X
MenuStäng
Open navigation
Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Över-
kurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond
för
verkligt
värde
Omvärde-
rings-
effekter i
förmåns-
bestämda
netto-
skulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2016 336 61 -6 -70 -36 1 916 2 201 41 2 242
Omräkningsdifferenser -51 -51 -1 -52
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -13 -13 -13
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 44 44 44
Förmånsbestämda planer -9 -9 -9
Totalresultat -51 31 -9 -29 -1 -30
Räkenskapsperiodens resultat 352 352 4 357
Räkenskapsperiodens totalresultat -51 31 -9 352 323 3 327
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender -237 -237 -11 -247
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Över-
kurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond
för
verkligt
värde
Omvärde-
rings-
effekter i
förmåns-
bestämda
netto-
skulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3 -3
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 028 2 284 34 2 318
Omräkningsdifferenser -76 -76 -2 -78
Kassaflödessäkring
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 28 28 28
Förmånsbestämda planer 7 7 7
Totalresultat -76 28 7 -41 -2 -43
Räkenskapsperiodens resultat 384 384 -1 383
Räkenskapsperiodens totalresultat -76 28 7 384 343 -3 340
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender -256 -256 -6 -263
Eget kapital 31.12.2017 336 61 -133 -10 -38 2 156 2 371 24 2 396
Tilläggsuppgifter gällande aktiekapital, överkursfond, omräkningsdifferens och fond för verkligt värde i not 23. Eget kapital.

Anteckningen

Skapa en anteckning?