X
MenuStäng
Open navigation

Marine Solutions

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä Marine Solutions har en stark position inom marin- samt olje- och gassektorn. Genom att erbjuda lösningar som är optimerade samt både miljövänliga och ekonomiskt vettiga stärker Wärtsilä lönsamheten inom shipping och möjliggör utveckling av hållbara samhällen. Wärtsiläs namn bygger på en djup förståelse av kundernas affärsverksamhet, designkompetens, en bred produktportfölj och teknologiskt ledarskap. Organisationen är strukturerad kring kompletta affärslinjer med full kontroll över försäljning, FoU, teknik, inköp och tillverkning. Detta möjliggör en större flexibilitet, snabbt beslutsfattande och en optimal användning av resurser för att erbjuda en överlägsen kundservice.

Wärtsilä betjänar både skeppsvarv och rederier

Wärtsiläs marinkunder består av både skeppsvarv och rederier vars behov och efterfrågan avviker avsevärt från varandra. Skeppsvarvens beslut påverkas i allmänhet av produktpriser, leveranstider och leveranssäkerhet, projekthantering och installationssmidighet samt leverantörens förmåga att hantera omfattande leveranser. Redare kräver däremot säker och effektiv drift, tillförlitlighet och support samt tillgång till service. Andra faktorer som påverkar beslutsfattandet utgörs av fraktpriserna, räntenivån och fartygets kapital- och driftskostnader. Både redare och fartygsoperatörer beaktar i allt högre grad andra faktorer såsom miljöbestämmelser och bränsleflexibilitet i beslutsfattandet.

Wärtsilä har förbundit sig att bemöta behoven och kraven hos alla kundgrupper. Framgången bygger på enbred förståelse av deras affärsverksamhet, operativa modeller och krav. Denna förståelse backas upp av ett omfattande nätverk, en bred produktportfölj och engagemang i fartygets livscykel ända från designprocessen. Därför kan Wärtsilä stödja kunderna under installationernas hela livscykel genom att tillhandahålla produkter och lösningar som bäst tjänar deras affärsintressen.

Det bredaste utbudet i branschen

Wärtsilä Marine Solutions verkar i alla viktiga fartygssegment med ett stort urval produkter, tjänster och lösningar. Företaget förstår de särskilda behoven och kraven i respektive segment – från fartygsdesign till daglig drift under fartygets livscykel. Wärtsiläs utbud omfattar också gassystem för landbaserade installationer såsom gasterminaler. De innovativa och konkurrenskraftiga produkterna som levereras snabbt och högkvalitativt utgör grunden för Wärtsiläs utbud, som består av:

 • Medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer
 • Propulsionssystem och växellådor
 • Tätningar och lager
 • Navigations- och automationssystem
 • Underhållningssystem
 • Kommunikations- och kontrollsystem
 • Kraftförsörjnings- och hanteringssystem
 • Eldesign för komplexa fartyg
 • Energihanteringssystem och hybridlösningar
 • Miljölösningar, inklusive bland annat avgasrenings- och ballastvattensystem
 • Pumpar och ventiler
 • Gassystem, inklusive hantering av LNG, LPG och biogas, system för inerta gaser, kompressorer, förvätskning, återförgasning och utrustning för små och medelstora landbaserade gasinstallationer
 • Fartygsdesign.

Förmågan att kombinera produkter till större system och lösningar stöder Wärtsiläs strategi att vara den främsta leverantören av lösningar för kunderna. Denna strategi ger mervärde för både skeppsvarv och redare. Skeppsvarvskunderna kan koncentrera sig på sin expertis och dra nytta av en mindre risk för kompatibilitetsproblem, medan redarna får operativa fördelar och underhållfördelar.

Segment

Typ av fartyg

Huvudsakligt utbud

Handelsfartyg 

Gastankfartyg

Flerbränsledrivna 4-taktsmotorer, hjälpmotorer, propellrar med vridbara blad (CPP), växellådor, bogstyrpropellrar, miljölösningar

Tankfartyg, containerfartyg, bulklastfartyg

Hjälpmotorer, propellrar med fasta blad (FPP), bogstyrpropellrar, 4-taktsmotorer för mindre fartyg, navigations- och automationssystem, elektrisk kraftöverföring, miljölösningar

Övriga: last- och rorofartyg, bilfärjor

Alla ovan nämnda

Offshore 

Flytande prospektering: borrfartyg, semi-submersibles etc.

4-taktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, fartygsautomation, elektrisk kraftöverföring, växellådor, miljölösningar

Flytande produktionsenheter: FPSO, FSO, flytande LNG etc.

