X
MenuStäng
Open navigation
Moderbolagets kassaflödesanalys (FAS)
MEUR 2017 2016
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 64 250
Korrektivposter:
Avskrivningar och nedskrivningar 4 6
Realisationsvinster och -förluster på bestående aktiva -1
Finansiella intäkter och kostnader -151 -289
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -82 -35
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria rörelsefordringar, ökning (-) / minskning (+) -9 18
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 39 -27
30 -9
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter -52 -44
Ränte- och finansiella kostnader -37 -35
Erhållna dividender från rörelseverksamheten 146 286
Ränte- och finansiella intäkter från rörelseverksamheten 41 39
Betalda skatter -3 9
148 298
Rörelseverksamhetens kassaflöde 96 254
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -3 -3
Överlåtelseinkomster från andra investeringar 1
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 3
Investeringarnas kassaflöde -2 1
Kassaflöde efter investeringar 93 255
Finansieringens kassaflöde:
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 270 130
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -242 -103
Upptagna långfristiga lån 90 130
Amortering av långfristiga lån och övriga förändringar -99 -84
Koncernbidrag 34 53
Betalda dividender -256 -237
Finansieringens kassaflöde -203 -110
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -110 145
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens början 304 159
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens slut 195 304

Anteckningen

Skapa en anteckning?