X
MenuStäng
Open navigation

Målsättningar

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Finansiella målsättningar

Omsättning

Målsättning

Målet är att omsättningen ska växa snabbare än den globala BNP-tillväxten.

 

Utveckling

År 2017 ökade Wärtsiläs omsättning med 3% till 4.923 miljoner euro. Wärtsiläs genomsnittliga årliga tillväxt-% (CAGR) 2007−2017 var 2,7%.

   

Lönsamhet

Målsättning

Målet för rörelsevinstmarginalen (EBIT%) är 14% på toppen av konjunkturcykeln. I konjunkturdalarna är målet att hålla rörelsevinstmarginalen på en nivå som överstiger 10%.

 

Utveckling

År 2017 var rörelsevinsten före jämförelsestörande poster 590 miljoner euro, dvs. 12,0% av omsättningen.

   

Kapitalstruktur

Målsättning

Målet är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50.

Utveckling

År 2017 var nettoskuldsättningsgraden 0,10.

    

Dividend

Målsättning

Målet är att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

 

Utveckling

Styrelsen föreslår en dividend på 1,38 euro per aktie för räkenskapsåret 2017, vilket motsvarar 70,8% av resultatet per aktie.

Hållbarhetsmålsättningar

Målsättning Tidsschema Status
ENERGIBESPARINGAR:
Minska den absoluta energiförbrukningen (GWh) med minst 7% fram till 2025 jämfört med energiförbrukningen 2015.
 2025 Fram till slutet av 2017 uppgick energibesparingarna till 942 MWh, vilket motsvarar 3,2% av målet.
ETISKT BETEENDE:
Hela organisationen engagerad (utbildningen i verksamhetsprinciperna omfattar 100%).
 2020 Utbildningarna följs upp fortlöpande. I slutet av 2017 omfattade utbildningen i verksamhetsprinciperna (Code of Conduct) 89,3% av alla anställda.
ARBETARSKYDD:
Uppnå målet noll arbetsolyckor på lång sikt.
 2020 Den positiva trenden för att förbättra, implementera och sprida en säkerhetskultur inom Wärtsilä fortsatte 2017. Målet för frekvensen för arbetsolyckor som orsakar förlorad arbetstid var 2,35 för året. Resultatet 2,48 översteg målet, men det förbättrades med 4% jämfört med året innan (2,59). Rapporteringen av tillbud och risker ökade med hela 49% 2017 från året innan.
KLIMATFÖRÄNDRINGEN:
Analys av hur klimatavtalet i Paris påverkar Wärtsilä.
 2018 Under 2017 följde Wärtsilä upp förändringarna i den internationella klimatpolitiken och uppdaterade sin analys av nyckelländernas mål för minskningen av växthusgaser. Följande steg i det interna arbetet planerades.
HÅLLBARA KRAFTFÖRSÖRJNINGSSYSTEM:
Bidra till utvecklingen av förmånliga, tillförlitliga, hållbara och moderna kraftförsörjningssystem för hela världen.
 2020 År 2017 såldes nya moderna Smart Power Generation-kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen med en sammanlagd effekt på ca 3.800 MW, en avsevärd ökning från tidigare år. Dessutom lanserade Wärtsilä världens mest effektiva gasmotor, 31SG, med det första 31SG-kraftverket som såldes till USA. Wärtsilä förvärvade också det ledande energilagringsföretaget Greensmith och gjorde framsteg i utvecklingen av hybridkraftverk.
SMÅ OCH MEDELSTORA LNG-LÖSNINGAR:
Bli en global aktör i LNG-värdekedjan, som utvecklar möjligheter, skapar lösningar och bygger infrastruktur för ren LNG som alternativ till flytande bränslen.
 2020 År 2017 slöt Wärtsilä ett kontrakt om att leverera en mottagningsterminal för flytande naturgas (LNG) till Fredrikshamn i Finland. Dessutom slutfördes Manga LNG-terminalen i Torneå, och den första lasten av LNG lossades där utan problem. Wärtsilä utvidgade sin teknologi inom biogas genom förvärvet av Puregas som levererar uppgraderade biogaslösningar. Wärtsilä levererade också förvätskningslösningar för FSRU-fartyg.
SOL- OCH HYBRIDLÖSNINGAR:
Sol- och solhybridkraftverk för renare energi och bränslebesparingar. Leverans av solkraftverk med en effekt på 200 MW fram till slutet av 2018.
 2018 Avtal på 163 MWp offentliggjordes under 2017.
KLIMATFÖRÄNDRINGEN:
Minska växthusgasutsläppen (GHG) från gasmotorer med 15% från 2015 till 2020.
 2020 Under 2017 identifierade och fastställde Wärtsilä teknologipaket för minskning av växthusgasutsläpp. Den produktspecifika implementeringen fastställdes också. Växthusgasutsläppen från gasmotorer minskade med 7% från jämförelseåret.
AVKARBONISERING AV TRANSPORTER:
Utveckla mer hållbara transporter med hjälp av gasbaserade och andra teknologier.
 2020 W31-motorn, som har den bästa verkningsgraden på marknaden, lanserades. Även Wärtsiläs HY-hybridkoncept som kombinerar motorer och batterier lanserades. Wärtsilä ökade sin marknadsandel när det gäller order på LNG-bränsletankar från 36% till 50% från 2016 (tankkapacitet).
KLIMATFÖRÄNDRINGEN:
Minska de årliga CO2-utsläppen från fartyg med över 300.000 ton med hjälp av Enirams lösningar.
 2020 Koldioxidutsläppen minskade 2017 med uppskattningsvis 175.000 ton.
ARBETSHÄLSA – KARRIÄR:
Balans mellan extern och intern rekrytering. Mer än 50% av de lediga jobben besätts internt, även utnämningar och horisontella förflyttningar.
 2020 År 2017 fylldes 45% av de lediga arbetsplatserna på minst jobbnivå 3 genom intern rekrytering och 55% genom extern rekrytering.
PERSONALUTVECKLING:
Utvecklingssamtalens omfattning 100%.
 2020 I slutet av 2017 hade sammanlagt 96,4% av medarbetarna haft utvecklingssamtal.
MÅNGFALD:
Ökning av andelen anställda kvinnor till 20%.
 2020 År 2017 var andelen anställda kvinnor 16%.
HANTERING AV LEVERANTÖRERS LIVSCYKEL
Riskbaserade utvärderingar av leverantörer och hanteringsprocesser införda 2018:
  • Fas I: nya leverantörer 2017
  • Fas II: befintliga leverantörer 2018
 2018 År 2017 definierade Wärtsilä kraven på och utvecklade en prototyp av ett verktyg för hantering av leverantörsrelationer. Dessutom fastställdes kriterier och prestationsnivåer för leverantörer. Verktyget för hantering av leverantörsrelationer stöder den riskbaserade utvärderingen av leverantörer och kommer att införas 2018 i utvärderingen av nya leverantörer.
LEVERANTÖRSUPPFÖLJNING:
Uppnå följande nivå för betygsatta leverantörer:
  • 96% av direkta leverantörer betygsatta
  • 70% av indirekta leverantörer betygsatta
  • 75% av lokala leverantörer betygsatta
 2020 År 2017 var målet för de direkta leverantörerna 94%. För indirekta leverantörer var andelen 73% och för lokala leverantörer 77%.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?