X
MenuStäng
Open navigation
Koncernens resultaträkning
MEUR 2017 2016 Not
Omsättning 4 923 4 801 1 4
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete 28 -134
Tillverkning för eget bruk 12 2
Övriga intäkter 60 55 5
Material och tjänster -2 558 -2 353 6
Kostnader för ersättningar till anställda -1 214 -1 159 7
Avskrivningar och nedskrivningar -134 -138 8
Övriga kostnader -577 -556 9
Resultatandel i intresse- och samföretag 13 14 15
Rörelseresultat 552 532
i procent av omsättningen 11,2 11,1
Finansiella intäkter 12 19 10
Finansiella kostnader -59 -72 10
Resultat före skatter 506 479
Inkomstskatter -122 -123 11
Räkenskapsperiodens resultat 383 357
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 384 352 12
Innehav utan bestämmande inflytande -1 4
383 357
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,95 1,79
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?