X
MenuStäng
Open navigation

Koncernchefens hälsning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

På det hela var utvecklingen under 2017 i linje med våra förväntningar. De ökade kraftverksleveranserna bidrog något till omsättningen, medan lönsamheten var i linje med året innan. Årets höjdpunkt var att orderingången ökade inom alla våra affärsområden. Detta är en bra grund för utvecklingen av vår affärsverksamhet under de kommande åren. 

Services omsättning var fortsatt stabil, tack vare en jämn efterfrågan på kraftverksrelaterad service och en sund aktivitet på marknaderna för kryssnings- och gastankfartyg. Även om prestationen var tillfredsställande med tanke på de fortsatta utmaningarna inom offshore- och handelsfartygssegmenten har vi högre ambitioner. För att skapa tillväxt är det viktigt att utveckla starkare partnerskap med våra kunder och erbjuda dem mer värde i form av nya servicekoncept samt utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför. Det strategiska partnerskapet med Carnival Corporation, som offentliggjordes i början av året, är ett bra exempel på vart vi är på väg. Avtalet betonar fortlöpande gemensamma satsningar på utveckling och eftersträvar en ökad säkerhet, tillförlitlighet och operativ effektivitet för Carnivals kryssningsfartyg. Detta omfattar även de senaste digitala lösningarna. 

Inom energiindustrin prioriterar många tillväxtländer nu en ökad tillgång till ren och tillförlitlig kraftförsörjning för att stöda den ekonomiska och sociala tillväxten. I västländerna blir däremot operativ flexibilitet allt mer relevant. Detta beror i hög grad på att nedgången i priset på sol- och vindkraft förbättrar förnybara energikällors konkurrenskraft. Dessa konvergerande trender har tillsammans skapat en stark efterfrågemiljö för våra energilösningar under året. Jag är nöjd med att orderingången har ökat inom både konventionella motorbaserade kraftverk och nyare affärsområden, såsom mottagningsterminaler för flytande naturgas (LNG) och solkraftverk. 

Fartygsbeställningarna återhämtade sig under 2017 från den rekordlåga nivån året innan. Även om överkapaciteten och finansieringsproblemen fortsätter att belasta marinindustrin resulterade det starkare förtroendet för ekonomisk tillväxt i ett förbättrat sentiment, i synnerhet bland våra handelsfartygskunder. I kombination med en gynnsam fartygsmix och vårt breda utbud av lösningar bidrog detta till tillväxten i Marine Solutions orderingång. 

Under året offentliggjorde vi Wärtsiläs nya syfte som går ut på att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Detta ger vårt arbete en ännu klarare kurs både i dag och framöver. En viktig del av detta är att vi har förbundit oss att främja en ekonomi med låga utsläpp och erbjuda intelligenta sätt för att producera och använda energi. Lika viktigt är det att gå spetsen i att utveckla nya teknologier och affärsmodeller som skapar mervärde för våra kunder. 

Ett exempel på detta är förvärvet av Greensmith, som var ett strategisk reaktion på den pågående omvandlingen inom energiindustrin från traditionell försörjning av basbelastning till förnybara energikällor. Genom förvärvet av Greensmith stärker vi vår kompetens inom systemintegration och expanderar vårt utbud till att omfatta lagringsteknik och avancerad mjukvara. Detta kompletterar vår portfölj av flexibla kraftförsörjningslösningar och stöder vår vision Smart Energy genom att placera oss i centrum av framtida energisystem. 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Vår vision Smart Marine betonar å sin sida de möjligheter som uppkoppling och digitalisering ger för att främja säkerheten, minska miljökonsekvenserna och förbättra effektiviteten. Våra innovationer kommer att i allt högre grad kretsa kring denna vision. Utmärkta exempel från 2017 är lanseringen av vår marinhybridlösning och utvecklingen av vår kompetens inom intelligent shipping, bland annat genom förvärvet av Guidance Marine. Genom att betona vikten av samarbete med våra kunder och partner samt med stöd av vår djupa kunskap om branschen och vårt breda utbud av lösningar kan vi fortsätta att utveckla de innovationer och den kompetens som behövs för att ta steget in i en ny era inom shipping. 

