X
MenuStäng
Open navigation

Energy Solutions

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä Energy Solutions är en ledande integrerare av globala system och levererar ultraflexibla interna kraftverk baserade på förbränningsmotorer, energilagringssystem och storskaliga solkraftverk samt mottagningsterminaler för flytande naturgas (LNG) och LNG-distributionssystem. Dessa flexibla och effektiva lösningar ger kunderna överlägset värde och tillgång till renare och moderna energisystem för framtida generationer. Detta stöder Wärtsiläs syfte att möjliggöra mer hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. År 2017 uppgick Wärtsiläs installerade kraftverkskapacitet till över 65 GW i 177 länder runt om i världen.

Wärtsilä har tre kundsegment

Wärtsilä Energy Solutions tre huvudsakliga kundsegment är kraftverksbolag, självständiga kraftproducenter (IPP) och industrikunder.

Kraftverksbolag distribuerar el och gas till invånare samt kommersiella och industriella slutanvändare. De investerar i gasinfrastrukturprojekt och olika slags kraftverk för att säkerställa en adekvat belastning och en optimerad palett bestående av kostnadseffektiva och tillförlitliga produkter och tjänster för sina kunder.

IPP:er är finansiella investerare som investerar i gasinfrastruktur och kraftverk och som säljer el till kraftverksbolag. Deras investeringar är avkastningsinriktade, och liksom när det gäller elbolagen beror deras tekniska krav på applikationerna.

Industriella kunder utgörs främst av privata företag med energiintensiv produktion, som cement- eller gruvanläggningar. Genom att investera i interna kraftverk kan de uppnå lägre energikostnader och tillförlitlig kraftförsörjning. Wärtsilä betjänar den översta kundkategorin, dvs. stora industriföretag med en relativt hög elförbrukning. 

Fokus på flexibilitet

Wärtsiläs motorbaserade Smart Power Generation-kraftverk används i flera applikationer. Dessa omfattar lösningar för basbelastning, kapacitet för nätstabilitet, lösningar för toppbelastning och reglerkraft samt reservkraft för integration av vind- och solenergi.

Wärtsiläs kraftverkslösningar skräddarsys enligt kundernas specifika behov med hjälp av modulbaserade produkter och tjänster. Leveranserna varierar mellan leveranser av utrustning till kompletta nyckelfärdiga kraftverk med hjälp av Wärtsiläs överlägsna projekthantering. Lösningarnas bränsleflexibilitet gör det möjligt att välja de lämpligaste bränslena, inklusive naturgas och flera andra gaser samt de flesta oljor. Kunderna kan också driva kraftverken med flera bränslen. Utöver det breda serviceutbudet som stöder kunderna under installationernas livscykel erbjuder Wärtsilä också finansiella tjänster för att hjälpa med att ordna finansiering för kunderna och styra komplexa projekt. 

Den ökande användningen av intermittenta förnybara energikällor i många kraftförsörjningssystem har skapat ett snabbt växande behov av större flexibilitet. Gasdrivna kraftverk är det mest flexibla och miljövänliga alternativet för balansering av elnät som bygger på varierande förnybara energikällor. Smart Power Generation-kraftverk erbjuder de bästa metoderna för att stödja kraftförsörjningssystemet genom att erbjuda en så stor flexibilitet som möjligt, avsevärda besparingar och en optimerad respons på snabba förändringar i intermittent kraftförsörjning.

Tillväxt genom integration av energilagring, solkraft och LNG-system

Den globala övergången från kolintensiva energikällor till bränslen med låga kolutsläpp, såsom naturgas och förnybara energikällor ger Wärtsilä många tillväxtmöjligheter.

Som en föregångare inom gas- och flerbränslemotorer, bränslesystem, teknologi och service främjar Wärtsilä den globala övergången till gasdrift genom LNG-infrastrukturprojekt. Företaget erbjuder ett komplett sortiment av projekt och livscykelbaserad support från små och medelstora LNG-förvätskningsanläggningar och -terminaler till nyckelfärdiga leveranser runt om i världen. Tillsammans med sina kunder har Wärtsilä kapacitet att utveckla hela LNG-värdekedjan. I nyckelfärdiga lösningar kan en LNG-terminal integreras i ett Smart Power Generation-kraftverk, vilket möjliggör gasdrift på ställen som tidigare saknat tillgång till gas.

För att reagera på det ökande intresset för förnybara energikällor i energiförsörjningen har Wärtsilä utvecklat storskaliga hybridkraftverk som förenar stora bränslebaserade kraftverk med solkraftverk. Wärtsiläs hybridlösningar levereras som nyckelfärdiga projekt med solkraftsmoduler från ledande leverantörer. Syftet med hybridkraftverk är att spara bränsle, vilket sänker livscykelkostnaderna och ger miljöfördelar. De två anläggningarna optimeras så att mängden solenergi maximeras medan motorerna fungerar som en sekundär kraftkälla. Solkraftverket kan vara en del av ett eftermonteringsprojekt, där solmodulerna kombineras med ett befintligt Smart Power Generation-kraftverk.

