X
MenuStäng
Open navigation

Noter till koncernbokslutet

1. Segmentinformation
Wärtsiläs högsta operativa beslutsfattare (CODM, Chief Operating Decision Maker) är koncernchefen med direktionen och i vissa fall även styrelsen som stöd. Koncernchefen utvärderar koncernens lönsamhet, ekonomiska situation och utveckling som en helhet. På grund av den högsta operativa beslutsfattarens ledarstil, är Wärtsilä ett rörelsesegment.
Rörelsesegmentet är indelad i två ömsesidigt stödjande marknadsområden, Marine Solutions och Energy Solutions, som stöds av Services. Wärtsilä tillhandahåller avancerade teknologier och livscykellösningar för sina kunder på sjöfarts- och energimarknaden. Dessa teknologier och lösningar säljs och levereras globalt av samma företag. Tillverkningen levererar produkter till både Energy Solutions och Marine Solutions från samma monteringsband, vilket möjliggör synergier i tillverkningsprocessen och i FoU. Även sourcingfunktionen stöder båda marknadsområdena och Services. På grund av affärsmodellen, integrerade verksamheter och styrningsstrukturen är koncernen rapporterad som ett segment. För att bättre förstå de olika marknadsområdenas utveckling och konjunkturcykler publicerar Wärtsilä omsättningen per marknadsområde och Services.
Omsättning per marknadsområde och Services
MEUR 2017 2016
Energy Solutions 1 401 943
Marine Solutions 1 307 1 667
Services 2 215 2 190
Totalt 4 923 4 801
Som geografisk information rapporteras Finland, övriga Europa, Asien, Amerika och övriga världsdelar. Omsättningen anges enligt kundens hemland medan anläggningstillgångar anges enligt var de uppkommit i den geografiska informationen.
Under räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2017 och 1.1.–31.12.2016 hade Wärtsilä inte några enskilda betydande kunder eller länder.
Geografisk information
2017 2016
MEUR Omsättning Anläggnings-
tillgångar*
Omsättning Anläggnings-
tillgångar*
Finland 115 249 121 264
Övriga Europa 1 412 1 378 1 460 1 388
Asien 1 948 112 1 774 134
Amerika 1 113 265 1 039 131
Övriga 335 5 407 6
Totalt 4 923 2 009 4 801 1 923
* Anläggningstillgångar för det här ändamålet består av goodwill, immateriella och materiella tillgångar, förvaltningsfastigheter och innehav i intresse- och samföretag.
2. Förvärv
Förvärv 2017
Greensmith Energy Management Systems Inc.
3.7.2017 förvärvade Wärtsilä USA baserade Greensmith Energy Management Systems Inc.
Greensmith är en marknadsledare inom programvara och inbyggda lösningar för storskalig energilagring. Med förvärvet av Greensmith ökar Wärtsilä sitt inflytande på den globala energilagringsmarknaden och positionerar sig som ledande global energisystemintegrerare.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för Greensmith, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminärt vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 144
Totalt överfört vederlag 144
Preliminärt kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 144
Totalt kassaflöde från förvärvet 144
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 42
Försäljnings- och andra fordringar 5
Uppskjuten skattefordran 4
Tillgångar totalt 51
Avsättningar 5
Leverantörs- och andra skulder 5
Uppskjuten skatteskuld 17
Skulder totalt 27
Totala tillgångar, netto 24
Preliminär goodwill 120
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive varumärken och teknologi) uppgick till 42 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 5 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 120 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom energilagringsprogram och integrering. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att stärka bolagets position inom integrering av energisystem samt serviceberedskapet gentemot kundkretsen, vilket stöder tillväxtstrategin.
Under 2017 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om förvärvet hade verkställts 1.1.2017 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 4.928 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2017.
Övriga förvärv
I oktober förvärvade Wärtsilä 100% av Puregas Solutions Ab och Guidance Navigation Holdings Limited.
Puregas Solutions är en svensk leverantör av nyckelfärdiga lösningar för uppgradering till biogas. Förvärvet kompletterar Wärtsiläs befintlig portfölj på marknaden för flytande biogas.
Guidance Navigation Holdings Limited är ett privatägt företag i Storbritannien. Företaget är en teknologiledare inom sensorlösningar för marinindustrin relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem för fartyg. Förvärvet av Guidance Marine kommer att stärka Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats, kassaflödet från förvärven och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkter.
Preliminärt vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 63
Totalt överfört vederlag 63
Preliminärt kassaflöde från förvärven MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 53
Villkorad köpeskilling 9
Likvida medel i de förvärvade företag -10
Totalt kassaflöde från förvärven 52
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärven MEUR
Immateriella tillgångar 17
Varor i lager 1
Försäljnings- och andra fordringar 14
Likvida medel 10
Tillgångar totalt 43
Avsättningar 1
Leverantörs- och andra skulder 9
Erhållna förskott 4
Uppskjuten skatteskuld 4
Skulder totalt 17
Totala tillgångar, netto 26
Preliminär goodwill 37
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive kundrelationer, teknologi och varumärken) uppgick till 17 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 14 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 37 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom nyckelfärdiga lösningar för uppgradering till biogas och mer intelligent fartygsnavigation. Wärtsilä förutser att förvärvet av Puregas Solutions Ab kommer att stärka och komplettera företagets befintliga portfölj på marknaden för flytande biogas, och utöka Wärtsiläs totala täckning i värdekedjan för gas. Förvärvet av Guidance Navigation Holdings Limited kommer att stärka Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation.
Under 2017 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om de övriga förvärven hade verkställts 1.1.2017 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 4.940 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkter skulle ha varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2017.
Förvärv 2016
American Hydro Corporation
30.6.2016 förvärvade Wärtsilä USA- och Kanada-baserade American Hydro Corporation från Weir-koncernen.
American Hydro är en ledande leverantör och installatör av uppgraderingar och underhåll till storskalig utrustning inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Bolaget specialiserar sig i konsultering, design och prestanda förbättrande tjänster för vattenturbiner och pumpar. Förvärvet stöder tillväxten och expansionen inom Wärtsiläs existerande globala serviceutbud för vattenkraft och industriella applikationer.
Tabellerna nedan sammanfattar vederlagen som betalats för American Hydro, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Totalt vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 46
Totalt överfört vederlag 46
Kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 45
Villkorad köpeskilling 1
Likvida medel i de förvärvade företagen -4
Totalt kassaflöde från förvärvet 42
Tillgångar och skulder till följd av förvärvet vid verkliga värdet MEUR
Immateriella tillgångar 5
Materiella tillgångar 14
Varor i lager 1
Försäljnings- och andra fordringar 8
Likvida medel 4
Tillgångar totalt 33
Avsättningar 1
Leverantörs- och andra skulder 7
Skulder totalt 8
Totala tillgångar, netto 24
Goodwill 22
De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive kundrelationer och orderstock) uppgick till 5 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 8 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Goodwillvärdet på 22 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom vattenkraft- och vattendistributionsindustrierna. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att stärka närvaron inom vattenkraftverks- och industriell service samt produktutbudet och serviceberedskapet gentemot kundkretsen, vilket stöder tillväxtstrategi och expansion inom förnybara resurser. Den goodwill som redovisats för American Hydro förväntas vara för det mesta avdragbar i beskattningen.
Under 2016 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Eniram koncernen
30.6.2016 ingick Wärtsilä ett avtal om förvärv av Eniram, ett Finlandsbaserat teknologiföretag, som levererar lösningar för energihantering och analyser av prestanda till marinindustrin. Äganderätten till bolaget övergick till Wärtsilä från 1.7.2016.
Eniram förser marinindustrin med energihanteringsteknologi i syfte att reducera bränsleförbrukning och utsläpp. Enirams lösningar går från fartygsspecifika applikationer för trim, hastighet och maskindriftsoptimering till omfattande flottomfattande analyser. Bolagets lösningar har installerats i över 270 fartyg för att spara bränsle, öka lönsamheten och minska de skadliga utsläppen. Enirams huvudkontor ligger i Helsingfors i Finland och företaget har dotterbolag i Storbritannien, Förenta Staterna, Tyskland och Singapore. Förvärvet av Eniram tillför Wärtsilä kapacitet att öka och förstärka sitt nuvarande digitala produktutbud och koncernkunnande speciellt beträffande dataanalys, simulering och optimering av driftseffektivitet.
Tabellerna nedan sammanfattar vederlagen som betalats för Eniram Group, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Totalt vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 41
Totalt överfört vederlag 41
Kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 41
Likvida medel i de förvärvade företag -1
Totalt kassaflöde från förvärvet 40
Tillgångar och skulder till följd av förvärvet vid verkliga värdet MEUR
Immateriella tillgångar 11
Försäljnings- och andra fordringar 3
Likvida medel 1
Tillgångar totalt 14
Avsättningar 2
Leverantörs- och andra skulder 4
Uppskjuten skatteskuld 2
Skulder totalt 8
Totala tillgångar, netto 7
Goodwill 34
De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi) uppgick till 11 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 3 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Goodwillvärdet på 34 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom energihanteringsteknologi. Wärtsilä förutser att förvärvet kommer att erbjuda kunderna möjligheter till optimering av de egna resurserna, förbättra prognoserna och ge stöd för analyser i realtid. Genom detta förvärv har Wärtsilä tagit en stark ledarposition inom marin digitalisering.
Under 2016 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om förvärven hade verkställts 1.1.2016 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 4.826 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2016.
3. Avyttringar
Avyttringar 2017
Under 2017 gjordes det inga avyttringar.
Avyttringar 2016
30.6.2016 sålde Wärtsilä sitt majoritetsintresse i Wärtsilä Ship Design Serbia doo till företagets operativa ledning. Köpesumman och avyttringens inverkan på räkenskapsperiodens resultat var inte signifikanta.