Miljöskydd och främjande av den allmänna välfärden i samhället är centrala drag hos ett hållbart samhälle. Därför har Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Främjandet av en inkluderande företagskultur genom att respektera mångfald, erbjuda lika möjligheter och följa höga etiska standarder är viktiga frågor på vår agenda. Säkerställandet av trygga arbetsmiljöer är en annan prioritet, och minskningen i antalet personskador som leder till förlorad arbetstid visar att vi går i rätt riktning. Vårt mål att uppnå noll personskador som leder till förlorad arbetstid kommer dock att kräva ännu starkare satsningar på att stärka medvetenheten om säkerhetsfrågor inom hela organisationen. 

Jag är övertygad om att ett väsentligt element i skapandet av värde för kunderna kommer att vara fortsatt fokus på utveckling av smart teknologi och integration av nya affärsmodeller i vårt utbud. Även våra aktieägare, intressenter och hela samhället kommer att gynnas av detta. Genom att betona energieffektivitet, livscykeloptimering och innovativa lösningar kan vi nå vårt långsiktiga mål för lönsam tillväxt. Vi förväntar oss att utsikterna för efterfrågan förbättras något 2018. Efterfrågemiljön för affärsområdet Services är bra till följd av tillväxtmöjligheter relaterade till vår portfölj av långfristiga avtal och den ökande andelen avancerade teknologier i vårt installerade bestånd. Efterfrågan på våra energilösningar väntas förbli god tack vare vår sunda projektering och de gynnsamma marknadstrenderna. Vi förväntar oss att marknadsförhållandena för marinindustrin kommer att bli bättre, vilket stöder en stabil efterfrågan.

Jag vill tacka våra medarbetare för deras fortsatta engagemang och för att de gjort det möjligt för oss att uppnå våra gemensamma mål. Jag vill också tacka våra kunder för deras förtroende för våra lösningar och tjänster samt tacka våra aktieägare för deras förtroende för en fortsatt framgång.

 

Jaakko Eskola
Koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
MEUR 2017 10‑12/2017 7‑9/2017 4‑6/2017 1‑3/2017 2016 2015
Omsättning 4 923 1 445 1 178 1 292 1 007 4 801 5 029
Services 2 215 654 526 546 490 2 190 2 184
Energy Solutions 1 401 425 324 412 239 943 1 126
Marine Solutions 1 307 366 328 334 279 1 667 1 720
Avskrivningar och nedskrivningar -134 -42 -30 -30 -33 -138 -124
Jämförbart rörelseresultat1 590 244 135 126 86 583 612
Jämförbart rörelseresultat1, % 12,0 16,9 11,4 9,7 8,5 12,1 12,2
Resultat före skatter 506 215 114 103 74 479 553
Resultat/aktie, EUR 1,95 0,86 0,43 0,38 0,28 1,79 2,25
Orderingång 5 644 1 514 1 354 1 363 1 413 4 927 4 932
MEUR 2017 31.12.2017 30.9.2017 30.6.2017 31.3.2017 2016 2015
Balansomslutning 5 607 5 607 5 365 5 264 5 382 5 391 5 589
Räntebärande främmande kapital, brutto 619 619 729 637 670 629 724
Likvida medel 379 379 292 332 403 472 334
ROI, fortsatta verksamhet, % 18,9 18,9 19,5 19,5 16,9 17,1 21
Nettoskuldsättningsgrad 0,10 0,10 0,20 0,14 0,13 0,07 0,17
Orderstock i slutet av perioden 5 064 5 064 5 075 5 065 5 096 4 696 4 882
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av räkenskapsperioden 10 375 - - - - 8 418 8 314
Personal, antal i slutet av perioden 18 065 18 065 17 859 17 783 17 832 18 011 18 856
1 Siffrorna visas exklusive jämförelsestörande poster.

Anteckningen

Skapa en anteckning?