4-taktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, CPP, fartygsautomation, elektrisk kraftöverföring, växellådor, miljölösningar

Service-/Förbindelsefartyg: OSV, PSV, AHTS, AHS

4-taktsmotorer, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, CPP, elektriska propulsionssystem, fartygsdesign, automation, växellådor, miljölösningar

Övriga: kranfartyg, rörläggningsfartyg, inkvarteringsfartyg

Alla ovan nämnda

Kryssningsfartyg och passagerarfärjor

Kryssningsfartyg

4-taktsmotorer, FPP, bogstyrpropellrar, navigations-, underhållnings- och automationssystem, elektrisk propulsion och kraftöverföring, miljölösningar

Passagerarfärjor

4-taktsmotorer, CPP, FPP, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, navigations-, underhållnings- och automationssystem, elektrisk propulsion och kraftöverföring, miljölösningar

Andra: Ro-pax-fartyg, jaktfartyg

Alla ovan nämnda

Specialfartyg

Bogserbåtar

4-taktsmotorer, FPP, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, fartygsautomation, fartygsdesign, miljölösningar

Mudderverk

4-taktsmotorer, CPP, FPP, styrpropellrar, bogstyrpropellrar, fartygsautomation, miljölösningar

Övriga: fiskefartyg, isbrytare, forskningsfartyg, arbetsbåtar, insjöfartyg

Alla ovan nämnda

Marinen

Fregatter, korvetter, patrullfartyg, hangarfartyg, jagare, ubåtar, stödfartyg

Vattenjettar, tätningar och lager, bogstyrpropellrar, 4-taktsmotorer, navigations- och automationssystem, elektrisk propulsion och kraftöverföring, undervattenskommunikation, ekolod, miljölösningar

Tillväxt genom gas, miljölösningar och fartygseffektivitet

Wärtsilä Marine Solutions har unika tillväxtmöjligheter i sin bransch, eftersom tillgången till och användningen av gas som marinbränsle ökar, miljöbestämmelserna blir allt strängare och efterfrågan på mer effektiva fartyg ökar på grund av höga bränslepriser.

De allt strängare miljöbestämmelserna ökar intresset för gas som marinbränsle och för andra utsläppsminskande teknologier, såsom avgasreningssystem och system för hantering av ballastvatten. Marine Solutions erbjuder sina kunder olika lösningar för att bemöta dessa krav på ett sätt som bäst motsvarar deras affärs- och operativa modell, inte bara för nybyggen utan också i form av efterinstallationer på existerande fartyg.

Wärtsilä var först ute med att lansera flerbränslemotorer inom shipping, vilket underlättade användningen av förvätskad naturgas (LNG) som marinbränsle. Eftersom LNG inte innehåller svavel blir LNG allt populärare när det gäller att uppfylla begränsningarna för svavelutsläpp. Wärtsilä har också en stark position inom avgasreningssystem och den längsta referenslistan på marknaden. I dag har företaget det största utbudet av SOx-skrubbersystem i branschen. De består av sötvattensystem med sluten cirkulation, saltvattensystem med öppen cirkulation och ett hybridsystem som kombinerar de två andra alternativen. Wärtsiläs skrubbersystem har godkänts av IMO och flaggstatsmyndigheten i Singapore. För minskning av NOx-utsläpp och uppfyllande av kraven enligt IMO Tier III erbjuder Wärtsilä sina kunder produkter baserade på katalytisk avgasrening (SCR). Inom hantering av ballastvatten erbjuder Wärtsilä kunder system som utnyttjar de två vanligaste teknikerna: UV-behandling och elektroklorering. Bägge systemen har typgodkänts av IMO, lämpar sig för installationer i både säkra zoner och riskzoner samt väntas bli typgodkända av den amerikanska kustbevakningen (USCG) 2018.

Effektiviteten har blivit en högaktuell fråga bland redare och operatörer. Wärtsiläs djupa expertis och kunskap om system bidrar till att optimera fartygens effektivitet, vilket gör det möjligt för kunderna att uppnå den prestanda, kostnadsnivå och miljövänlighet som motsvarar deras specifika operativa profil.


Marine Solutions operativa miljö

Wärtsilä Marine Solutions betjänar marin- samt olje- och gassektorn. De viktigaste fartygssegmenten är traditionella handelsfartyg, gastankfartyg, kryssningsfartyg och passagerarfärjor, marinens fartyg och specialfartyg. I segmentet olja och gas fokuserar Wärtsilä på offshoreinstallationer och relaterade fartyg samt landbaserade gasinstallationer.