31.10.2016 avyttrade Wärtsilä verksamheten för frekvensomvandlare till finländska The Switch. Köpesumman och avyttringens inverkan på räkenskapsperiodens resultat var inte signifikanta.
4. Långfristiga projekt och drifts- och underhållsavtal
MEUR 2017 2016
Räkenskapsperiodens omsättning
Från långfristiga projektsavtal 980 813
Från långfristiga drifts- och underhållsavtal 392 331
Halvfärdiga långfristiga projekt
Sammanslagning av kostnader och redovisade vinster 2 592 2 213
Erhållna förskott 31.12. 2 213 1 965
Fordringarna från intäktsföring med avdrag för erhållna förskott 31.12. 379 249
Större entreprenadavtal och långfristiga drifts- och underhållsavtal intäktsredovisas enligt projektets färdigställandegrad. Färdigställandegraden för entreprenadavtal baseras oftast på utgifter för utfört arbete i förhållande till beräknade totala utgifter. I vissa gaslösningsprojekt, där kundvärdet skapas främst av tekniska tjänster, anskaffning och projektledning och där själva tillverkningen har lagts ut på entreprenad, bedöms färdigställandegraden på basis av granskningar av utfört arbete. I drifts- och underhållsavtal beräknas färdigställandegradet i proportion till utförda tjänster enligt avtalen.
5. Övriga intäkter
MEUR 2017 2016
Försäljningsvinster från immateriella och materiella tillgångar 18 7
Statliga bidrag 10 8
Intäkter från skrotförsäljning 3 3
Intäkter från avbeställningar* 6 9
Försäkringsersättningar 4 7
Övriga 20 21
Totalt 60 55
* Kostnaderna för avbeställningar redovisas bland respektive kostnadsslag.
6. Material och tjänster
MEUR 2017 2016
Inköp under räkenskapsperioden -1 415 -1 207
Förändring av lager 1 -27
Köpta tjänster -1 144 -1 119
Totalt -2 558 -2 353
7. Kostnader för ersättningar till anställda
MEUR 2017 2016
Löner och arvoden 1 000 939
Pensionskostnader
Förmånsbestämda planer 9 10
Övriga pensionskostnader 66 63
Övriga obligatoriska personalkostnader 139 147
Totalt 1 214 1 159
Ledningens ersättningar specificeras i not 29. Transaktioner med närkretsen.
Långfristigt incitamentsprogram
I lönekostnaden ingår bonusreservering för bonusprogram 2014, 2015 och 2016, totalt 40 miljoner euro (5). Reserveringen bokas i verkligt värde. Bonusprogrammen är bundna till aktiens kursutveckling under en i förväg fastställd tidsperiod, och en övre gräns har fastställts för bonusen. Då bonusprogrammet tar slut, betalas bonusen ut som kontant ifall kravet på anställningstid har uppfyllts. Direktionsmedlemmar ska anskaffa aktier i Wärtsilä motsvarande 50% av nettobonusen som mottagits tills ett aktieägandenivå värt av den individuella direktionsmedlemmens bruttoårsinkomst har uppnåtts.
För bonusprogram baseras bonusutbetalningen på kursutvecklingen under en tre års period. Bonusprogram 2014 omfattar 1.805.000 bonusrätter, bonusprogram 2015 1.843.000 bonusrätter och bonusprogram 2016 2.047.000 bonusrätter. Bonusprogram 2014 utgår från baskursen 44,25 euro, bonusprogram 2015 från baskursen 47,47 euro och bonusprogram 2016 från baskursen 48,57 euro. I bonusprogrammen beaktas 100% av utbetalda dividender under löptiden och den utbetalda bonusen kan inte överstiga 10,60 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2014, 13,84 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2015 och 18,21 euro per bonusrätt i bonusprogrammet 2016.
2017 2016
Anställda i medeltal 17 866 18 332
Anställda i slutet av perioden 18 065 18 011
8. Avskrivningar och nedskrivningar
MEUR 2017 2016
Utvecklingskostnader 12 9
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden 36 35
Övriga immateriella tillgångar 12 15
Byggnader och konstruktioner 15 15
Maskiner och inventarier 45 46
Övriga materiella tillgångar 1 1
Nedskrivningar 14 17
Totalt 134 138
9. Övriga kostnader
MEUR 2017 2016
Resekostnader 138 128
Räntekostnader 90 93
Juridik- och konsulttjänster 71 54
IT-kostnader 55 55
Övriga kostnader relaterade till personalen 51 56
Övriga 173 171
Totalt 577 556
10. Finansiella intäkter och kostnader
MEUR 2017 2016
Ränteintäkter från lån och fordringar 2 2
Ränteintäkter från finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 9 5
Valutakursdifferenser* 8
Övriga finansiella intäkter 2 4
Finansiella intäkter, totalt 12 19
Räntekostnader från finansiella skulder som bokas till den periodiserade anskaffningsutgiften -10 -13
Räntekostnader från finansiella skulder till verkligt värde via resultaträkningen -14 -11
Nettoräntor från förmånsbestämda planer -3 -3
Finansiella tillgångar/skulder till verkligt värde via resultaträkningen 1
Nedskrivningar av finansiella tillgångar -36
Valutakursdifferenser* -27
Bankavgifter -1
Övriga finansiella kostnader -4 -8
Finansiella kostnader, totalt -59 -72
Totalt -47 -53
* Under 2017 inkluderades den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar, -15 miljoner euro (-8) samt -7 miljoner euro (14) valutakursdifferenser från oskyddade interna lån i koncernens resultaträkning.
11. Inkomstskatter
MEUR 2017 2016
Inkomstskatter
under räkenskapsperioden -121 -121
under tidigare räkenskapsperioder -2
Förändring i uppskjutna skatter
nya och upplösta temporära skillnader -4 -1
förändring av skattesatsen i andra länder 4
Totalt -122 -123
Avstämning av effektiv skattesats:
Resultat före skatter 506 479
Skatter beräknade med moderbolagets skatteprocent 20,0% -101 -96
Effekt av förändringar i skattesats 4 -3
Effekten av förändring i skattesatser hos dotterbolagen 4 2
Effekt av skattefria inkomster och ej avdragbara kostnader -3 -7
Effekt av resultatandel i intresse- och samföretag 3 3
Utnyttjat oredovisade förlustavdrag 4 1
Outnyttjade förlustavdrag för räkenskapsperioden -14 -6
Övriga skatter* -14 -12
Övriga periodiseringsavvikelser -2 -4
Inkomstskatt för tidigare räkenskapsperioder -2
Skatt i koncernens resultaträkning -122 -123
Effektiv skattesats (%) 24,2 25,6
* Merparten av övriga skatter utgörs av outnyttjade källskatter och av sådana direkta skatter, som inte är baserade på vinsten.
Inkomstskatter i övrigt totalresultat presenteras i Rapport över totalresultat. Tilläggsinformation om förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder presenteras i not 20. Uppskjuten skattefordran och -skuld.
Wärtsilä är föremål för skattegranskningar i vissa länder, som kan föranleda efterbeskattningsbeslut med motsvarande skatter och avgifter.
12. Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom att dela räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden. Under rapporteringsperioderna fanns det inga program som skulle ha gett utspädande effekt.
MEUR 2017 2016
Räkenskapsperiodens nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 384 352
Antal aktier i tusental
Vägt medeltal av antal utestående aktier* 197 241 197 241
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,95 1,79
* Tilläggsinformation om antal aktier i not 22. Eget kapital.
13. Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwillallokering
Goodwill som uppkommer vid företagsförvärv fördelas till koncernens kassagenererande enhet (CGU) som är koncernens rörelsesegment. Rörelsesegmentet representerar den lägsta nivån inom koncernen där goodwill övervakas. Bolagen förvärvade under räkenskapsperioden är integrerade i koncernens CGU vid förvärvstidpunkten. Även CGU som presenterades separat tidigare har integrerats i koncernen under räkenskapsperioden. Goodwill presenteras i tabellen nedan.
Goodwill/kassagenererande enhet
MEUR 2017 2016
American Hydro Corporation 23
Eniram koncernen 34
Övriga Wärtsilä 1 056
Wärtsilä 1 237 1 112
Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill
Koncernen utför sin årliga nedskrivningsprövning av goodwill den 30 september. Nedskrivning av goodwill utförs även om förändringar i omständigheterna indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas.
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärdet. Dessa beräkningar utgår från den nuvarande orderstocken och diskonterade 5-års kassaflöden uppskattade i den strategiska planen godkänd av ledningen. Det uppskattade kassaflödet för en enhet baseras på att fastigheter, anläggningar och inventarier används i nuvarande skick och med normala underhållsinvesteringar. Eventuella förvärv har inte beaktats. Kassaflöden efter 5-årsperioden ingår enligt den s.k. slutvärdemetoden. Tillväxttakten vid beräkningen av slutvärdet har baserats på ledningens konservativa bedömning av en långfristig tillväxt. En tillväxttakt på 2% har använts vid beräkning av slutvärdet.
Värderingen påverkas främst av tillväxten i den globala ekonomin och framförallt av utvecklingen av den globala energimarknaden, den globala skeppsbyggnadsindustrin och på efterfrågan av relaterade servicetjänster. Inget enskilt kostnadsslag har ansetts ha någon materiell lönsamhetsinverkan utan den uppskattade utvecklingen av den totala kostnadsnivån på marknaden anses påverka lönsamheten. Värderingen av nyförsäljningen påverkas i huvudsak av utvecklingen inom den globala ekonomin medan serviceverksamheten dessutom påverkas av efterfrågan på underhållstjänster och lönekostnadsutvecklingen.
