X
MenuStäng
Open navigation
Rapport över totalresultat
MEUR 2017 2016
Räkenskapsperiodens resultat 383 357
Övrigt totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 7 -12
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 3
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 7 -9
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare -74 -52
för innehav utan bestämmande inflytande -2 -1
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat -1 1
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde 1 -16
överförts till resultaträkningen 36 58
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde -1 4
överförts till resultaträkningen -8 -14
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -50 -21
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -43 -30
Räkenskapsperiodens totalresultat 341 327
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 344 323
Innehav utan bestämmande inflytande -3 3
341 327
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?