X
MenuStäng
Open navigation

Noter till moderbolagets bokslut

1. Övriga rörelseintäkter
MEUR 2017 2016
Hyror 1 1
Tjänster till koncernbolag 71 71
Försäljningsvinster på bestående aktiva 1
Övriga 1 1
Totalt 72 74
2. Personalkostnader
MEUR 2017 2016
Löner och arvoden -57 -27
Pensionskostnader -5 -4
Övriga obligatoriska personalkostnader -1 -2
Totalt -63 -33
Betalda löner och arvoden
Verkställande direktör, hans ställföreträdare och styrelsemedlemmar -3 -4
Moderbolagets verkställande direktör har rätt att gå i pension vid 63 års ålder. Direktionsmedlemmar har rätt att gå i pension enligt lokal pensionslagstifning. En av de direktionsmedlemmarna har rätt att gå i pension tidigare, efter att ha fyllt 60 år.
Bolagets styrelse fastställer lönevillkoren för verkställande direktören och hans direkta underordnade.
Tilläggsinformation om ledningens ersättningar hittas i koncernbokslut not 28.
Medelantalet anställda under räkenskapsperioden 324 282
3. Avskrivningar och nedskrivningar
MEUR 2017 2016
Planenliga avskrivningar
Övriga utgifter med lång verkningstid -4 -5
Planenliga avskrivningar totalt -4 -6
Avskrivningar i beskattningen -4 -5
Avskrivningsdifferens 1 1
Avskrivningsdifferens
Avskrivningsdifferens den 1 januari 2 3
Förändring av avskrivningsdifferens -1 -1
Avskrivningsdifferens den 31 december 2 2
4. Finansiella intäkter och kostnader
MEUR 2017 2016
Dividendintäkter
Från företag inom samma koncern 146 286
Totalt 146 286
Övriga ränteintäkter
Från företag inom samma koncern 22 23
Från övriga företag 1
Totalt 22 23
Övriga finansiella intäkter
Från företag inom samma koncern 10 9
Från övriga företag 9 6
Totalt 19 15
Kursdifferenser 1 2
Räntekostnader
Till företag inom samma koncern -5 -5
Till övriga företag -8 -9
Totalt -13 -14
Övriga finansiella kostnader
Till företag inom samma koncern -10 -7
Till övriga företag -15 -16
Totalt -25 -22
Finansiella intäkter och kostnader totalt 151 290
5. Skatter
MEUR 2017 2016
Inkomstskatt
För räkenskapsperioden -3 -2
För tidigare räkenskapsperioder -2
Totalt -3 -4
6. Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
MEUR Övriga
långfristiga
utgifter
Pågående ny-
anläggningar
Totalt 2017 Totalt 2016
Anskaffningsutgift 1.1 122 122 121
Ökning 1 2 3 1
Minskning -1 -1 -1
Anskaffningsutgift 31.12 121 2 123 122
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 1.1
-113 -113 -109
Ackumulerade avskrivningar på minskningar och övriga förändringar 1 1 1
Periodens avskrivningar -4 -4 -5
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 31.12
-115 -115 -113
Bokvärde 31.12.2017 6 2 8
Bokvärde 31.12.2016 9 9
Materiella tillgångar
MEUR Mark- och
vatten-
områden
Byggnader
och kon-
struktioner
Maskiner, inventarier och övriga materiella tillgångar Totalt 2017 Totalt 2016
Anskaffningsutgift 1.1 7 2 4 13 14
Ökning 1 1 1
Minskning -2
Anskaffningsutgift 31.12 7 2 4 13 13
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 1.1
-2 -3 -4 -4
Ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar 31.12
-2 -3 -5 -4
Bokvärde 31.12.2017 7 1 2 9
Bokvärde 31.12.2016 7 1 1 9
Placeringar
MEUR Aktier i
koncern-
företag
Aktier i
övriga
företag
Totalt 2017 Totalt 2016
Anskaffningsutgift 1.1 950 2 951 951
Minskning -1 -1
Anskaffningsutgift 31.12 950 1 951 951
Bokvärde 31.12.2017 950 1 951
Bokvärde 31.12.2016 950 2 951
7. Långfristiga fordringar
MEUR 2017 2016
Fordringar hos företag inom samma koncern
Lånefordringar 104 103
Totalt 104 103
8. Kortfristiga fordringar hos företag inom samma koncern
MEUR 2017 2016
Kundfordringar 6 7
Lånefordringar 1 657 1 928
Derivat 19 24
Övriga fordringar 99 34
Resultatregleringar 4 3
Totalt 1 786 1 996
9. Aktiva resultatregleringar
MEUR 2017 2016
Derivat 32 11
Övriga finansiella poster 1 1
Försäkringsfordringar 1
Övrigt 3 2
Totalt 35 16
10. Eget kapital
MEUR 2017 2016
Aktiekapital
