X
MenuStäng
Open navigation
Koncernens kassaflödesanalys
MEUR 2017 2016 Not
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens resultat 383 357
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 134 138 8
Finansiella intäkter och kostnader 47 53 10
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -17 -6
Resultatandel i intresse- och samföretag -13 -14 15
Inkomstskatter 122 123 11
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 657 650
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -264 89
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) -27 162 17
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 189 -167
Förändring av rörelsekapital -102 84
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 555 734
Finansiella poster och skatter:
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -6 -13
Övriga finansiella intäkter och kostnader -2 19
Betalda skatter -119 -127
Finansiella poster och skatter -126 -121
Rörelseverksamhetens kassaflöde 430 613
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv -191 -81 2
Investeringar i intresse- och samföretag -9 15
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -64 -55 13 14
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 17 18
Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 2 1 16
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 1
Investeringarnas kassaflöde -235 -126
Kassaflöde efter investeringar 195 487
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 90 131
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -101 -91 24
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 2 -4
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -5 -125
Betalda dividender -264 -250
Finansieringens kassaflöde -278 -339
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -83 148
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 472 334
Kursdifferenser -10 -9
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 379 472
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?