X
MenuStäng
Open navigation

Services

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä Services stöder sina kunder under installationernas hela livscykel genom att optimera verkningsgraden och främja verksamheten för att bidra till tillväxt. Wärtsiläs servicenätverk är en unik helhet i branschen som består av ca 11.000 kompetenta medarbetare på 160 verksamhetsställen inom marin-, energi och vattenkraftsektorn runt om i världen och som betjänar över 12.000 kunder varje år.

Services-affärsområdets lösningar och tjänster är de mest omfattande inom branschen, och de sträcker sig från reservdelsleveranser till driftsoptimering och prestandagarantier. Wärtsilä har förbundit sig till att leverera hög kvalitet, expertstöd och tillgång till tjänster på ett så miljövänligt sätt som möjligt när och var som helst. Services utvecklar nära relationer med kunderna för att få en djup förståelse av deras verksamhet och för att utvidga värdet på tjänsterna i linje med detta.

Wärtsilä skapar värde för sina kunder genom att erbjuda tillförlitlig prestanda, förbättra miljöeffektiviteten och optimera anläggningarnas prestanda. Med hjälp av analysverktyg för installationer garanteras operativ transparens, förbättrad prestanda och ökad intäktspotential för kunderna. Digitalisering innebär utnyttjande av nya teknologier, främjande av kärnverksamheten och skapande av kapacitet som möjliggör framtida service för fartyg och kraftverk. Wärtsilä utvecklar sin kompetens hela tiden för att utvidga servicekapaciteten till att omfatta utrustning av olika märken.

Samtidigt som Wärtsilä samarbetar med sina kunder kan bolaget särskilja sig på marknaden genom att aktivt utnyttja förmågan att styra omvandlingen inom marin- och energiindustrin. Detta görs genom att erbjuda en renare, säkrare och mer energiintelligent miljö att leva i, aktivt utforma marknaden och uppfylla Wärtsiläs syfte att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. 

Serviceutbud

Wärtsilä Services skapar livscykelbaserade värdeförslag tillsammans med sina kunder utifrån den bredaste portföljen av lösningar och tjänster. Services förmåga att tillhandahålla olika slags support bygger på en djup förståelse av kundernas affärsverksamhet och operativa utmaningar samt teknisk expertis: 

 • Fullständigt underhåll och monitorering av prestanda med hjälp av både reservdelar och tjänster (fältservice, konditionsbaserat underhåll, dynamisk underhållsplanering).
 • Optimering av våra kunders affärsverksamhet med hjälp av analysverktyg, proaktiva rekommendationer, förbättrad effektivitet (t.ex. lägre bränslekostnader) och gemensamma mål för drift och underhåll.
 • Garanterad operativ tillförlitlighet, prestanda och driftstid för kunden.
 • Reservdelar för utrustning med fokus på utmärkt leveransprestanda och ett stort urval av reservdelar.

Expertområdena omfattar:

Livscykelösningar

Wärtsilä Services livscykellösningar främjar anläggningarnas prestanda och företagens tillväxt med hjälp av digitala innovationer och avancerad dataanalys för att skapa en övergripande syn som är något mer än enbart underhåll och service. Livscykellösningar ger mätbara och garanterade fördelar på ett säkert, tillförlitligt och miljövänligt sätt. Dessa omfattar en ökad konkurrenskraft i den dagliga verksamheten, en förbättrad tillgänglighet och prestanda för anläggningar, en ökad produktivitet och lägre kostnader samt en maximal livslängd. Nyheter i utbudet är servicekompetenser relaterade till förnybara energikällor såsom solkraft och energilagringsteknik.

Wärtsilä skräddarsyr dessa livscykellösningar utifrån kundernas behov och erbjuder dem olika nivåer av partnerskapsavtal. Omfattningen hos avtalen kan variera från daglig drift och relaterat underhåll och administrativa uppgifter till lösningar med garanterad prestanda där Wärtsilä garanterar den operativa tillförlitligheten, prestandan och drifttiden för kundens anläggningar.

Wärtsilä Genius

Wärtsilä Genius drar nytta av fördelarna med uppkoppling och data i realtid för att optimera driften, leverera mer värde och möjliggöra tillväxt. Skräddarsydd säkerhetssupport för installationer bidrar till säkra och tillförlitliga industriella kontrollsystem.  