Aktiekapital den 1 januari 336 336
Aktiekapital den 31 december 336 336
Överkursfond
Överkursfond den 1 januari 61 61
Överkursfond den 31 december 61 61
Balanserad vinst
Balanserad vinst den 1 januari 1 097 1 053
Dividendutdelning -256 -237
Räkenskapsperiodens resultat 161 282
Balanserad vinst den 31 december 1 002 1 097
Eget kapital totalt 1 399 1 494
Utdelningsbara medel 1 002 1 097
11. Främmande kapital
MEUR 2017 2016
Långfristigt
Räntebärande 508 508
Totalt 508 508
Kortfristigt
Räntefritt 133 84
Räntebärande 1 032 1 290
Totalt 1 165 1 374
Lån och deras amorteringsplan
2017 Kortfristiga Långfristiga
MEUR <1 år 1-5 år >5 år Totalt
Skulder till kreditinstitut 75 342 166 583
Lån från pensionsförsäkringsbolag 8 8
Totalt 83 342 166 591
2016 Kortfristiga Långfristiga
MEUR <1 år 1-5 år >5 år Totalt
Skulder till kreditinstitut 88 314 185 588
Lån från pensionsförsäkringsbolag 10 8 18
Totalt 99 322 185 606
12. Passiva resultatregleringarna
MEUR 2017 2016
Derivat 45 44
Personalkostnader 35 12
Räntor och övriga finansiella poster 3 3
Övrigt 4 3
Totalt 85 62
13. Skulder till företag inom samma koncern
MEUR 2017 2016
Skulder till leverantörer 3 6
Övriga skulder 950 1 191
Derivat 29 9
Resultatregleringar 3 1
Totalt 985 1 207
14. Finansiella tillgångar och skulder per värderingsgrupp
2017
MEUR Till periodiserad anskaffningsutgift Till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Bokvärdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar från företag inom samma koncern 103 103 103
Övriga fordringar 1 1 1
Kortfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande fordringar från företag inom samma koncern 1 657 1 657 1 657
Kundfordringar från företag inom samma koncern 6 6 6
Derivat 32 32 32
Derivat från företag inom samma koncern 19 19 19
Övriga fordringar 2 2 2
Övriga fordringar från företag inom samma koncern 3 3 3
Övriga likvida medel 16 16 16
Kassa och bank 179 179 179
Bokvärde per värderingsgrupp 1 969 51 2 019 2 019
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 508 508 515
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 83 83 83
Räntebärande lån till företag inom samma koncern 950 950 950
Skulder till leverantörer 10 10 10
Skulder till leverantörer till företag inom samma koncern 3 3 3
Derivat 45 45 45
Derivat till företag inom samma koncern 29 29 29
Övriga skulder 3 3 3
Övriga skulder från företag inom samma koncern 1 1 1
Bokvärde per värderingsgrupp 1 557 74 1 631 1 639
Information om hierarkin för verkligt värde och principen för värderingen hittas i koncernredovisning not 16.
2016
MEUR Till periodiserad anskaffningsutgift Till
verkligt
värde via
resultat-
räkningen
Bokvärdet
av
balans-
posterna
Verkligt
värde
Långfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande placeringar från företag inom samma koncern 103 103 103
Övriga fordringar 1 1 1
Kortfristiga finansieringstillgångar
Räntebärande fordringar från företag inom samma koncern 1 928 1 928 1 928
Kundfordringar från företag inom samma koncern 7 7 7
Derivat 11 11 11
Derivat från företag inom samma koncern 24 24 24
Övriga fordringar 8 8 8
Övriga fordringar från företag inom samma koncern 3 3 3
Övriga likvida medel 123 123 123
Kassa och bank 181 181 181
Bokvärde per värderingsgrupp 2 355 35 2 390 2 390
Långfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 508 508 518
Kortfristiga finansieringsskulder
Räntebärande lån 99 99 99
Räntebärande lån till företag inom samma koncern 1 191 1 191 1 191
Skulder till leverantörer 6 6 6
Skulder till leverantörer till företag inom samma koncern 6 6 6
Derivat 44 44 44
Derivat till företag inom samma koncern 9 9 9
Övriga skulder 3 3 3
Bokvärde per värderingsgrupp 1 812 53 1 865 1 876
Information om hierarkin för verkligt värde och principen för värderingen hittas i koncernredovisning not 16.