Som diskonteringsränta används en vägd medelkapitalkostnad före skatt (WACC), såsom den definierats av Wärtsilä. WACC-komponenterna består av riskfri ränta, marknadens riskpremium, industrispecifikt beta, kostnaden för skulder och förhållandet mellan eget och främmande kapital. Vid fastställande av WACC för 2017 har beaktats att den allmänna räntesatsen har sjunkit. I kalkylerna har Wärtsilä använt WACC 9,4% (9,6).
Värderingarna ledde inte till nedskrivning för någondera av kassagenererande enheterna för den räkenskapsperiod som slutade 31.12.2017 eller 31.12.2016. Återvinningsvärdet för de kassagenererande enheterna överskrider betydligt alla bokföringsvärden.
Känslighetsanalys
Ledningen har bedömt att inga rimliga och möjliga förändringar i de viktigaste antagandena skulle orsaka koncernens KGEs bokvärde överstiger dess ätervinningsvärde. För varje identifierad kassagenererande enhet har känslighetsanalys utgående från antagna förändringarna i de långsiktiga förutsättningarna gjorts. Med hjälp av dessa scenarier undersöktes förändringen av företagsvärdet genom att ändra på värdedefinitionernas grundantaganden. Förändringarna i grundantagandena samt deras inverkan visas i tabellen nedan.
Förändring
Diskonteringsränta, före skatt ökning över 21 procentenheter
Slutvärdets tillväxttakt minskning över 54 procentenheter
Lönsamheten minskning över 84 procent
Enligt ledningens uppskattning skulle inga möjliga förändringar i de viktigaste antagandena leda till att KGE's bokvärde skulle överstiga övervinningsvärdet.
2017
MEUR Utveck-
lings-
kost-
nader
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
lång-
fristiga
utgifter
Goodwill Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2017 107 41 743 1 118 2 008
Valutakursdifferenser -15 -33 -49
Förvärv 61 157 217
Ökning 1 19 5 25
Minskning och övriga förändringar -12 1 -12
Omgruppering 34 -39 5
Anskaffningsutgift 31.12.2017 142 21 783 1 243 2 189
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2017 -73 -495 -5 -574
Valutakursdifferenser 9 10
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 12 12
Räkenskapsperiodens avskrivningar -12 -48 -60
Nedskrivningar -1 -1
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2017 -85 -521 -6 -612
Bokvärde 31.12.2017 57 21 262 1 237 1 577
Under räkenskapsperioden har utvecklingskostnader aktiverats till ett värde på 16 miljoner euro (6). Bokvärdet var 73 miljoner euro (68).

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 36 miljoner euro (35) och bokvärden var 227 miljoner euro (209).
2016
MEUR Utveck-
lings-
kost-
nader
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
lång-
fristiga
utgifter
Goodwill Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2016 114 33 730 1 108 1 986
Valutakursdifferenser 1 -15 -46 -60
Förvärv 16 55 71
Ökning 11 5 16
Minskning -8 1 -8
Omgruppering -3 5 2
Anskaffningsutgift 31.12.2016 107 41 743 1 118 2 008
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2016 -66 -450 -5 -522
Valutakursdifferenser 8 8
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 4 -2 2
Räkenskapsperiodens avskrivningar -9 -50 -59
Nedskrivningar -3 -3
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2016 -73 -495 -5 -574
Bokvärde 31.12.2016 33 41 248 1 112 1 434
14. Materiella tillgångar
2017
MEUR Mark-
och
vatten-
områden
Bygg-
nader
och
kon-
struk-
tioner
Mas-
kiner
och
inven-
tarier
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
materi-
ella
till-
gångar
Förvalt-
nings-
fastig-
heter
Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2017 34 349 834 12 25 12 1 266
Valutakursdifferenser -1 -10 -18 -30
Ökning 2 20 17 39
Minskning -1 -22 -45 -1 -69
Omgruppering -6 -5 -11 -1 -22
Anskaffningsutgift 31.12.2017 31 313 787 18 23 11 1 185
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2017 -1 -179 -660 -21 -861
Valutakursdifferenser 4 13 18
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 15 44 59
Räkenskapsperiodens avskrivningar -15 -45 -1 -61
Nedskrivningar -6 -7 -13
Omgruppering 9 13 1 22
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2017 -2 -172 -642 -20 -835
Bokvärde 31.12.2017 30 142 146 18 3 11 349
Materiella tillgångar förvärvade genom finansiell leasing 1
I förvaltningsfastigheter ingår markområden som inte är i koncernens egen användning. Verkligt värde beräknas vara ungefär 18 miljoner euro (21). Under räkenskapsperioden har förvaltningsfastigheter sålts för sammanlagt med 1 miljon euro (1). Försäljningsvinsten i 2017 var inte signifikant (1).
2016
MEUR Mark-
och
vatten-
områden
Bygg-
nader
och
kon-
struk-
tioner
Mas-
kiner
och
inven-
tarier
Pågående
nyanlägg-
ningar
och för-
skotts-
betal-
ningar
Övriga
materi-
ella
till-
gångar
Förvalt-
nings-
fastig-
heter
Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2016 32 343 800 33 24 13 1 246
Valutakursdifferenser 5 7 13
Förvärv 1 6 6 14
Ökning 3 28 7 38
Minskning -9 -28 -1 -38
Omgruppering 23 -29 -5
Anskaffningsutgift 31.12.2016 34 349 834 12 25 12 1 266
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1.2016 -1 -162 -630 -20 -815
Valutakursdifferenser -2 -5 -8
Ackumulerade avskrivningar på minskningar 8 26 33
Räkenskapsperiodens avskrivningar -15 -46 -1 -62
Nedskrivningar -8 -6 -14
Omgruppering 1 1 4
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 31.12.2016 -1 -179 -660 -21 -861
Bokvärde 31.12.2016 33 170 174 12 4 12 405
Materiella tillgångar förvärvade genom finansiell leasing 1
15. Investeringar i intresse- och samföretag
MEUR 2017 2016
Bokvärde 1.1. 84 89
Investeringar 9
Andel av resultatet 13 14
Dividender -12 -29
Omräkningsdifferenser -1 1
Försäljning av aktier -1
Bokvärde 31.12. 83 84
Under 2016 investerade Wärtsilä 9 miljoner euro i samföretaget CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd och sålde sitt 40% andel av Cosco-Shipyard Total Automation Co Ltd. Försäljningspriset och avyttringens inverkan på räkenskapsperiodens resultat var inte signifikanta.
Ekonomisk ställning (100%):
2017
MEUR Andel-% Till-
gångar
Eget
kapital
Skulder Omsätt-
ning
Räkenskaps-
periodens
resultat
Samföretag
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kina 50,0 25 19 7 13 0
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Sydkorea 50,0 192 122 70 176 34
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kina 49,0 62 22 40 26 -9
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugal 50,0 1 1 1 1
Intresseföretag
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippinerna 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norge 40,0 1 1 1
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd tillverkar medelvarviga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter i Lingang, Shanghai. Wärtsilä-Hyundai Engine Company Ltd. tillverkar Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer till LNG (flytande naturgas) fartyg och till andra marina tillämpningar i Mokpo, Sydkorea. Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. tillverkar marina hjälpmotorer i Shanghai, China.
2016
MEUR Andel-% Till-
gångar
Eget
kapital
Skulder Omsätt-
ning
Räkenskaps-
periodens
resultat
Samföretag
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Kina 50,0 30 21 9 19
Wärtsilä Hyundai Engine Co Ltd. Sydkorea 50,0 232 111 122 221 32
CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co., Ltd. Kina 49,0 52 32 20 -4
Repropel Sociedad de reparacao de helices Portugal 50,0 1 1 2
Intresseföretag
Wärtsilä Land & Sea Academy, Inc. Filippinerna 40,0 -2 2
Neptun Maritime AS Norge 40,0 1 1 1
16. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
2017
MEUR Till
periodi-
serad
anskaff-
nings-
utgift
Till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Till
verkligt
värde via
övrigt
total-
resultat
Bok-
värdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar 5 5 5
Övriga placeringar 13 13 13
Övriga fordringar 3 3 3
Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar 1 306 1 306 1 306
Kundfordringar som säljs 1 1 1
Derivat 15 14 28 28
Övriga fordringar 4 4 4
Likvida medel 6 373 379 379
Bokvärde per värderingsgrupp 1 319 407 14 1 740 1 740
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 517 517 524
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 102 102 102
Skulder till leverantörer 539 539 539
Derivat 31 10 41 41
Övriga skulder 11 11 11
Bokvärde per värderingsgrupp 1 169 31 10 1 211 1 218
2016
MEUR Till
periodi-
serad
anskaff-
nings-
utgift
Till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Till
verkligt
värde via
övrigt
total-
resultat
Bok-
värdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar 6 6 6
Övriga placeringar 15 15 15
Övriga fordringar 6 6 6
Kortfristiga finansieringstillgångar
Kundfordringar 1 220 1 220 1 220
Derivat 9 9 9
Övriga fordringar 10 10 10
Likvida medel 472 472 472
Bokvärde per värderingsgrupp 1 714 24 1 738 1 738
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 520 520 531
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 108 108 108
Skulder till leverantörer 502 502 502
Derivat 13 31 45 45
Övriga skulder 6 6 6
Bokvärde per värderingsgrupp 1 136 13 31 1 181 1 192
Hierarki av verkligt värde
Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras enligt följande hierarki: instrument som noteras officiellt på en aktiv marknad (nivå 1), instrument för vilka det finns en annan direkt eller indirekt prisobservation än officiella noteringar (nivå 2) och instrument för vilka det inte finns ett observerat marknadspris (nivå 3). Till ovanstående hierarkier hör finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. På grund av de kortfristiga fordringarnas korta karaktär, anses bokvärdet vara detsamma som det verkliga värdet.