Under 2017 förvärvade Wärtsilä Greensmith Energy Inc., den ledande leverantören av mjukvara och integrationstjänster för energilagring i USA. Förvärvet gör det möjligt för Wärtsilä att uppnå en ledande position på den växande energilagringsmarknaden och ytterligare stärka företagets kompetens inom energisystemintegration. Som en kombinerad lösning erbjuder Wärtsiläs Smart Power Generation, solkraft och energilagring, tillsammans med Wärtsiläs integrationsförmåga, flera årtionden långa erfarenhet av leveranser av komplexa nyckelfärdiga motorkraftverk och ett omfattande serviceutbud, en hållbar, tillförlitlig och förmånlig kraftförsörjning – i synnerhet i länder och regioner med isolerade eller svaga elnät. 


Energi Solutions operativa miljö

De viktigaste efterfrågefaktorerna för Wärtsilä Energy Solutions:

 • Ekonomisk tillväxt, elektrifiering och förbättrad levnadsstandard
 • Tillväxt inom hållbar energi, som minskar kolutsläppen
 • Snabb tillväxt inom intermittent förnybar energi och ökande fluktuationer i efterfrågan
 • Ersättande av andra fossila bränslen med naturgas
 • Föråldrande installerad kapacitet driver på investeringar i nya teknologier

Ekonomisk tillväxt, en förbättrad levnadsstandard och en ökande elektrifiering leder till en ökning i elförbrukningen i länder utanför OECD. Efterfrågan på kraftverk för flexibel basbelastning och industriell kraftförsörjning beror på priset på den el som köps från det lokala nätet och på bränsleprisets utveckling. När gasdistributionsnätet byggs ut på tillväxtmarknaderna ökar efterfrågan på gas- och flerbränslekraftverk, lösningar inom vilka Wärtsilä har en ledande position.

Elproduktion per region.svg

I OECD-länderna leder de allt strängare utsläppsbestämmelser till nedläggning av äldre kapacitet, vilket i sin tur driver på nyinvesteringar. En annan pådrivande faktor är de politiska satsningarna på kraftförsörjning med litet kolavtryck, vilket främjar kraftförsörjning med förnybara energikällor. Detta har redan avsevärt ökat behovet av flexibilitet i kraftförsörjningssystem. Wärtsiläs Smart Power Generation-kraftverk är den mest effektiva lösningen för integration av intermittent kraftförsörjning med förnybara energikällor, och dessa kraftverk möjliggör en övergång till ett hållbart, tillförlitligt och förmånligt kraftförsörjningssystem med litet kolavtryck.

Global kraftgenereringskapacitet, föråldrade och kapacitetstillägg.svg
Andelen förbybara bränslen i elproduktion per region.svg
Världens elproduktion enligt typ.svg

Konkurrenter och marknadsposition

Wärtsilä möter nya former av konkurrens när utbudet utvidgas. De huvudsakliga konkurrenterna inom större gasbaserade projekt är gasturbintillverkare såsom GE och Siemens. I konkurrensen med gasturbiner gör Wärtsiläs kombination av en hög effektivitet, en bättre bränsleflexibilitet och en överlägsen operativ flexibilitet det möjligt för Wärtsilä att erbjuda bättre värdeförslag för många kunder.

När det gäller mindre gas- och tjockoljebaserade kraftverksprojekt är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av förbränningsmotorer, såsom MAN Diesel & Turbo, GE Jenbacher, Caterpillar (MAK), och Rolls-Royce. Wärtsiläs avancerade gas- och flerbränslebaserade motorteknik, optimerade modulbaserade kraftverk, överlägsna projekthanteringsförmåga och globala support under installationernas livscykel har gett Wärtsilä en marknadsledande position inom förbränningsmotorbaserade kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen.

Inom större solkraftverk är självständiga, regionala och lokala EPC-företag de största konkurrenterna. Konkurrensen inom LNG-infrastrukturprojekt kommer främst från entreprenadföretag. Inom energisystemintegration, mjukvara och batterilagringssystem består konkurrenterna av bland annat NEC och Tesla.

Wärtsilä är välpositionerad på marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas.svg
Wärtsilä är marknadsledare inom motorkraftverk.svg

Energy Solutions och hållbar utveckling

Utvecklingen av en mer hållbar energiinfrastruktur styrs av klimatpolitiken, energisäkerheten och ekonomin. Kolintensiva energikällor ersätts med bränslen med låga kolutsläpp såsom naturgas och förnybara energikällor. En minskad energiförbrukning och en förbättrad effektivitet främjas även genom tvingande lagstiftning på alla nivåer. Denna utveckling är tydlig på det globala planet även om de kortsiktiga åtgärderna kan variera i olika regioner.

I linje med sitt engagemang för hållbar utveckling och ansvarsfull affärspraxis har Wärtsilä påtagit sig en aktiv roll i utvecklingen av marknader och lösningar. Detta omfattar rådgivning för nationella beslutsfattare angående förändringar på kraftförsörjningsmarknader och relevanta tekniska och kommersiella normer. På detta sätt bidrar Wärtsilä till en övergång till mer hållbara kraftförsörjningssystem. Wärtsilä strävar efter att bevara sin djupa förståelse av marknadens krav och drivkrafter och utveckla sina lösningar så att de effektivt bidrar till att förbättra energisystemens prestanda i olika regioner i världen.

