X
MenuStäng
Open navigation

År 2017

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Marknadsutveckling

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden var solid under 2017. Inom marinindustrin påverkade de låga fraktpriserna serviceinvesteringarna i handelsfartygssegmentet. Utmaningarna på offshoreservicemarknaden fortsatte under 2017 även om uppgången i oljepriset ledde till en viss återhämtning i sentimentet i slutet av året. Kryssningsfartygssegmentet utvecklades positivt främst till följd av en ökad efterfrågan på långfristiga avtal i synnerhet under första halvåret. Efterfrågan på kraftverksrelaterad service var stabil och fick stöd av det ökade antalet långfristiga serviceavtal i Asien.

Kraftförsörjningsmarknaden fokuserar allt mer på smarta och flexibla teknologier

Efterfrågan på Wärtsiläs energilösningar var stark under 2017. Den fortsatta nedgången i priset på förnybar energi har ökat sol- och vindkraftens konkurrenskraft på många marknader, och energibolag runt om i världen planerar hur de ska integrera sådana energikällor i sin produktion. De första stegen tas redan i USA, Australien och Mellanöstern där marknadsförhållandena är mest gynnsamma. Detta ökar i sin tur behovet av flexibel kraftverkskapacitet. Efterfrågan var också stark på tillväxtmarknaderna där länder investerar i ny kraftförsörjningskapacitet för att stöda den ekonomiska tillväxten och utvidga tillgången till energi.

Energy Solutions marknadsandel

Under de tolv månaderna framtill slutet av september uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 25,2 GW (24,8 GW i slutet av juni). Wärtsiläs marknadsandel var 15% (14). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer större än 5 MW.

Förbättrat sentiment stödde fartygsbeställningar

Under 2017 registrerades 1.037 kontrakt på nybyggen (916, inklusive sena kontrakt). Marknadsförhållandena inom handels- och gastankfartyg förbättrades under slutet av året tack vare den ekonomiska tillväxten. Stora orderböcker och planerade leveranser av nybyggen fortsätter dock att begränsa driftsgraden och fraktpriserna inom gastankfartygssegmentet. FSRU-beställningarna låg på en god nivå och stöddes av den ökande efterfrågan på LNG på tillväxtmarknaderna och de långsiktiga fundamenten. Orderaktiviteten var god också inom kryssningsfartyg, passagerarfärjor och Ro-Ro-fartyg tack vare högre intäkter, föråldrande flottor, utveckling av regelverken och attraktiva priser på nybyggen. Trots en viss återhämtning i priset på olja och gas i slutet av året fortsatte överkapaciteten att begränsa investeringarna i nybyggen inom offshoresektorn.

Enligt kompenserat bruttotonnage är Kina och Sydkorea fortfarande de största länderna inom varvsindustrin med 40% respektive 27% av alla konfirmerade kontrakt. Japan och Italien stod för 8% respektive 5%.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsilä har en bra position inom nyckelprodukter och lösningar, såsom el- och automation samt gassystem. Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 47% (43% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 10% (13% i slutet av föregående kvartal).

Orderingång

Wärtsiläs orderingång för räkenskapsperioden januari–december 2017 ökade med 15% och uppgick till 5.644 miljoner euro (4.927). Orderingången jämfört med faktureringen var 1,15 (1,03).

Services orderingång ökade med 13% till 2.481 miljoner euro (2.194) tack vare den starka efterfrågan på långfristiga serviceavtal på både marin- och energimarknaden. En höjdpunkt under året var det strategiska prestationsbaserade partnerskapet med Carnival Corporation. Enligt avtalet kommer Wärtsilä att ta hand om allt motorunderhåll och monitorering av 79 av Carnivals fartyg. En strategiskt intressant order var att uppdatera Belize Electric Company Limited:s (BECOL) kraftverk genom att utrusta det med högklassiga hydroelektriska lösningar och erbjuda teknisk support. Denna order expanderar Wärtsiläbolaget American Hydros verksamhet till Centralamerika.