Värderingsmodeller använda för finansiella instrument inkluderar:
• verkligt värde för terminskontrakt fastställs genom att använda terminskurser på balansdagen
• verkligt värde på ränteswappar beräknas som nuvärdet av beräknade framtida kassaflödena som baserar sig på observerbara avkastningskurvor
• användningen av noterade marknadspriser eller motsvarande priser erbjudna av förmedlare för liknande instrument
2017 2016
MEUR Nivå 2 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 3
Finansieringstillgångar
Övriga placeringar 13 15
Räntebärande placeringar, långfristiga 5 6
Övriga fordringar, långfristiga 3 6
Derivat 28 9
Finansieringsskulder
Räntebärande lån, långfristiga 524 531
Derivat 41 45
Tilläggsinformation om finansiella skulder i not 24. Finansiella skulder.
Övriga placeringar
I övriga placeringar ingår icke börsnoterade aktier. Dessa värderas till verkligt värde med vissa diskonterade kassaflödesmodeller (DCF) där de kritiska antagandena relaterar till WACC nivån och de förväntade kassaflödena från framtida dividender. Resultaten från olika scenario varierar ändå så mycket att ledningen anser att den periodiserade anskaffningsutgiften är det bästa estimatet av verkliga värdet.
MEUR 2017 2016
Bokvärde 1.1. 15 15
Försäljning av aktier -1
Nedskrivningar -1
Bokvärde 31.12. 13 15
Under 2017 var anskaffningsutgiften för icke börsnoterade aktier 13 miljoner euro (15), och deras marknadsvärde var 13 miljoner euro (15).
Räntebärande lån
MEUR 2017 2016
Bokvärde 1.1. 629 724
Kassaflöden -3 -98
Valutakursdifferenser -7
Förvärv och avyttringar 2
Bokvärde 31.12. 619 629
17. Varor i lager
MEUR 2017 2016
Material och förnödenheter 432 432
Halvfärdiga produkter 557 532
Färdiga produkter och varor 27 36
Erlagda förskott 36 42
Totalt 1 051 1 042
Under 2017 har föråldrat lager skrivits ner 4 miljoner euro (17) i koncernens resultaträkning. Av lagerökningen hänför sig 1 miljon euro (1) till förvärv.
18. Övriga fordringar
MEUR 2017 2016
Derivat 28 9
Räntor och övriga finansiella poster 4 10
Försäkringsfordringar 3 10
Hyresreserveringar 4 5
Projektreserveringar 63 10
Resultatregleringar från långfristiga projekt 256 295
Övriga resultatregleringar 46 47
Lånefordringar 3 6
Förmånsbestämda pensionsplaner 1 1
Mervärdesskattefordringar 97 71
Övriga* 52 49
Totalt 557 512
Långfristiga 18 18
Kortfristiga 539 494
* Innehåller fordran relaterad till övriga personalskatter i Brasilien, 10 miljoner euro (11), som inte kan nödvändigtvis utnyttjas inom ett år.
19. Likvida medel
MEUR 2017 2016
Kassa och bank* 359 450
Övriga likvida medel 20 22
Totalt 379 472
* 122 miljoner euro (132) av kassa och bank finns i länder som har begränsat hemtagning enligt den lokala lagstiftningen, och därefter var kassan inte omedelbart tillgängligt för moderbolaget.
20. Uppskjuten skattefordran och -skuld
Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2017
MEUR 1.1.2017 I resultat-
räkningen
Övriga
totalresultat
Omräknings-
differenser
Förvärv
och
avyttringar
31.12.2017
Uppskjuten skattefordran
Skattemässiga underskottsavdrag 19 -1 -1 2 18
Pensionsförpliktelser 25 -2 -1 23
Avsättningar 32 -2 -2 2 30
Internt bidrag i lagret 9 -3 5
Fond för verkligt värde 12 -6 -1 6
Övriga temporära skillnader 44 -3 -3 41
Totalt 141 -11 -6 -7 4 123
Uppskjuten skatteskuld
Materiella och immateriella tillgångar 59 -19 -1 21 57
Fond för verkligt värde 1 2 2
Övriga temporära skillnader 35 8 -3 42
Totalt 93 -10 2 -3 21 102
Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 48 -8 -4 -17 21
31.12.2017 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 47 miljoner euro (45), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. Största delen av oredovisade uppskjutna skattefordringar är relaterade till ackumulerade skatteförluster. 8 miljoner euro (12) av dessa kommer att föråldras inom fem år och resten senare eller aldrig. Ackumulerade förluster för vilka uppskjutna skattefordringar har bokats kommer aldrig att föråldras.
Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under räkenskapsperioden 2016
MEUR 1.1.2016 I resultat-
räkningen
Övriga
totalresultat
Omräknings-
differenser
Förvärv
och
avyttringar
31.12.2016
Uppskjuten skattefordran
Skattemässiga underskottsavdrag 26 -8 1 19
Pensionsförpliktelser 23 -1 3 25
Avsättningar 32 1 32
Internt bidrag i lagret 10 -2 9
Fond för verkligt värde 24 -11 1 12
Övriga temporära skillnader 42 1 1 44
Totalt 157 -9 -8 3 141
Uppskjuten skatteskuld
Materiella och immateriella tillgångar 64 -7 2 59
Fond för verkligt värde 1 1
Övriga temporära skillnader 36 -1 35
Totalt 102 -8 2 93
Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 55 -1 -8 3 -2 48
21. Pensionsansvar
MEUR 2017 2016
Förmånsbestämda nettotillgångar 31.12. 154 168
Andra långfristiga skulder för förmåner till anställda 31.12. 11 10
Wärtsilä har förmånsbestämda planer för sina anställda främst i Europa och Asien. De största planerna finns i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Den schweiziska förmånsbestämda planen står för 28% av koncernens totala förmånsbestämda ansvarsförbindelser och 52% av tillgångarna i planerna. De flesta planerna handlar om normal ålderspension till medlemmarna men det finns också planer för engångsbetalningar till personer som uppnår pensionsåldern. De flesta av dessa förmånsbestämda pensionsplaner förvaltas av pensionsfonder. Deras tillgångar ingår inte i koncernens tillgångar. Tillgångarna i planerna investeras i regel enligt investeringsstrategier som godkänts av fondernas förtroendevalda. I vissa fall förvaltas de i sin helhet av försäkringsbolag. Koncernbolag gör inbetalningar i pensionsfonder enligt lokal lagstiftning och praxis. Auktoriserade aktuarier i respektive land har gjort de aktuariella kalkyler som de förmånsbestämda planerna kräver.
Plan i Schweiz
Wärtsilä har en förmånsbestämd plan i Schweiz i enlighet med den lokala pensionslagstiftningen och regleringen. Planen ger förmåner till medlemmarna i form av pension som kan betalas ut efter pensioneringen. Förmånen beror på det upplupna sparkapitalet, som består av insättningar fram till pensionsåldern och ränta på det insatta kapitalet. Planen förvaltas som en pensionsfond av förtroendevalda separat från bolaget.

Pensionspremierna betalas både av arbetstagare och arbetsgivare enligt en procentsats baserad på försäkringslönen enligt regelverket för pensionsfonder. Arbetstagarnas premier beror på deras ålder och omfattar i genomsnitt två tredjedelar av de totala premierna.

De förtroendevalda ansvarar för pensionsfondens investeringsstrategi. Medlen investeras enligt strategin och tillgångsslagen för investeringarna fastställs enligt lokal lagstiftning. Andra risker i planen är att medlemmar når mycket hög ålder eller avlider eller invalidiseras före pensioneringen. Pensionsplanen är återförsäkrad för dödsfall och invaliditet till 31.12.2017. De förtroendevalda fattar beslut om förhöjning av pensioner på grund av inflation då förmånerna som utbetalas enligt planen överskrider minimipensionen.
Planer i Tyskland
Wärtsilä har förmånsbestämda planer i Tyskland i enlighet med den lokala pensionslagstiftningen och regleringen. Planerna ger förmåner till medlemmarna i form av pension som kan betalas ut efter pensioneringen. Förmånen beror på det upplupna sparkapitalet, som består av insättningar fram till pensionsåldern och ränta på det insatta kapitalet. Det finns olika planer, från ofonderade planer till en plan som förvaltas som pensionsfond.

Pensionspremierna betalas i vissa planer av arbetstagare och arbetsgivare enligt en procentsats baserad på försäkringslönen enligt regelverket för pensionsfonder. I vissa planer är endast arbetsgivaren betalningsskyldig. Arbetsgivarens premier beror på arbetstagarens ålder, anställningstid och i några fall också på positionen av arbetstagaren.

Huvudsakliga risker i planerna är att medlemmar når mycket hög ålder eller avlider eller invalidiseras före pensioneringen. Också investeringsstrategin vald för pensionsfondens medel innehåller en viss risk. Möjliga förhöjningar av pensioner på grund av inflation analyseras årligen.