15. Derivatinstrument
MEUR Med externa finansiella institut Med koncernbolag Totalt 2017
Derivatinstrumentens nominella värde
Valutaterminer, transaktionsrisk 1 927 1 707 3 635
Ränteswappar 165 165
Valutaswappar 74 74
3 874
Derivatinstrumentens marknadsvärde
Valutaterminer, transaktionsrisk 6 -10 -4
Ränteswappar -2 -2
Valutaswappar -17 -17
Totalt -23
MEUR Med externa finansiella institut Med koncernbolag Totalt 2016
Derivatinstrumentens nominella värde
Valutaterminer, transaktionsrisk 1 573 1 190 2 763
Ränteswappar 165 165
Valutaswappar 81 81
3 009
Derivatinstrumentens marknadsvärde
Valutaterminer, transaktionsrisk -22 18 -4
Ränteswappar -4 -4
Valutaswappar -10 -10
Totalt -18
Valutaterminerna är uppgjorda för att skydda transaktionsrisker och riktas mot risksäkrat kassaflöde. Ränteswappar är i euro med en medellöptid på 18 (26) månader. Valutaränteswappar har en medellöptid på 40 (53) månader.
16. Finansiella risker
Allmänt
Wärtsiläkoncernens centraliserade finansfunktion har två huvuduppgifter: att skaffa tillräcklig finansiering för koncernen till konkurrenskraftiga priser, och att identifiera och bedöma koncernens finansiella risker och verkställa de säkringar som koncernbolagen behöver. Centraliserade finansfunktionen är en del av moderbolagets organisation.
Koncernens finansiella risker beskrivs detaljerat i koncernbokslutets not 30. Eftersom koncernens likviditets- och ränterisker hanteras på moderbolagsnivå, är de också tillämpbara i moderbolaget.
Valutarisk
Operativa valutarisker uppföljs och skyddas på dotterbolags nivå. Centraliserade finansfunktionen fungerar som motpart för dessa säkringar, om det är tillåtet enligt lokala bestämmelser. För att möjliggöra netting av koncernens interna valutaflöden och för att minska mängden externa transaktioner, får centraliserade finansfunktionen ha små öppna valutarisker. Eventuella vinster/förluster från centraliserade finansfunktionen bokförs direkt i finansiella poster och inga materiella valutakursvinster/förluster förväntas från verksamheten.
17. Säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar
2017 2016
MEUR Skuld i
balansräkning
Skuld i
balansräkning
Borgens- och ansvarsförbindelser
För företag inom samma koncern 737 921
Totalt 737 921
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
Betalas inom ett år 3 2
Betalas senare 36 13
Totalt 39 16
18. Lån beviljade bolagets närkrets och närkretsens ansvar
Inga lånefordringar finns på koncernens ledning och styrelsens medlemmar. Inga panter eller andra förbindelser har ställts för bolagets ledning eller aktieägare. I not 28 i koncernbokslutet specificeras transaktioner med närkretsen. Till närkretsen hör styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och direktionsmedlemmarna samt intresse- och samföretagen. I moderbolagets noter 8 och 13 specificeras dotterbolagens fodringar och skulder.
19. Revisorernas arvoden och tjänster
Följande arvoden betalades åt revisorerna och revisionsbyrån för lagstadgad revision samt övriga tjänster.
År 2017 valde bolagsstämman revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy till Wärtsilä Oyj Abp:s revisor.
Revisorernas arvoden
TEUR 2017 2016
Revision 399 158
Skatterådgivning 200
Övriga tjänster 85 116
Totalt 484 474

Anteckningen

Skapa en anteckning?