Allmänna efterfrågefaktorer på skeppsbyggnads- och sjöfartsmarknaden

Den globala efterfrågan på nya fartyg inom skeppsbyggnads- och sjöfartsbranschen är främst beroende av den globala ekonomins utveckling och dess inverkan på handeln och behovet av transportkapacitet. Den globala ekonomin påverkar också bränslepriserna, vilket i sin tur har både en direkt och indirekt inverkan på sjöfart samt olje- och gasindustrin. Priset, tillgången och efterfrågan styr utvecklingen inom olje- och gassektorn, medan bränslekostnaderna inom shipping ökar efterfrågan på effektivare fartyg. Andra faktorer såsom skeppsvarvens kapacitet, priset på nybyggen, nedmontering och skrotning, räntenivån och fraktpriserna påverkar också dessa branscher. En annan viktig faktor är den allt strängare miljölagstiftningen och dess inverkan på efterfrågan på optimerad fartygseffektivitet, miljölösningar och gas som marinbränsle. 

De viktigaste efterfrågefaktorerna för Wärtsilä Marine Solutions

 • Den globala ekonomins utveckling
 • Världshandelns utveckling och behovet av transportkapacitet
 • Ökande global efterfrågan på energi
 • Utvecklingen av priset på olja och gas
 • Utvecklingen av nya olje- och gasfält samt ny infrastruktur
 • Miljöbestämmelser
 • Teknologisk utveckling och innovationer

Konkurrenter och marknadsposition

Wärtsilä Marine Solutions har fortlöpande utvidgat sin portfölj som i dag sträcker sig från motorer och propulsionsutrustning till elektrisk utrustning, navigation och automation, fartygsdesign, miljölösningar, gassystem samt pumpar och ventiler. Detta backas upp av vår förmåga att ta fram miljövänliga lösningar och erbjuda ett överlägset servicestöd över produktens livscykel. Wärtsiläs konkurrensfördel baserar sig på att företaget har det bredaste utbudet av ledande marinprodukter i sektorn bestående av avancerade integrerade system och teknik som stöds av ett unikt försäljnings- och servicenätverk som håller kontakt med kunderna på ett globalt plan.

Wärtsilä har ett stort antal konkurrenter. De består av motortillverkare, såsom MAN D&T, Caterpillar och HiMSEN, propellertillverkare såsom Schottel och Thrustmaster samt tillverkare av miljö- och kringutrustning såsom Alfa Laval. Dessutom konkurrerar Wärtsilä med företag inom el och automation såsom Siemens, GE, ABB och Kongsberg, tillverkare av pump- och gassystem såsom TGE Marine och Framo samt företag med ett brett utbud av produkter såsom Rolls-Royce. Wärtsilä är känt för sina innovativa och hållbara tekniska lösningar för marin- samt olje- och gassektorn.


Marine Solutions och hållbar utveckling

Marinindustrin samt olje- och gassektorn befinner sig i skärningspunkten för konvergerande megatrender, dvs. övergången till en mer diversifierad och ren energiförsörjningsmix, dekarbonisering samt ökad transparens och redovisningsskyldighet avseende miljöprestanda och behov av att förbättra den ekonomiska lönsamheten trots eventuella osäkerhetsfaktorer i den globala ekonomin. För Wärtsilä är det självklart att satsningar på en hållbar utveckling är svaret på de frågor som alla dessa trender ställer.

Wärtsilä vill vara den mest eftertraktade affärspartnern för alla sina kunder. Det innebär att hållbar utveckling utgör kärnan i Marine Solutions utveckling av produkter och lösningar. Wärtsiläs aktiviteter inom FoU och affärsutveckling baserar sig på en djup förståelse av hur dessa megatrender påverkar kunderna. Expansionen och utvecklingen av Wärtsiläs utbud för marinindustrin samt olje- och gassektorn under årens lopp visar hur kundernas behov har påverkat utvecklingen. Gas, iakttagande av miljöbestämmelser och effektivitet utgör de tre pelarna i Marine Solutions utbud. 

Övergång till naturgas

Den globala energisektorn går mot en mer diversifierad och hållbar energiförsörjningsmix, där naturgas – det renaste fossila bränslet – har en nyckelroll. Under de senaste åren har olje- och gasindustrin mött en dramatisk ökning i efterfrågan samtidigt som utbudet av naturgas har ökat. Även marinindustrin påverkas av övergången, och intresset för gas som marinbränsle växer i snabb takt.

Wärtsilä utvecklar produkter och tjänster som möjliggör en säker användning, hantering och distribution av naturgas inom marinindustrin samt olje- och gassektorn. Wärtsilä är den obestridda ledande aktören inom marinsektorn i fråga om gasdriven propulsion med medelvarviga flerbränslemotorer som beställts till över 300 fartyg och som varit i drift i över 19.000.000 miljoner timmar i både landbaserade och marina applikationer. Inga andra motortillverkare når upp till samma siffror i dag. Tack vare de goda erfarenheterna av användning av gas som marinbränsle på LNG-tankfartyg är branschen allt mer intresserad av att börja använda LNG på andra slags fartyg.