MEUR 2017 2016
Nuvärde av ofonderade förmånsbestämda ansvarsförbindelser 111 119
Nuvärde av fonderade förmånsbestämda ansvarsförbindelser 197 206
Verkligt värde på förvaltade tillgångar -154 -156
Nettoskuld i balansräkningen 154 168
% Nuvärde av
förmåns-
bestämda
ansvars-
förbindelser
Verkligt
värde på
förvaltade
tillgångar
Schweiz 28 52
Tyskland 23 5
Övriga Europa 41 33
Asien 8 10
Totalt 100 100
MEUR Nuvärde av
förmåns-
bestämda
ansvars-
förbindelser
Verkligt
värde på
förvaltade
tillgångar
Förmåns-
bestämd
nettoskuld
Ingående balans 1.1.2016 313 -152 161
Förändring i valutakurser -4 2 -2
Redovisat som vinst eller förlust:
Kostnader avseende tjänstgöring under perioden 9 10
Vinster (-) / förluster (+) för minskningar och avvecklingar -1 1
Räntekostnader (+) / inkomster (-) 6 -2 3
Redovisade omvärderingar i övrigt totalresultat:
Avkastning på planens tillgångar, exklusive ränteinkomst -10 -10
Erfarenhetsjusteringar -1 -1
Förändringar i finansiella antaganden 24 24
Premier betalda av medlemmar 1 -1
Premier betalda av arbetsgivaren -10 -10
Utbetalda förmåner -24 16 -8
Balansomslutning 31.12.2016 323 -156 168
Ingående balans 1.1.2017 323 -156 168
Kursdifferenser -14 10 -4
Andra justeringar 4 4
Redovisat som vinst eller förlust:
Kostnader avseende tjänstgöring under perioden 8 9
Räntekostnader (+) / inkomster (-) 5 -2 3
Redovisade omvärderingar i övrigt totalresultat:
Avkastning på planens tillgångar, exklusive ränteinkomst -3 -3
Erfarenhetsjusteringar 8 8
Förändringar i demografiska antaganden -1 -1
Förändringar i finansiella antaganden -10 -10
Premier betalda av medlemmar 1 -1
Premier betalda av arbetsgivaren -10 -10
Utbetalda förmåner -19 10 -9
Balansomslutning 31.12.2017 307 -154 154
Placering av fonderade medel:
% 2017 2016
Aktier och andra eget kapital-instrument 26 23
Obligationer och andra skuldinstrument 35 31
Fastigheter 16 15
Andra tillgångar 23 30
Centrala aktuariella antaganden i slutet av räkenskapsperioden (angivna som vägda medeltal):
% 2017 2016
Diskonteringsränta 1,65 1,51
Framtida lönetillväxt 2,15 2,05
Framtida pensionstillväxt 1,14 1,17
31.12.2017 var den vägda genomsnittliga durationen för de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna 12 år. Koncernen förväntar sig att betala 10 miljoner euro till planerna under följande räkenskapsperiod.
Antagandena gällande den framtida dödligheten baserar sig på aktuariell rådgivning och officiell statistik och erfarenhet i respektive land. Dessa antaganden resulterar i en genomsnittlig vägd förväntad livslängd för en person som når pensionsåldern enligt följande:
2017 2016
Deltagare i planen som gick i pension i slutet av räkenskapsperioden:
Män 17,7 17,2
Kvinnor 19,6 19,4
Deltagare i planen som går i pension 20 år efter slutet av räkenskapsperioden:
Män 19,5 18,2
Kvinnor 21,9 20,2
Tabellen nedan innehåller en känslighetsanalys av varje signifikant aktuariellt antagande som visar hur de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna skulle ha påverkats av förändringar i vissa aktuariella antaganden som var rimliga i slutet av räkenskapsperioden. Denna känslighetsanalys gäller endast de förmånsbestämda ansvarsförbindelserna och inte den förmånsbestämda nettoskulden i sin helhet.
Känslighetsanalys
Inverkan på
förmånsbestämda
ansvarsförbindelser, MEUR
Förändring i antagande 2017 2016
Diskonteringsränta ökning 1% -36 -35
Diskonteringsränta minskning 1% 44 47
Framtida lönetillväxt ökning 1% 13 13
Framtida lönetillväxt minskning 1% -10 -7
Framtida pensionstillväxt ökning 1% 28 30
Framtida pensionstillväxt minskning 1% -15 -16
22. Eget kapital
Eget kapital består av aktiekapital, överkursfond, omräkningsdifferens, fond för verkligt värde, försäkringsmatematiska vinster och förluster och balanserad vinst.
Aktiekapital och antal aktier
MEUR
Aktiekapital Antal
aktier
och röster
Aktie-
kapital
Över-
kurs-
fond
Totalt
1.1.2016 197 241 130 336 61 397
31.12.2016 197 241 130 336 61 397
31.12.2017 197 241 130 336 61 397
Wärtsiläs aktie har inget nominellt värde.
Aktiekapital
En akties teckningskurs, vilken företaget erhållit i samband med aktieemissioner bokförs till aktiekapitalet, om det inte beslöts i samband med aktieemissionen att en del av teckningskursen bokförs i fonden för investerat fritt eget kapital.
Överkursfond
Överkursfonden utgör bundet eget kapital. Den kan minskas i enlighet med föreskrifterna om minskning av aktiekapitalet i aktiebolagslagen. Aktiekapitalet kan också höjas genom att överföra medel från överkursfonden.
Omräkningsdifferens
Omräkningen av räkenskapsperiodens resultat och posterna i övrigt totalresultat till olika kurser i resultaträkningen och balansen leder till omräkningsdifferenser, vilka redovisas i eget kapital. Omräkningsdifferenser vid eliminering av anskaffningsvärdet för utländska dotterbolag och omräkningen av poster i eget kapital som uppstått efter anskaffningstidpunkten redovisas också i eget kapital. Förändringar i omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.
Fond för verkligt värde
Fond för verkligt värde innehåller förändringar i verkligt värde för derivat som uppfyller villkoren för ett säkringsinstrument och som är effektiva. Förändringar i poster inkluderade i fond för verkligt värde redovisas i övrigt totalresultat.
MEUR Kassaflödes-
säkring
Skillnaden mellan verkligt värde och bokvärde 1.1.2016 -91
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 22
Fond för verkligt värde 1.1.2016 -70
Redovisats i resultaträkningen efter skatt 44
Förändring i verkligt värde -16
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde 4
Fond för verkligt värde 31.12.2016 -39
Redovisats i resultaträkningen efter skatt 28
Förändring i verkligt värde 1
Skatter relaterade till förändring i verkligt värde -1
Fond för verkligt värde 31.12.2017 -10
Moderbolagets utdelningsbara medel
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit en dividend på 1,38 euro per aktie för räkenskapsperioden 2017. Då blir totala dividendskulder 272 miljoner euro. Resten av ackumulerade vinster lämnas i balanserad vinst. För räkenskapsperioden 2016 utdelades det en dividend på 1,30 euro per aktie, totalt 256 miljoner. Resten av ackumulerade vinster lämnades i balanserad vinst.
Tilläggsinformation om eget kapital i Noter till moderbolagets bokslut, i not 10. Eget kapital.
23. Avsättningar
2017
MEUR Rättegångs-
kostnader
Garanti-
avsättningar
Förlust-
reser-
veringar
Omstruktu-
reringar
Övriga
avsättningar
Totalt
Avsättningar 1.1.2017 17 170 17 18 29 250
Valutakursdifferenser -2 -1 -1 -4
Förvärv 1 5 6
Ökning 10 57 18 6 11 102
Använda avsättningar -2 -52 -9 -17 -3 -83
Återförning av oanvända avsättningar -6 -3 -1 -10
Avsättningar 31.12.2017 19 173 27 6 35 261
Långfristiga 52
Kortfristiga 209
2016
MEUR Rättegångs-
kostnader
Garanti-
avsättningar
Förlust-
reser-
veringar
Omstruktu-
reringar
Övriga
avsättningar
Totalt
Avsättningar 1.1.2016 15 187 17 15 35 269
Valutakursdifferenser 1 1
Ökning 6 48 10 22 7 94
Använda avsättningar -1 -66 -9 -18 -8 -103
Återförning av oanvända avsättningar -2 -2 -2 -5 -11
Avsättningar 31.12.2016 17 170 17 18 29 250
Långfristiga 44
Kortfristiga 206
Som garantiavsättning upptas beräknade framtida garantikostnader som hänför sig till levererade produkter. Garantireserveringens storlek baseras på erfarenheter från tidigare utfall av garantikostnader. Standardgarantin gäller ett år från leveransen.
Koncernbolagen är svarande i ett antal rättsprocesser som uppkommit i den ordinarie verksamheten. Dessa rättsprocesser gäller bl.a. produktansvar, personalrelaterade frågor och egendoms- och personskador. Koncernen får tidvis olika stora och i varierande grad motiverade ersättningsanspråk. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav, som anses vara mycket osannolik. Det behandlas som en eventualförpliktelse, eftersom koncernens princip är att göra avsättningar för de processer där ogynnsamma slutresultat är sannolika och förpliktelsen kan fastställas med rimlig säkerhet.
24. Finansiella skulder
2017
Kortfristigt Långfristig
MEUR < 1 år 1–3 år 3–5 år > 5 år Totalt
Skulder till pensionsförsäkringsbolag* 8 8
Skulder till övriga kreditinstitut* 90 112 237 166 605
Finansiella leasinglån* 1 1
Övriga räntebärande lån* 4 4
Skulder till leverantörer 539 539
Derivat 23 1 17 41
Övriga skulder 11 11
Totalt 676 114 255 166 1 211
* Beräknade räntekostnader totalt 7 12 10 5 34
Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 683 126 265 171 1 245
2016
Kortfristigt Långfristig
MEUR < 1 år 1–3 år 3–5 år > 5 år Totalt
Skulder till pensionsförsäkringsbolag* 10 8 18
Skulder till övriga kreditinstitut* 95 137 187 186 606
Finansiella leasinglån* 1 1
Övriga räntebärande lån* 3 4
Skulder till leverantörer 502 502
Derivat 45 45
Övriga skulder 6 6
Totalt 662 145 187 186 1 181
* Beräknade räntekostnader totalt 8 12 10 5 34
Estimerade avtalsmässiga kassaflöde 670 157 197 191 1 215
Räntekostnader för långfristiga lån har beräknats med genomsnittsräntan den 31 december 2017. Verkliga värdet av finansieringsskulder presenteras i not 16. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.
