X
MenuStäng
Open navigation
Femårsöversikt
Justerad
MEUR 2017 2016 2015 2014 2013*
Omsättning 4 923 4 801 5 029 4 779 4 607
utanför Finland % 97,7 97,5 97,8 98,9 99,0
Export från Finland 1 954 1 804 1 936 2 280 2 306
Personal i medeltal 17 866 18 332 18 565 18 042 18 339
i Finland 3 521 3 482 3 580 3 582 3 662
Orderstock 5 064 4 696 4 882 4 530 4 311
Ur koncernens resultaträkning
Avskrivningar och nedskrivningar 134 138 124 115 120
Resultatandel i intresse- och samföretag 13 14 17 26 28
Jämförbart rörelseresultat 590 583 612 569 557
i procent av omsättningen % 12,0 12,1 12,2 11,9 12,1
Rörelseresultat 552 532 587 522 537
i procent av omsättningen % 11,2 11,1 11,7 10,9 11,7
Jämförbart justerat EBITA 626 618 643 594 589
i procent av omsättningen % 12,7 12,9 12,8 12,4 12,8
Finansiella intäkter och kostnader -47 -53 -34 -28 -19
Nettovinst från övriga placeringar - - - - 25
Resultat före skatter 506 479 553 494 544
i procent av omsättningen % 10,3 10,0 11,0 10,3 11,8
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 383 357 429 389 425
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter - - 22 -37 -31
Räkenskapsperiodens nettoresultat 383 357 451 351 393
i procent av omsättningen % 7,8 7,4 9,0 7,4 8,5
Ur koncernens balansräkning
Anläggningstillgångar 2 277 2 116 2 215 1 884 1 935
Omsättningstillgångar 3 331 3 275 3 374 3 294 3 274
Tillgångar som innehas för försäljning - - - 102 -
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 371 2 288 2 201 1 960 1 844
Innehav utan bestämmande inflytande 24 34 41 45 40
Räntebärande skulder 619 629 724 666 665
Räntefria skulder 2 593 2 441 2 623 2 554 2 660
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning - - - 55 -
Eget kapital och skulder totalt 5 607 5 391 5 589 5 280 5 209
Ur koncernens kassaflödesanalys
Rörelseverksamhetens kassaflöde 430 613 255 452 578
Investeringarnas kassaflöde -235 -126 -288 -71 -79
Finansieringens kassaflöde -278 -339 -210 -210 -324
Bruttoinvesteringar 255 146 346 101 134
i procent av omsättningen % 5,2 3,0 6,9 2,1 2,9
Forsknings- och utvecklingskostnader 141 131 132 139 138
i procent av omsättningen % 2,9 2,7 2,6 2,9 3,0
Dividendutdelning 272** 256 237 227 207
Nyckeltal
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning EUR 1,95 1,79 2,25 1,76 1,98
Dividend/aktie EUR 1.38** 1,30 1,20 1,15 1,05
Dividend/resultat % 70.8** 72,8 53,3 65,4 53,0
Räntebidrag 11,8 18,6 15,9 15,9 18,1
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % - - - 18,7 21,2
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), fortsatta verksamheter % 18,9 17,1 21,0 20,3 22,6
Avkastning på eget kapital (ROE) % - - - 18,0 21,4
Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamheter % 16,3 15,6 20,2 20,0 23,1
Soliditet % 47,1 47,6 44,6 43,5 43,9
Nettoskuldsättningsgrad 0,10 0,07 0,17 0,05 0,15
Eget kapital/aktie EUR 12,02 11,60 11,16 9,94 9,35
Nettorörelsekapital (WCAP) EUR 591 490 543 251 313
* Tvåtaktsaffärsverksamheten har klassificerats som avvecklade verksamheter under 2014 och därför har siffrorna relaterade till resultaträkningen justerats i jämförelseperioden 2013.
** Styrelsens förslag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?