Wärtsiläs beprövade lågtrycksteknologi för flerbränslemotorer medför många fördelar:

 • Minskade utsläpp (med gasdrift): 85% lägre NOx-utsläpp, 99% lägre SOx-utsläpp, upp till 99% lägre partikelutsläpp, 20–30% lägre CO2-utsläpp och ingen rök.
 • Bränsleflexibilitet som förbättrar den operativa säkerheten och konkurrenskraften genom drift med tjockolja, marindieselolja, biobränslen och råolja.
 • Cirka 15–20% lägre kapitalkostnader, eftersom användningen av lågtryckstekniken innebär enklare (förmånligare) gashanteringssystem och inget behov av ytterligare avgasreningssystem
 • Minskat avfallsflöde (flytande avfall)
 • Inget behov av sekundära utsläppsminskande system (och således ingen förbrukning av reagenter)
 • Mångsidighet och säkerhet
 • Jämn gasdrift över hela belastningsområdet och inget behov av dieselolja vid låg belastning
 • Lägre förbrukning av pilotbränsle (endast 1% av den totala bränsleförbrukningen)

Användningen av gas som marinbränsle innebär mycket mer än att tillämpa en beprövad teknik på gasmotorer. För Wärtsilä innebär det också att bevara den ledande positionen inom konstruktion av gasdrivna fartyg samt att erbjuda tillförlitliga och konkurrenskraftiga system för lagring och hantering av gas. Wärtsilä stöder också utvecklingen av en längre värdekedja för gas inom olje- och gassektorn till exempel genom lösningar för förvätskning och återförgasning.

Iakttagande av miljölagstiftning

Marinindustrin håller på att anpassa sig till de gällande miljöbestämmelserna och håller samtidigt ett öga på de kommande bestämmelserna. Luftutsläppen (CO2, NOx, SOx, partiklar, volatila organiska föreningar (VOC) och övriga) och vattenutsläppen granskas. Likaså blir bestämmelserna om en säker och ren drift allt striktare, i synnerhet inom olje- och gassektorn.

Wärtsilä har ett brett utbud av optioner som gör det möjligt att uppfylla miljöbestämmelserna. Alla inkluderar fungerande teknik, snabb installation och support genom Wärtsiläs globala nätverk. Wärtsilä strävar efter att erbjuda kunder och samhällen tillförlitliga och säkra teknologier som uppfyller miljökraven och som kommer att finnas till hands när nya bestämmelser träder i kraft. Wärtsilä kan också hjälpa kunderna med att utvärdera de bästa alternativen för uppfyllandet av kraven i relation till deras operativa behov.

Inom marinindustrin omfattar Wärtsiläs utbud för uppfyllande av miljökrav följande lösningar:

 • SOx och NOx: gasdrift, konversion till gasdrift, NOx-reningssystem, SOx-skrubbersystem och eftermonteringstjänster
 • För uppfyllande av krav relaterade till ballastvatten: produkter baserade på UV-behandling och elektroklorering samt eftermonteringstjänster
 • För uppfyllande av krav relaterade till Energy Efficient Design Index (EEDI): förbättrad effektivitet hos specifika produkter och fartygsdesign
 • För uppfyllande av krav relaterade till vattenutsläpp: system för avloppsvatten, slagvatten, skrubbervatten och tätningar

Dessutom omfattar Wärtsiläs utbud för olje- och gassektorn följande lösningar som främjar en säker och ren drift:

 • VOC-återvinning
 • Återvinning av facklad gas
 • System för inerta gaser och kväve
 • Oljeseparation
 • System för avloppsvatten
 • Rengöring av oljigt vatten och spillvatten
 • Sötvattenproduktion
 • Högtryckskompressorer

Fokus på effektivitet

Den avtagande tillväxten i den globala ekonomin har pressat kostnadsstrukturen speciellt inom marinsektorn, men också olje- och gassektorn har påverkats avsevärt av det låga oljepriset. Särskilt inom marinindustrin är bränslepriser en pådrivande faktor bakom uppgraderingar av utrustning samt nya operativa profiler och fartygskonstruktioner. Investeringar i bättre energieffektivitet ger fördelar för både ekonomin och miljön.

Wärtsilä strävar efter att optimera installationernas livscykelkostnader. Detta beror på att det är ekonomiskt för kunderna och på att Wärtsilä inser behovet av att sänka rörelsekostnaderna. Därför investerar Wärtsilä i utveckling av produkter och lösningar som hjälper kunderna att uppnå betydande besparingar. Dessutom resulterar bättre effektivitet i bättre miljöprestanda.

År 2017 lanserade Wärtsila Wärtsila HY, en fullständigt integrerad hybridkraftmodul som kombinerar olika kraftkällor såsom energilagringssystem och kraftelektronik med hjälp av ett nytt energihanteringssystem. Det är den första hybridkraftmodulen av denna typ inom marinsektorn och en milstolpe inom marin hybridpropulsion med mindre miljökonsekvenser än konventionella maskinerilösningar.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?