25. Övriga skulder
MEUR 2017 2016
Projektkostnader 541 479
Personalkostnader 191 158
Derivat 41 45
Räntor och övriga finansiella poster 11 6
Övriga resultatregleringar 52 63
Mervärdesskatteskulder 26 25
Övriga 70 58
Totalt 932 834
Långfristiga 1 1
Kortfristiga 931 833
26. Derivatinstrument
Koncernen tillämpar säkringsredovisning för största delen av valutaterminerna. Tilläggsinformation i not 29. Finansiella risker.
MEUR 2017 varav
stängda
2016 varav
stängda
Derivatinstrumentens nominella värde (nivå 2)
Ränteswappar 165 165
Valutaränteswappar 74 81
Valutaterminer, inkluderade i säkringsredovisning 814 312 1 468 252
Valutaterminer, utanför säkringsredovisning 1 134 435 1 320 226
Totalt 2 187 746 3 034 478
Derivatinstrumentens marknadsvärde (nivå 2)
Ränteswappar -2 -4
Valutaränteswappar -17 -10
Valutaterminer, inkluderade i säkringsredovisning 2 -12
Valutaterminer, utanför säkringsredovisning 3 -10
Totalt -13 -35
Koncernen hade även 254 ton kopparfuturer, som har värderat på 2 miljoner euro.
Valutaterminer är mot transaktionsrisker och förfaller inom de närmaste 12 månaderna (12). Valutaterminer anses vara stängda när det finns motstridiga kassaflöden i samma valuta med samma värdetid. Ränteswappar är denominerade i euro ock deras medellöptid är 18 månader (26). Valutaränteswappar har en medellöptid på 40 månader (53).
Alla koncernens derivatinstrument görs normalt enligt International Swaps and Derivatives Association Master Agreement. I fall enligt avtalet definierad kredittransaktion uppkommer för ena avtalsparten har den andra parten rätt att kräva att alla öppna derivatinstrument avslutas i förtid och kvittas. Dessa avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning av balansposter. I nedanstående tabell finns bokföringsvärden för de finansiella instrumenten som är föremål för ovan nämnda avtal.
MEUR 2017 2016
Derivatinstrumentens marknadsvärde under ISDA avtal
Tillgångar
Valutaterminer 28 9
Totalt 28 9
Skulder
Ränteswappar -19 -13
Valutaterminer -22 -31
Totalt -41 -44
Derivatinstrumentens marknadsvärde under ISDA avtal
Tillgångar 12 3
Skulder -27 -38
Totalt -16 -35
27. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
2017 2016
MEUR Skuld i
balans-
räkningen
Säkerhet Skuld i
balans-
räkningen
Säkerhet
Skulder och ansvar för vilka fastighetsinteckningar har ställts som säkerhet
Övriga ansvar 16 10 19 10
Totalt 16 10 19 10
Skulder och ansvar och övriga ansvarsförbindelser och garantier för vilka företagsinteckningar har ställts som säkerhet
Skulder till kreditinstitut 11 4 15 6
Övriga ansvar 16 20
Totalt 11 19 15 26
MEUR 2017 2016
Borgens- och ansvarsförbindelser
för företag inom samma koncern 737 921
Totalt 737 921
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
Betalas inom ett år 35 34
Betalas mellan under minst ett år och högst fem år 101 84
Betalas senare 48 30
Totalt 185 148
28. Transaktioner med närkretsen
Till närkretsen hör styrelseledamöterna, verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt intresse- och samföretagen.
Ledningens ersättningar
Förmåner redovisade i resultaträkningen
TEUR 2017 2016
Verkställande direktören
Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 785 781
Resultatpremier 234 179
Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling 3 438 216
Lagstadgade pensionskostnader 145 135
Övriga pensionskostnader 156 182
Verkställande direktörens ställföreträdare
Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 425 386
Resultatpremier 80 114
Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling 1 719 216
Lagstadgade pensionskostnader 32
Övriga pensionskostnader 88 61
Koncernens övriga direktionsmedlemmar
Löner och övriga kortfristiga löneförmåner 2 153 1 878
Resultatpremier 456 366
Premier som baserar sig på aktiens kursutveckling 9 896 836
Lagstadgade pensionskostnader 322 277
Övriga pensionskostnader 493 480
Totalt 20 389 6 141
Styrelsens medlemmar 31.12.2017
Mikael Lilius, styrelsens ordförande 153 155
Tom Johnstone, styrelsens vice ordförande 108 77
Maarit Aarni-Sirviö, styrelseledamot 78 82
Kaj-Gustaf Bergh, styrelseledamot 74 74
Karin Falk, styrelseledamot 71
Johan Forssell, styrelseledamot 72
Risto Murto, styrelseledamot 79 81
Markus Rauramo, styrelseledamot 81 86
Styrelsens medlemmar ända till 2.3.2017
Sune Carlsson, styrelsens vice ordförande 1 107
Gunilla Nordström, styrelseledamot 1 74
Totalt 718 735
Ledningens ersättningar sammanlagt 21 107 6 876
Verkställande direktörens, styrelsens och direktionsmedlemmarnas innehav av Wärtsilä aktier vid slutet av året var 97.605 aktier (88.529).
Verkställande direktören har rätt att gå i pension efter att ha fyllt 63 år. Vissa direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension efter att ha fyllt 60 eller 63 år, enligt den lokala pensionslagstiftningen. Inga lånefordringar finns på koncernens ledning och styrelsens medlemmar. Inga panter eller andra förbindelser har ställts för bolagets ledning eller aktieägare.
Affärstransaktioner med intresse- och samföretag
MEUR 2017 2016
Försäljning till intresse- och samföretag 49 42
Inköp från intresse- och samföretag 53 63
Fordringar på intresse- och samföretag 14 7
Betalda förskott till intresse- och samföretag 11 19
Skulder till intresse- och samföretag 8 12
Tilläggsinformation om intresse- och samföretag presenteras i not 15. Investeringar i intresse- och samföretag.
29. Finansiella risker
Allmänt
Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion har två huvuduppgifter: att skaffa tillräcklig finansiering för koncernen till konkurrenskraftiga priser, och att identifiera och bedöma koncernens finansiella risker och verkställa de säkringar som koncernbolagen behöver.
Syftet är att skydda bolagen mot ogynnsamma fluktuationer på finansmarknaden samt att minimera valuta-, ränte-, likviditets- och kreditriskernas inverkan på koncernens kassa, resultat och eget kapital.
Wärtsiläs riskhanteringspolicy har godkänts av bolagets styrelse. För att gardera sig mot finansiella risker används endast sådana instrument vars marknadsvärde och riskprofil går att följa upp på ett tillförlitligt sätt.
Valutarisk
Valutapositionerna uppföljs på affärsområdesnivå och de konsolideras och skyddas på koncernnivå. Alla signifikanta inköps- och försäljningsavtal till fasta priser säkras. Kommande öppna valutaöverskott eller -underskott bedöms per affärsområde, och direktionen beslutar om nivån på valutasäkringarna. Säkringsredovisning tillämpas på säkringen av majoriteten av ovan nämnda poster. Säkringarna täcker en tillräckligt lång tidsperiod för att försäljningspriser och kostnader skall kunna anpassas till en ny valutakursnivå. Säkringarnas längd varierar mellan olika koncernbolag från en månad till två år. Koncernen skyddar också balansräkningens poster i valuta så som kundfordringar och leverantörsskulder. Koncernen förväntar sig inte anmärkningsvärda valutakursförluster från förändringar i utländska valutakurser år 2017. Ifall beställningar återkallas, kan det leda till ineffektiv valutasäkring. År 2017 var 69% (67) av försäljningen och 63% (59) av de operativa kostnaderna denominerade i euro, och 18% (20) av försäljningen och 7% (8) av de operativa kostnaderna i US-dollar. Resten var fördelad mellan flera valutor. Koncernens resultat och konkurrenskraft påverkas också indirekt av de viktigaste konkurrenternas hemvalutor: USD, GBP, JPY och KRW.
I allmänhet säkras bindande försäljnings- och inköpskontrakt med hjälp av valutaterminer för att motverka valutakursförändringar relaterade till värdet på det underliggande kassaflödet. Eftersom syftet är att säkra och tillämpa säkringsredovisning (kassaflödessäkring) endast på valutakursrisker redovisas alla vinster/förluster relaterade till räntor/timing av säkringen direkt bland finansiella poster. Eftersom underliggande kassaflöden kan ha lång maturitet kan de relaterade säkringarna göras med kortare maturiteter och vid behov förlängas, så att maturiteten för de totala valutarelaterade vinsterna/förlusterna för dessa säkringar helt förväntas motverka de relaterade vinsterna/förlusterna för underliggande kassaflöden. Annullering eller minskning av försäljnings- eller inköpsvärdet på en order kan leda till att den relaterade säkringen kan bli (delvis) ineffektiv. All sådan ineffektivitet redovisas omedelbart bland finansiella poster.
Eftersom säkringar i allmänhet har kort maturitet (högst 1 år) och endast med motparter med högt kreditbetyg (minimikrav A-), förväntas motpartsrisker ha en minimal effekt på säkringsvärden. På grund av att vissa underliggande kassaflöden har en längre maturitet än de relaterade säkringarna behöver en förändring i nuvärdet på en säkring och det underliggande kassaflödet inte alltid helt kompensera för varandra under säkringens löptid. Denna ineffektivitet beräknas kvartalsvis och redvisas på koncernnivå bland finansiella poster.
Valutasäkringsinstrumenten som används i koncernen för att skydda koncernens valutapositioner samt deras nominella värden specificeras i not 26. Derivatinstrument.
Vissa dotterbolag i länder, vars valutor inte är fritt konvertibla, så som Brasilien, har osäkrade interna koncernlån i EUR eller USD. Totalt uppgick summan av dessa lån till 132 miljoner euro (109).
