X
MenuStäng
Open navigation

Styrelsens förslag

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 1.002.092.268,56 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 161.085.555,55 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

EUR
I dividend utdelas 1,38 euro/aktie, dvs. sammanlagt 272 192 759,40
Överförs i ny räkning 729 899 509,16
Totalt 1 002 092 268,56

Dividenden betalas i två rater. Den första raten på 0,69 euro per aktie betalas 19.3.2018. Styrelsen fastställer utbetalningsdagen for den andra raten på mötet den 18.9.2018. Enlighet de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle utbetalningen för andra raten då vara 27.9.2018. 

Om bolagsstämman godkänner styrelsens förslag om en vederlagsfri emission, delas den andra raten mellan en gammal och två nya aktier, 0,23 euro per aktie. Om bolagsstämman inte godkänner styrelsens förslag om en vederlagsfri emission, är den andra raten 0,69 euro per aktie.

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter ­räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen äventyras inte bolagets likviditet av den ­föreslagna vinstutdelningen.

Helsingfors, den 30 januari 2018

 

Mikael Lilius Tom Johnstone
Maarit Aarni‑Sirviö Kaj‑Gustaf Bergh
Karin Falk Johan Forssell
Risto Murto Markus Rauramo
Jaakko Eskola, koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?