X
MenuStäng
Open navigation

Strategi

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs syfte är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör grunden för Wärtsiläs utbud av smarta lösningar för marin- och energimarknaden. Med hjälp av en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter har Wärtsilä en bra position när det gäller att svara på behovet av energieffektiva och innovativa lösningar. Betoningen ligger på att optimera installationernas livcykelprestanda samt att utnyttja dataanalys och artificiell intelligens som stöd för kundernas operativa beslut. Wärtsiläs digitala omvandling kommer att erbjuda kunderna mer värde genom samarbete och kunskapsdelning. En stark närvaro på centrala marknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder bolagets tillväxtambitioner.

Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet – ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner. Investeringarna i FoU och fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken bolaget säkerställer och stärker sin position som en föregångare inom marknadsinnovationer. I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en högpresterande organisation. Implementeringen av operativ effektivitet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt främjar bolagets produktivitet och effektivitet under hela livscykeln.

Smart energi

Wärtsiläs mål är att kunderna ska betrakta företaget som den ledande energisystemintegreraren, som tillhandahåller alla väsentliga teknologier, tjänster och lösningar för hållbara och tillförlitliga kraftsystem.

Energimarknaden står inför ett paradigmskifte som kommer att leda till en mer komplex operativ miljö för industrin. Världen utvecklas från konventionell för försörjning av basbelastning till förnybar energi, medan lagringsteknologi förändrar gamla designprinciper och gasbaserad kraftförsörjning ökar. Samtidigt ökar konsumenternas roll inom energiproduktion. Digitaliseringen skapar nya möjligheter att prognostisera förbrukning och underhållsbehov samt ökad konkurrenskraft.

Wärtsilä befinner sig i centrum av utvecklingen av framtidens energisystem. Företagets motorkraftverk erbjuder en unik kombination av energieffektivitet samt bränslerelaterad och operativ flexibilitet. Wärtsilä stöder den fortsatta utvecklingen av gasinfrastrukturen genom att leverera små och medelstora lösningar för LNG-terminaler och förvätskning. Företaget strävar efter att svara på den ökande användningen av förnybara energikällor och tillväxt genom att tillhandahålla solkraftverk, energilagringslösningar och avancerad mjukvara för integration. Målet är att hela tiden utveckla optimala och miljövänliga lösningar för kunder genom att fokusera på Wärtsiläs kärnkompetens, förståelsen av marknaden och systemen, kompetensen att leverera nyckelfärdiga helhetslösningar, systemintegration och livscykeloptimering.

Smart marin

Wärtsiläs mål är att leda den industriella omvandlingen mot ett smart marinekosystem. Genom att vara en ledande leverantör av innovativa produkter, integrerade lösningar och livscykeltjänster till marin- samt olje- och gasindustrin siktar Wärtsilä på att erbjuda nytt värde för kunderna genom uppkoppling, digitalisering och smart teknologi.

Marinindustrin blir allt mer uppkopplad. De möjligheter som smart teknologi ger kommer att skapa en ny era av samarbete och kunskapsdelning mellan kunder, leverantörer och partner. Branschen har många ineffektivitetskällor som medför avsevärda negativa konsekvenser för affärsverksamheten och lönsamheten. De tre största av dem är överkapacitet, inadekvat bränsleeffektivitet från hamn till hamn och förlorad tid vid anlöpning till hamnar och i andra livligt trafikerade områden. Att eliminera dessa ineffektivitetsfaktorer utgör grunden för Wärtsiläs ekosystembaserade marinstrategi. På Wärtsilä anser vi att det finns fyra primära faktorer som kommer att omvandla industrin. Delad kapacitet kommer att förbättra fyllningsgraden och sänka enhetskostnaderna, analys av big data kommer att optimera både drift och energihantering, intelligenta fartyg kommer att möjliggöra automatiserade och optimerade processer och smarta hamnar kommer att leda till smidigare och snabbare hamnoperationer.

Tillsammans med sina kunder och partner har Wärtsilä en idealisk position när det gäller att utveckla omvälvande lösningar som leder till en ny shippingera. Tack vare Wärtsiläs omfattande portfölj av produkter, system, lösningar och livscykeltjänster samt det stora installerade beståndet och sin industriella know-how kan företaget fortsätta att utveckla smarta teknologier, affärsmodeller och kompetensområden som behövs för att skapa ett smart marinekosystem.

Genom att tillämpa smart teknologi och prestandaoptimerande tjänster siktar Wärtsilä på att leverera bättre effektivitet, minimala klimatkonsekvenser och en förbättrad säkerhet till shippingindustrin, vilket resulterar i en mer hållbar, säker och lönsam drift för fartygsägare och -operatörer runt om i världen. Det ultimata målet är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smarta teknologier. 

Hållbar utveckling

Wärtsiläs mål är att uppfylla aktieägarnas förväntningar och bidra till samhällets välfärd. Det förutsätter att bolagets operativa verksamhet är effektiv, lönsam och konkurrenskraftig. En bra ekonomisk prestanda utgör en plattform för andra hållbarhetsaspekter – såsom miljöansvar och socialt ansvar.

Wärtsiläs övergripande löfte är att leverera teknologier och tjänster med hög verkningsgrad och låg miljöbelastning. Vår målsättning är att kontinuerligt förbättra våra produkters och tjänsters miljöprestanda genom att beakta livscykelperspektivet och att bevara vårt teknologiska ledarskap genom FoU och utnyttjande av nya teknologier och samarbete med våra kunder och andra intressenter. Därigenom hjälper vi våra kunder och samhället att bemöta de allt strängare regelverken och riktlinjerna i miljöfrågor.

Wärtsilä är en god samhällsmedborgare överallt där vi är aktiva. Vår verksamhet och våra relationer med intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper. Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare, och vi vill erbjuda vår personal en intressant och spännande arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Vår målsättning är även att erbjuda en säker arbetsmiljö för vår personal och våra leverantörer samt att minimera de hälso- och säkerhetsrisker som anknyter till användningen av våra produkter och tjänster. Hanteringen och utvecklingen av leveranskedjan utgör en väsentlig del av vår verksamhet.

strategi.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?