Eniram

Eniram – ett Wärtsiläbolag – erbjuder marinindustrin ledande insikter i hanteringen av anläggningar, drift och kommersiell shipping. Enirams lösningar omfattar allt från tjänster för enskilda fartyg till kompletta lösningar för hela flottan för att maximera effektiviteten genom digitala lösningar, kostnadsbesparingar och maximal övergripande lönsamhet samt samtidigt minska de miljöskadliga utsläppen.

Serviceprojekt

Med hjälp av projekthanteringskompetensen kan Wärtsilä optimera prestandan hos kundernas installationer genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonversioner och säkerhetslösningar.

Motortjänster

Wärtsilä tillhandahåller full service av medel- och lågvarviga diesel-, gas- och flerbränslemotorer samt relaterade system på ett globalt plan. Det breda utbudet omfattar allt från normal motorservice till optimerade efterinstallationer som förbättrar äldre installationers prestanda.

Kunder med flera motormärken erbjuds QuantiServ, som tillhandahåller specialiserad, snabb och tillförlitlig support samt underhåll och reparationer. Specialiserade proffs levererar återtillverknings- och in-situ-service samt flexibla reparationer och underhåll för hjälpmotorer och generatorer.

Turboaggregat

Tjänsten omfattar reservdelar, underhåll och reparationer samt mångsidig konvertering och uppgraderingslösningar för turboaggregat – av ett globalt nätverk av certifierade turboaggregatsverkstäder. Underhåll av turboaggregat är viktigt med tanke på motorns övergripande prestanda.

Propulsionstjänster

Fullskaliga prestandabevarande tjänster under propulsionssystemens hela livscykel. Delar, reparationer, underhåll, moderniseringslösningar och effektivitetsförbättringar erbjuds också för att propulsionssystemen ska fungera effektivt.

Miljötjänster

Många av Wärtsiläs produkter och tjänster har konstruerats med tanke på direkta och positiva miljökonsekvenser, antingen genom en förbättrad verkningsgrad eller eliminering eller minskning av utsläpp från kundernas processer. Dessa lösningar omfattar bland annat bränslekonversioner, lösningar med låga NOx-utsläpp, uppgraderingar eller moderniseringar, system för hantering av ballastvatten och avgasreningssystem.

Tätningar och lager

Företaget har ett stort utbud av lösningar för tätningar, lager och propelleraxelhylsor i form av integrerade system, paket och produkter. Dessa tjänster medför livscykeleffektivitet och en lägre risk, och de är miljövänliga.

Tjänster för vattenkraftverk och industrianläggningar

Utbudet omfattar tätningar, lager och relaterad utrustning samt livscykeltjänster som fokuserar på modernisering och eftermontering för att optimera den operativa prestandan för vattenkraft, tidvattenkraft och industriell kraftförsörjning.

 


Services operativa miljö

Wärtsilä Services fokuserar på marin-, energi- samt olje- och gasindustrin, och även på vattenkraftverk och annan industri. Den främsta marknadsfaktorn inom affärsområdet Services är storleken på och utvecklingen av den installerade utrustningen, som består av propellrar, motorer och andra produkter. Utbudet och kompetensen utvecklas dock hela tiden för att utvidga servicekapaciteten till att omfatta utrustning av olika märken.

Marknadsförhållandena för Wärtsiläs slutkunder påverkar direkt installationernas driftsgrad och dikterar behovet av underhåll, nedläggning eller omplacering. Underhållskraven varierar under en installations livscykel liksom eventuella behov av uppgraderingar eller tjänster som förlänger livscykeln. Wärtsiläs kunder kan också ha behov av efterinstallationer och uppgraderingar av utrustning på grund av strukturella förändringar i den operativa miljön, såsom förändringar i tillgången eller priset på bränslen, utveckling av nya regelverk eller säkerhetskrav.

Intresset för livscykelösningar i form av partnerskapsavtal är uppenbart på marin- och olje- och gasmarknaden liksom också inom energiindustrin. Sådana avtal främjar optimeringen av både underhållet och prestandan, vilket förbättrar den operativa effektiviteten, sänker kostnaderna och skapar ekonomisk tillväxt. Monitorering i realtid och analysverktyg medför ytterligare möjligheter för användning av data för att optimera kundernas affärsverksamhet.

