X
MenuStäng
Open navigation
Moderbolagets balansräkning (FAS)
MEUR 2017 2016 Not
AKTIVA
Bestående aktiva 6
Immateriella tillgångar
Övriga utgifter med lång verkningstid 6 9
Pågående nyanläggningar 2
8 9
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden 7 7
Byggnader och konstruktioner 1 1
Maskiner, inventarier och övriga materiella tillgångar 2 1
9 9
Placeringar
Aktier i företag inom samma koncern 950 950
Övriga aktier och andelar 1 2
951 951
Bestående aktiva totalt 968 969
Långfristiga fordringar
Fordringar hos företag inom samma koncern 104 103 7
Lånefordringar 1 1
105 104
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos företag inom samma koncern 1 786 1 996 8
Övriga fordringar 2 7
Resultatregleringar 35 16 9
2 020
Kassa och bank 195 304
Rörliga aktiva totalt 2 123 2 428
Aktiva 3 090 3 398
MEUR 2017 2016 Not
PASSIVA
Eget kapital 10
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Balanserad vinst 841 816
Räkenskapsperiodens resultat 161 282
Eget kapital totalt 1 399 1 494
Ackumulerade bokslutsdispositioner
Avskrivningsdifferens 2 2
Avsättningar 16 19
Främmande kapital 11
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut 508 500
Lån från pensionsförsäkringsbolag 8
508 508
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut 75 88
Lån från pensionsförsäkringsbolag 8 10
Skulder till leverantörer 10 6
Skulder till företag inom samma koncern 985 1 207 13
Övriga kortfristiga skulder 1 2
Resultatregleringar 85 62 12
1 165 1 374
Främmande kapital totalt 1 673 1 882
Passiva 3 090 3 398

Anteckningen

Skapa en anteckning?