Wärtsiläs lösningar för energisektorn erbjuder en unik kombination av flexibilitet, hög verkningsgrad och hållbarhet. Olika slags bränslen, inklusive biobränslen, kan användas effektivt, vilket bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Således gör Wärtsiläs Smart Power Generation-teknologi det möjligt att utveckla en tillförlitlig och hållbar energiinfrastruktur. Integrationen av vind- och solkraft i flexibel Smart Power Generation-kapacitet minskar redan i dag kolutsläppen i hela världen. Dessutom möjliggör Wärtsiläs starka kompetens inom energilagring, storskaliga solkraftverk och hybridlösningar, inklusive den mest avancerade mjukvaran för energihantering, maximering av andelen förnybara energikällor i energimixen. Detta garanterar i sin tur en långtgående optimering av olika anläggningar och av systemets tillförlitlighet.

Mot hållbara kraftförsörjningssystem

Utmaningarna relaterade till klimatförändringen förutsätter en dramatisk minskning av den kolbaserade kraftförsörjningen för basbelastning och en betydande ökning av kraftförsörjning med låga kolutsläpp med hjälp av vind-, sol- och naturgasdrivna kraftverk. I framtida kraftförsörjningssystem genereras största delen av elen med vind- och solkraft, medan den termiska kraftgenereringen allt mer används för att balansera systemet och som reservkraft. De inneboende variationerna i tillgången till vind- och solenergi kräver operativ flexibilitet med hjälp av termisk kapacitet. Nuvarande och tidigare kraftsystem har inte konstruerats för detta syfte, och därför måste ett större antal flexibla kraftförsörjningsenheter anslutas till systemet för att det ska uppnå den kapacitet som behövs. Sådan flexibel kapacitet bygger på tre egenskaper: operativ flexibilitet, energieffektivitet och bränsleflexibilitet.

Operativ flexibilitet behövs för att systemet ska kunna reagera på snabba förändringar i kraftförsörjningen från vind- och solkraftverk och plötsliga störningar i systemen. Kraven på kraftverken omfattar följande egenskaper:

 • Frekvent och snabb start och stopp av kraftverk utan negativa konsekvenser såsom slitage
 • Cyklisk drift med snabb ökning och sänkning av effekten
 • Hög verkningsgrad vid full belastning och delbelastning
 • Brett belastningsintervall
 • Minimala CO2-utsläpp.

Energieffektivitet innebär att det behövs mindre bränsle för att generera el. Genom kombinerad värme- och elproduktion kan energieffektiviteten förbättras avsevärt. En lägre bränsleförbrukning innebär mindre CO2-utsläpp inom kraftförsörjning.

Bränsleflexibilitet möjliggör en övergång till mer hållbara bränslen när de blir tillgängliga. Denna egenskap blir allt viktigare vid nyinvesteringar i kraftförsörjning, eftersom kraftverket inte är bundet till ett visst bränsle om och när mer hållbara bränslen blir tillgängliga.

Dessa tre egenskaper är hörnstenarna i Smart Power Generation-lösningar. Sådana lösningar möjliggör maximalt utnyttjande av värdefulla förnybara energikällor, jämn drift av icke flexibla termiska kraftverk för basbelastning och enligt modeller för framtida kraftsystem en dramatisk minskning av CO2-utsläpp på systemnivå.

Wärtsiläs Smart Power Generation-kraftverk gör det möjligt att optimera driften av hela energisystemet på ett förmånligt, tillförlitligt och hållbart sätt och ger fördelar som omfattar:

 • Extremt låga kolutsläpp från hela kraftförsörjningssystemet
 • Högsta möjliga utnyttjande av vind- och solkraft utan problem med kraftsystemen
 • En effektiv drift av kraftverk för basbelastning, vilket resulterar i lägre CO2-utsläpp
 • Minimering av avbrott på grund av vindbrist och undvikande av negativ prisutveckling
 • Minskning av mängden centrala reserver
 • Effektiv användning av biogas och flytande biobränslen

Genom att förhindra missbruk av cyklisk belastning från kraftverk som inte är konstruerade för det och erbjuda hög verkningsgrad i ett stort belastningsintervall möjliggör Smart Power Generation-kraftverk kostnadseffektiv drift av hela kraftsystemet och tillförlitlighet även i extrema förhållanden, såsom varierande vindförhållanden och beredskapssituationer. Dessutom möjliggör de decentralisering av kapaciteten för mellan- och toppbelastning samt installering av genereringskapacitet i områden med otillräcklig transmissionskapacitet som minskar nätförlusterna och behovet av investeringar i utbyggnaden av högspänningsnät. Tack vare de snabba leveransfärdigheterna kan lokala kapacitetsunderskott åtgärdas snabbt.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?