Konkurrenter och marknadsposition

Wärtsilä har en stark position inom service av utrustning som säljs och designas av Wärtsilä. Det främsta som utmärker Wärtsilä är en genuin global närvaro via ett eget servicenätverk och förmåga att erbjuda support och optimering under installationens hela livscykel. Det finns bara några aktörer med ett lika omfattande globalt serviceutbud, till exempel tillverkare av originaldelar som fokuserar på sina varumärken och självständiga serviceföretag.

Därför är konkurrensen fragmenterad och består främst av lokala aktörer med ett begränsat utbud såsom reservdelssäljare, skeppsvarv som fokuserar på reparationer, lokala verkstadsbolag och komponentleverantörer samt företag specialiserade på fälttjänster. Wärtsilä utvecklar sitt globala avtryck och sin lokala verksamhet fortlöpande för att erbjuda kunderna överlägsen kvalitet och samtidigt uppfylla den ökande efterfrågan på snabb respons.

Konkurrensen inom livscykellösningar för kraftverksdrift kommer från några regionala aktörer som kan tillhandahålla driftstjänster. På marinmarknaden är konkurrensen om livscykellösningar ännu mer fragmenterad och den kommer från några företag specialiserade på detta segment.

Digitaliseringen väntas medföra nya slags aktörer på marknaden, vilket kan resultera i ny splittring av marknaden. Detta medför dock också nya möjligheter för strukturerade aktörer som utvecklar ekosystem baserade på ökat samarbete och uppkoppling.

Services konkurrensfördelar

 • Långvariga relationer med kunder och en djup förståelse av driften av deras anläggningar.
 • Komplett utbud av livscykeltjänster
 • Unikt globalt servicenätverk
 • Förmåga att leverera optimering av prestanda globalt
 • De nyaste digitala lösningarna som främjar kundernas verksamhet och baserar sig på optimering, prognostisering och lösningar med hjälp av data i real tid och analys
 • Teknisk support och know-how
 • Meriter och kapacitet att leverera komplexa projekt med prestandagarantier.

 


Services och hållbar utveckling

I egenskap av en ledande partner för marin- och energiindustrin levererar Wärtsilä Services effektiva lösningar som främjar både kunden och miljön.

Iakttagande av miljölagstiftning

Miljöeffektivitet borde ses som en övergripande process för identifiering och planering av aktiviteter för att optimera installationers prestanda och minska utsläppen. Processen börjar med en analys av installationens faktiska skick och fortsätter med optimering av utrustningen, driften och underhållet enligt standarder och krav.

Många av Wärtsilä Services produkter och tjänster är utvecklade för att ge direkta miljöfördelar. Genom att eliminera eller minska förorenande utsläpp från kundernas processer kan de fortsätta verksamheten utan begränsningar i känsliga områden runt om i världen. Wärtsilä erbjuder kunder verktyg med vars hjälp de kan uppfylla både nuvarande och framtida miljölagstiftning och göra det möjligt för dem att bidra till ett rent samhälle.

Energieffektivitet ger konkurrensfördelar

Effektivare kraftverk

Med modern utrustning, välplanerat underhåll och kompetent drift kan ett kraftverk drivas mycket effektivt under dess livscykel. Med skräddarsydda livscykeluppgraderingar kan kraftverkets energieffektivitet dessutom förbättras avsevärt. En bättre energieffektivitet minskar utsläppen och de negativa miljökonsekvenserna.

Wärtsilä har ett omfattande utbud av lösningar som förbättrar kraftverkets energieffektivitet – från enskilda komponenter till kompletta moderniseringar av driften och underhållslösningar. En revision på plats av Wärtsiläs experter på energieffektivitet hjälper att identifiera utrustning och processer som kan förbättra prestandan.

Energieffektivitet inom marinindustrin

Fartygets övergripande energieffektivitet beror på val som görs under dess livscykel. En förbättrad energieffektivitet leder till en bättre lönsamhet, mindre utsläpp och en mer hållbar varumärkesimage. Optimering av fartygets drift samt motorer och propulsionssystem kan resultera i stora besparingar. Utnyttjandet av den nyaste digitala teknologin och datainsamlingen möjliggör fortlöpande monitorering och optimering av hela flottans prestanda. Analys- och optimeringssystem hjälper besättningen och operatören att agera mer energieffektivt.

Wärtsilä kan utveckla en övergripande optimeringsstrategi som omfattar hela flottans livscykel eller erbjuda skräddarsydda lösningar för specifika utmaningar.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?