Eftersom Wärtsilä har dotterbolag och samföretag utanför euroområdet exponeras koncernens eget kapital, goodwill och allokering av förvärvspriset för valutakursfluktuationer. Värdet på nettotillgångarna hos Wärtsiläs utländska dotterbolag och samföretag utanför euroområdet uppgick i slutet av 2017 till 1.011 miljoner euro (1.071). Dessutom fanns det goodwill och allokering av förvärvspriset i utländsk valuta till ett värde av 825 miljoner euro (613). Största delen av omräkningsdifferenser bokade i övriga totalresultat i 2017 kommer från förändringar i US dollar (USD), norsk krona (NOK) och brittiskt pund (GBP).
Under år 2017 har förändring i verkligt värde på kassaflödessäkringar 1 miljon euro (-16) redovisats i eget kapital. Från eget kapital har under året överförts -36 miljoner euro (-58) till resultaträkningen som korrigering till försäljning respektive inköp. År 2017 har den ineffektiva delen av kassaflödessäkringar, -15 miljoner euro (-8), redovisats bland finansiella poster. Tilläggsinformation ges i not 10. Finansiella intäkter och kostnader.
Valutaterminer
MEUR Inköps-
och för-
säljnings-
avtal till
fasta
priser
Netto-
skulder
Valutaterminer
USD 530 241
NOK 760 12
CHF 27 58
CNY 50
JPY 8
SGD 2
DKK 4 6
GBP 11 53
Övriga valutor* 15 33
Totalt 1 397 413
* Övriga valutor innehåller inga betydliga enskilda valutor.
Säkringsredovisning har tillämpats på valutaterminer till ett värde på 1.962 miljoner euro (1.468). En valutakursförändring på 5% skulle på grund av dessa terminer leda till en förändring på 38 miljoner euro (55) i koncernens eget kapital. Eftersom alla materiella inköps- och försäljningsavtal till fasta priser har säkrats, anses känsligheten av resultatet för valutakursdifferenser inte vara signifikant.
MEUR Brutto-
belopp
Netto-
belopp
Inverkan på eget kapital
Valutaterminer under säkringsredovisning*
USD 899 340 17
NOK 875 294 15
CNY 56 53 3
JPY 38 3
GBP 35 26 1
CHF 29 18 1
Övriga 29 28 1
Totalt 1 962 762 38
* Interna transaktioner. De egentliga säkringsredovisningsposterna baseras på dessa.
MEUR
Valutaterminer under säkringsredovisning
31.12.2017 1 962
Mycket sannolika prognostiserade kassaflöden per år (säkringsredovisade)
2018 1 388
2019 296
2020 113
2021 27
2022- 138
Ränterisk
Wärtsiläkoncernens ränterisk består i huvudsak av värdeförändringar i nettolåneportföljen (prisrisk) samt av räntefluktuationer (ränteförändringar på lån med rörlig ränta). Wärtsilä skyddar sina ränterisker med derivat som till exempel ränteswappar, terminer och optioner. Förändringarna i dessa derivatinstruments marknadsvärde resultatförs. Ränteriskerna följs kontinuerligt upp genom värdering av de finansiella instrumenten till marknadspris och genom känslighetsanalys.
Det räntebärande lånekapitalet uppgick i slutet av 2017 till 619 miljoner euro (629). Räntan var i genomsnitt 1,3% (1,3) och den genomsnittliga räntebindningstiden 23 månader (25). I slutet av 2017 skulle en parallell ränteförändring med en procentenhet ha förändrat nettolåneportföljen med 13 miljoner euro (15) (inklusive derivat).
Lån
Wärtsilä diversifierar sina ränterisker genom att teckna lån med både fast och rörlig ränta. Andelen lån med rörlig ränta skall utgöra 30–70 procent av den totala lånestocken.
MEUR 2017 2016
Lån med fast ränta 330 329
Lån med rörlig ränta 289 300
Derivat 105 105
Andelen lån med fast ränta (inkl. derivat) av totala lån, % 70 69
En ränteförändring med en procentenhet skulle förorsaka en förändring på 2 miljoner euro (2) i följande års räntekostnader för låneportföljen (inklusive derivat).
Tilläggsinformation om lånen ges i not 16. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp, och 24. Finansiella skulder.
Likviditets- och återfinansieringsrisk
Wärtsilä säkrar alltid en tillräcklig likviditet genom en effektiv hantering av likvida medel samt genom upprätthållandet av bekräftade och obekräftade kreditlimiter. Koncernen minimerar återfinansieringsrisken genom en balanserad maturitetsstruktur på lånen och genom tillräckligt långa lånetider.
För tillfället inkluderar finansieringsprogrammen:
• Bekräftade kreditlimitavtal till ett belopp av 640 miljoner euro (640).
• Finska företagscertifikatprogram till ett belopp av 800 miljoner euro (800).
Den genomsnittliga återbetalningstiden för långfristiga lån är 44 månader (43) och den genomsnittliga återbetalningstiden för bekräftade kreditlimiter är 28 månader (33). Tilläggsinformation om detta finns i not 24. Finansiella skulder.
Koncernens likvida medel uppgick i slutet av året till 379 miljoner euro (472). Därtill hade Wärtsilä outnyttjade bekräftade kreditlimiter på 640 miljoner euro (640) och ett långfristigt lån på 125 miljoner euro som blev tillgängligt 31.12.2017. 31.12.2017 och 31.12.2016 var företagscertifikaten inte utnyttjade.
De revolverande krediterna och moderbolagets långfristiga lån innehåller en finansiell covenant (soliditet). Soliditeten förväntas vara klart högre än covenantnivån under den närmaste framtiden.
Bekräftade kreditlimiter
MEUR
År Förfaller Disponibla
(slutet av
perioden)
2017 640
2018 160 480
2019 110 370
2020 110 260
2021 130 130
2022 130
Kreditrisk
Hanteringen av kreditrisker som hänför sig till affärsverksamheten ingår i affärsområdenas och koncernbolagens verksamhet. Kreditrisker i anslutning till större affärer och projektfinansiering begränsas genom att dela riskerna med banker, försäkringsbolag och exportgarantiinstitut.
Kreditrisker vid placering av likvida medel och handel med finansieringsinstrument minimeras genom att fastställa kreditgränser för motparterna och genom att ingå avtal endast med ledande inhemska och utländska banker och finansinstitut.
Koncernbolagen placerar alla sina kassatillgångar på koncernens finansfunktions konton (Wärtsilä Group Treasury), såvida den lokala lagstiftningen och centralbankens regler tillåter det. Koncernens tillgångar placeras i instrument med tillräcklig likviditet (kortfristiga bankdepositioner eller finländska företagscertifikat) och kreditklassificering (minst ett A eller separat av koncernens ekonomi- och finansdirektör godkända placeringar). Wärtsilä Group Treasury följer kontinuerligt upp de ifrågavarande placeringarna och väntar sig inga kreditförluster från dem.
De förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar som värderas enligt upplupet anskaffningsvärde bedöms framåtblickande per kvartal på basis av investeringarnas förfallodag och motpartsrisker. 31.12.2017 var de förväntade kreditförlusterna inte väsentliga.
Kundfordringarnas åldersfördelning
När det gäller kundfordringar och fordringar från intäktsredovisning enligt metoden för färdigställandegrad används en förenklad metod och kreditförlusterna värderas enligt de förväntade kreditförlusterna under livslängden. Fordringar från intäktsredovisning enligt metoden för färdigställandegrad täcks i allmänhet med förskottsbetalningar från kunderna. Således omfattar redovisningen av kreditförluster baserade på förlustbelopp under livslängden främst kundfordringar. För kundfordringar som inte förfallit eller är högst 359 dagar försenade görs en nedskrivning på 0,1–2,0%, beroende på ålder och fordrans ursprung. När de förväntade kreditförlusterna beräknas beaktar bolaget historiska kreditförluster för varje kategori och justerar dessa siffror med makroekonomiska prognoser. Dessutom analyseras nedskrivningsbehovet av kundfordringar som är över 360 dagar försenade individuellt.
2017 2016
MEUR Kund-
fordringar
varav
nedskrivet
Kund-
fordringar
varav
nedskrivet
Fordringar som ej förfallit 951 1 763 1
Förfallit 1–30 dagar 122 124
Förfallit 31–180 dagar 189 6 154 3
Förfallit 181–360 dagar 33 2 59 3
Förfallit över 1 år 184 53 191 51
Totalt 1 478 62 1 291 58
Under 2017 var resultatpåverkan av nedskrivningar -9 miljoner euro (-10).
Nedskrivningar
MEUR 2017 2016
Nedskrivningar i början av perioden 58 63
Övriga förändringar -4 -14
Nedskrivningar under perioden 9 10
Nedskrivningar i slutet av perioden 62 58
Koncernen säljer kundfordringar till ett belopp som för närvarande inte är väsentligt jämfört med de totala kundfordringarna. Sålda kundfordringarna har avskrivits från koncernens balansräkning.
Aktierisk
Wärtsilä har aktieplaceringar i kraftverksbolag till ett värde på 10 miljoner euro (12). Dessa ligger huvudsakligen i tillväxtländer. Ifrågavarande bolags resultatutveckling har varit god och motsvarat förväntningarna. Tilläggsinformation finns i not 16. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp.
Kapitalstyrning
Wärtsiläs målsättning är att säkra en stark kapitalbas för att bibehålla förtroendet hos investerare och kreditgivare och för att vidareutveckla verksamheten. Som kapital definieras eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande och netto räntebärande främmande kapital. Wärtsiläs mål är att bibehålla nettoskuldsättningsgraden under 0,50. Enligt koncernens dividendpolitik är målsättningen att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.
