förbättring

Även om sjöfart redan är ett av de mest hållbara och ekonomiska sätten att transportera varor och material säger Dispert att det alltid finns utrymme för förbättring.

”När det gäller energieffektivitet har man mycket att vinna på att garantera rätt underhåll av fartyget och installera innovativ ny teknik. Även besluten som fattas på land är värda att beakta, bland annat kan de operativa villkoren i fraktavtalen om exempelvis fartygets hastighet och last ha en betydande effekt på miljöprestandan.”

Dispert påpekar att det redan finns ett antal kommersiellt genomförbara sätt att minska utsläppen. Propellerpolering, optimering av vattenflöden och skrovrengöring erbjuder till exempel energibesparingar som täcker kostnaderna med bred marginal. Enligt IMO:s andra studie om växthusgaser kan fartygens energiförbrukning och koldioxidutsläpp minskas med upp till 75 procent med olika operativa åtgärder och befintlig teknik. Många av dessa åtgärder är kostnadseffektiva och garanterar en snabb återbetalning av investeringen genom sänkta bränslekostnader.

En särskild utmaning är införandet av koldioxidsnål teknik i utvecklingsländer.

”Spridning och införande av ny teknik är en utmaning i många utvecklingsländer, särskilt små östater och de minst utvecklade länderna, som saknar en gynnsam miljö för tekniskt samarbete. En fördel som GIA har är dess förmåga att påverka politiska beslutsfattare och privata aktörer i dessa länder.”

Innovationer har gjort sjöfarten betydligt effektivare och säkrare samt bidragit till ett minskat klimatavtryck.

Innovation det viktigaste

Tekniska innovationer ligger bakom många av sjöfartens framgångssagor. Innovationer har gjort sjöfarten betydligt effektivare och säkrare samt bidragit till ett minskat klimatavtryck. Enligt Dispert sker den mest spännande utvecklingen just nu inom eldrivna och autonoma fartyg, som genererar ny kunskap om energieffektiv teknik och potentiella tekniska och operativa förbättringar som kräver mer djupgående studier.

”Samtidigt ser vi en bredare bränslevariation inom sjöfarten och en ökning inom koldioxidsnåla bränslen som LNG och metanol samt olika typer av biobränslen. Denna trend väntas fortsätta i och med IMO:s beslut att från och med 1 januari 2020 minska svavelhalten i sjöfartsbränslen för fartyg utanför SECA-områden från 3,5 till 0,5 procent.”

Hon tillägger också att Big Data och olika analysverktyg erbjuder intressanta möjligheter inom sjöfarten. De stora datamängderna kan hjälpa företag att göra ändringar som ökar lönsamheten, förbättrar verksamheten ombord på fartygen och minskar koldioxidavtrycket. Många viktiga aktörer medverkar i GIA, till exempel hamnmyndigheter, som spelar en roll i att skapa en miljö som gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen.

”IMO:s regelverk för att minska den internationella sjöfartens utsläpp utvecklas och stärks samtidigt som nya innovationer och ny teknik växer fram. Vår ambition är att stimulera innovationer och röja undan hinder för deras implementering. På så sätt kan vi hjälpa sjöfartsindustrin att utvecklas på ett hållbart och miljösmart sätt”, avslutar Dispert.

Anteckningen

Skapa en anteckning?