X
MenuStäng
Open navigation
Moderbolagets resultaträkning (FAS)
MEUR 2017 2016 Not
Övriga rörelseintäkter 72 74 1
Personalkostnader -63 -33 2
Avskrivningar och nedskrivningar -4 -6 3
Övriga rörelsekostnader -91 -75
Rörelseresultat -87 -40
Finansiella intäkter och kostnader 4
Intäkter från placeringar bland bestående aktiva 146 286
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 41 39
Kursdifferenser 1 2
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -38 -36
151 290
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 64 250
Förändring av avskrivningsdifferens 1 1
Koncernbidrag 99 34
Resultat före skatter 164 286
Inkomstskatter -3 -4 5
Räkenskapsperiodens resultat 161 282

Anteckningen

Skapa en anteckning?