MEUR 31.12.2017 31.12.2016
Långfristiga räntebärande skulder 517 520
Kortfristiga räntebärande skulder 102 108
Likvida medel -379 -472
239 157
Lånefordringar -5 -7
Räntebärande nettoskulder 234 150
Eget kapital totalt 2 396 2 321
Nettoskuldsättningsgrad 0,10 0,07
I kapitalstyrningen följer koncernen också utvecklingen i soliditetsgraden:
Balansomslutning 5 607 5 391
Erhållna förskott -522 -516
5 085 4 874
Soliditet, % 47,1 47,6
30. Revisorernas arvoden och tjänster
Följande arvoden betalades till revisorerna och revisionsbyrån för lagstadgad revision samt övriga tjänster.
Till revisor för 2017 valde bolagsstämman revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy har gett övrigt rådgivning till Wärtsilä bolagen med 110 tusen euro. Dessa tjänster innehåller skatterådgivning (55 tusen euro) och övriga tjänster (55 tusen euro).
2017 2016
MEUR PwC Övriga KPMG Övriga
Revision 3,0 0,7 3,3 0,2
Skatterådgivning 0,1 0,3 0,9 0,2
Övriga tjänster 0,1 0,1 0,4 0,1
Totalt 3,2 1,1 4,6 0,5
31. Valutakurser
I koncernbokslutet konsolideras ungefär 60 valutor av vilka de mest betydande presenteras här.
Bokslutskurs Genomsnittskurs
31.12.2017 31.12.2016 2017 2016
AED Förenade Arabemiraten dirham 4,40503 3,87108 4,14735 4,05145
BRL Brasiliansk real 3,97290 3,43050 3,60410 3,86195
CHF Schweizisk franc 1,17020 1,07390 1,11155 1,09018
CNY Yuan renminbi (Kina) 7,80440 7,32020 7,62644 7,34958
DKK Dansk krona 7,44490 7,43440 7,43865 7,44536
GBP Brittiskt pund 0,88723 0,85618 0,87615 0,81890
INR Indisk rupie 76,60550 71,59350 73,49802 74,35528
JPY Japansk yen 135,01000 123,40000 126,65457 120,31377
NOK Norsk krona 9,84030 9,08630 9,32861 9,29269
SAR Saudiarabisk riyal 4,49738 3,95361 4,23474 4,13639
SEK Svensk krona 9,84380 9,55250 9,63687 9,46731
SGD Singaporiansk dollar 1,60240 1,52340 1,55822 1,52778
USD US-dollar 1,19930 1,05410 1,12928 1,10660
32. Dotterbolag
Geografiskt
område
Bolagets namn Hemland Aktiviteter Andel av aktier %
Europa Wärtsilä Cyprus Limited Cypern Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Danmark A/S Danmark Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Lyngsø Marine A/S Danmark Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Svanehøj A/S Danmark Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Puregas Solutions A/S Danmark Försäljning och service 100,0
Wärtsilä BLRT Estonia Oü Estland Försäljning och service 51,7
Eniram Oy Finland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Finland Oy Finland Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Projects Oy Finland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Solutions Oy Finland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Technology Oy Ab Finland Holding 100,0
Wärtsilä France S.A.S. Frankrike Försäljning och service 100,0
Eniram Germany GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Puregas Solutions GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Deutschland GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä ELAC Nautik GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Funa International GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä JOVYATLAS EUROATLAS GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä SAM Electronics GmbH Tyskland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä SAM Electronics Nederland B.V. Tyskland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Serck Como GmbH Tyskland Produktion, försäljning och service 100,0
Guidance Marine Ltd Storbritannien Försäljning och service 100,0
Guidance Navigation Holdings Ltd Storbritannien Holding 100,0
Wärtsilä Puregas Solutions Ltd Storbritannien Försäljning och service 100,0
Vulcan Insurance PCC Limited Storbritannien Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Hamworthy Ltd Storbritannien Försäljning och service 100,0
Wärtsilä UK Ltd Storbritannien Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Valves Ltd Storbritannien Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Water Systems Ltd Storbritannien Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Greece S.A. Grekland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Hungary Kft Ungern Försäljning och service 100,0
Wärtsilä APSS Srl Italien Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Italia S.p.A. Italien Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Moss AS Norge Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Norway AS Norge Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Oil & Gas Systems AS Norge Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Ship Design Norway AS Norge Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Valmarine AS Norge Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Baltic Design Centre Sp.z.o.o. Polen Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Polska Sp.z.o.o. Polen Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Ship Design Poland Sp.z.o.o. Polen Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Portugal Lda. Portugal Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Vostok, LLC Ryssland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Ibérica S.A. Spanien Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Puregas Solutions AB Sverige Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Sweden AB Sverige Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Services Switzerland AG Schweiz Försäljning och service 100,0
Quantiparts B.V. Nederländerna Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Kampen Real Estate B.V. Nederländerna Fastigheter 100,0
Wärtsilä Netherlands B.V. Nederländerna Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Ukraine LLC Ukraina Försäljning och service 100,0
Amerika Antigua Energy Operators Ltd Antigua & Barbuda Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Argentina S.A. Argentina Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Brasil Ltda. Brasilien Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Canada Inc. Kanada Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Chile Ltda. Chile Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Colombia S.A. Colombia Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Dominicana Inc. Dominikanska republiken Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Ecuador S.A. Ecuador Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Guatemala S.A. Guatemala Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Operations Guyana Inc. Guyana Försäljning och service 100,0
Wärtsilä de Mexico SA Mexico Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Panama Services S.A. Panama Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Peru S.A.C. Peru Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Caribbean, Inc. Puerto Rico Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Uruguay S.A. Uruguay Försäljning och service 100,0
American Hydro Corporation USA Försäljning och service 100,0
Greensmith Energy Management Systems Inc. USA Försäljning och service 100,0
Guidance Marine LLC USA Försäljning och service 100,0
Puregas Solutions LLC USA Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Defence Inc. USA Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Dynamic Positioning Inc. USA Försäljning och service 100,0
Wärtsilä North America, Inc. USA Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Venezuela, C.A. Venezuela Försäljning och service 100,0
Asien PT. Wärtsilä Indonesia Indonesien Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Azerbaijan LLC Azerbajdzjan Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Bangladesh Ltd. Bangladesh Försäljning och service 100,0
SAM Taihang Electronics Ltd. Kina Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Propulsion (Wuxi) Co. Ltd. Kina Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Services (Shanghai) Co. Ltd. Kina Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Ship Design (Shanghai) Co., Ltd Kina Försäljning och service 95,0
Wärtsilä Suzhou Ltd. Kina Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd. Kina Produktion, försäljning och service 50,0
Wärtsilä-CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd. Kina Produktion, försäljning och service 55,0
Wärtsilä China Ltd. Hong Kong Försäljning och service 100,0
Wärtsilä India Ltd. Indien Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Japan Ltd. Japan Produktion, försäljning och service 99,7
Wärtsilä (Malaysia) Sdn Bhd Malaysia Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Pakistan (Pvt.) Ltd. Pakistan Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Philippines Inc. Filippinerna Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Doha WLL Qatar Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Power Contracting Saudi Arabia Ltd. Saudiarabien Försäljning och service 60,0
Guidance Marine Pte Ltd Singapore Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Pumps Pte. Ltd. Singapore Produktion, försäljning och service 100,0
Wärtsilä Ship Design Singapore Pte Ltd Singapore Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Singapore Pte Ltd Singapore Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Korea Ltd. Sydkorea Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Marine Systems Korea Co Ltd. Sydkorea Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Lanka Ltd. Sri Lanka Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Taiwan Ltd. Taiwan Försäljning och service 100,0
Wärtsilä-Enpa A.S. Turkiet Försäljning och service 51,0
Wärtsilä Gulf FZE Förenade Arabemiraten Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Hamworthy Middle East (FZE) Förenade Arabemiraten Försäljning och service 100,0
Wärtsilä LLC Förenade Arabemiraten Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Ships Repairing & Maintenance LLC Förenade Arabemiraten Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Vietnam Co Ltd. Vietnam Försäljning och service 100,0
Övriga Wärtsilä Australia Pty Ltd. Australien Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Central Africa Ltd. Kamerun Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Egypt Power S.A.E Egypten Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Central Africa Gabon Gabon Försäljning och service 100,0
Wärtsilä West Africa Guinea Guinea Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Eastern Africa S.A. Kenia Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Mocambique LDA Moçambique Försäljning och service 100,0
Wärtsilä New Zealand Ltd Nya Zeeland Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Marine & Power Services Nigeria Limited Niger Försäljning och service 100,0
Wärtsilä PNG Ltd Papua Nya Guinea Försäljning och service 100,0
Wärtsilä West Africa S.A. Senegal Försäljning och service 100,0
Wärtsilä South Africa (Pty) Ltd. Sydafrika Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Tanzania Ltd Tanzania Försäljning och service 100,0
Wärtsilä Uganda Ltd. Uganda Försäljning och service 100,0
Innehav utan bestämmande inflytande är inte betydande i koncernens verksamheter och kassaflöden i individuella dotterbolag.

I bokföringsförordningen stipulerad fullständig förteckning över aktier och andelar har fogats till bolagets officiella bokslutshandlingar.
33. Händelser efter balansdagen
Wärtsilä stärker sitt serviceutbud genom förvärvet av Trident B.V., ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom förvärvet blir Wärtsilä den första globala operatören på marknaden för undervattensservice, och kan bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika serviceprodukter och stärka sin marknadsposition. Företagsförvärvet beräknas vara genomfört i januari 2018.
Värdet på affären är 17,5 miljoner euro (företagsvärdet) och ytterligare 3,5 miljoner euro earn-out, baserat på företagets resultatutveckling under de närmaste åren. Tridents omsättning är ungefär 9 miljoner euro.

Anteckningen

Skapa en anteckning?