Energy Solutions orderingång uppgick till 1.685 miljoner euro (1.448), en ökning med 16% jämfört med året innan. Asien var den mest aktiva regionen när det gäller orderingång. Efterfrågan var särskilt god i tillväxtekonomier såsom Indonesien och i Bangladesh, där regeringen satsar på att öka hushållens tillgång till el. På västmarknaderna fick Wärtsilä order på två 50 MW kraftverk från Storbritannien samt orders med en totaleffekt på över 500 MW för att stöda utbyggnaden av förnybar energi i USA. De första kontrakten för solkraftverk till Burkina Faso och Jordanien hörde också till årets betydande order. Utöver kraftförsörjningslösningar mottogs order på energilagringssystem och mjukvara för projekt i USA, Singapore och Portugal samt order på en nyckelfärdig mottagningsterminal för flytande naturgas (LNG) till Fredrikshamn i Finland.

Marine Solutions orderingång under rapportperioden ökade med 15% till 1.478 miljoner euro (1.285). Tillväxtutsikterna för kryssningsturism bidrog till efterfrågan inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor, och detta segment stod för 31% av Marine Solutions orderingång. Viktiga order omfattade leverans av huvudmotorer och avgasreningssystem till Norwegian Cruise Lines fyra moderna kryssningsfartyg som byggs på Fincantieris varv. Gastankfartygens andel av orderingången var 25%, främst till följd av efterfrågan på FSRU-fartyg. Mottagna order inom detta segment omfattade leverans av flerbränslehuvudmotorer och återförgasningssystem till två nya fartyg som byggs för Höegh LNG på Samsung Heavy Industries och Hyundai Heavy Industries varv i Korea. Det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 23% av orderingången. Inom detta segment fick Wärtsilä en stor order för fyra nya transporttankfartyg från TEEKAY, av vilka två inkluderades i orderingången under 2017. Fartygen kommer att utrustas med många av Wärtsiläs senaste teknologiska innovationer, vilket möjliggör en ny nivå av ekonomisk och ekologisk prestanda. Specialfartygens andels av orderingången var 8%, medan marinen stod för 7% och offshore för 3%. Övriga order uppgick till 4%.

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea samt samföretagen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd och CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. i Kina uppgick till sammanlagt 70 miljoner euro (62) under räkenskapsperioden januari–december 2017. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av räkenskapsperioden uppgick till 5.064 miljoner euro (4.696), en ökning med 8%. Services orderstock uppgick till 1.171 miljoner euro (999), vilket var 17% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan tack vare den ökade efterfrågan på långfristiga serviceavtal. Energy Solutions orderstock ökade med 11% till 1.871 miljoner euro (1.680), medan Marine Solutions orderstock var stabil och uppgick till 2.023 miljoner euro (2.017).

Omsättning

Under januari–december 2017 var Wärtsiläs omsättning 4.923 miljoner euro (4.801), en ökning med 3% jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning var solid och uppgick till 2.215 miljoner euro (2.190). De ökade intäkterna från långfristiga serviceavtal balanserade upp de låga volymerna för serviceprojekt. Energy Solutions omsättning uppgick till 1.401 miljoner euro (943), en ökning med 48%. Marine Solutions omsättning minskade med 22% till 1.307 miljoner euro (1.667). Services stod för 45%, Energy Solutions för 28% och Marine Solutions för 27% av den totala omsättningen.

Cirka 69% av Wärtsiläs omsättning under januari–december 2017 var denominerad i euro, 18% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Utveckling av koncernens omsättning.svg

 

Levererade megawatt
2017 2016 Förändring %
Energy Solutions 3 119 2 189 42%
Marine Solutions 1 203 1 649 -27%
Wärtsiläs leveranser totalt 4 322 3 838 13%
Samföretagens leveranser 601 657 -9%
Leveranser totalt 4 923 4 495 10%

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för räkenskapsperioden januari–december 2017 var 552 miljoner euro (532), dvs. 11,2% av omsättningen (11,1). Jämförbart rörelseresultat var 590 miljoner euro (583), dvs. 12,0% av omsättningen (12,1). Jämförelsestörande poster uppgick till 37 miljoner euro (51), av vilka 36 miljoner euro (48) hänförde sig till omstruktureringsprogram och 2 miljoner euro (3) till förvärv och andra kostnader. Jämförbart justerat EBITA var 626 miljoner euro (618), dvs. 12,7% av omsättningen (12,9). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 36 miljoner euro (35).

Wärtsiläs rörelseresultat påverkades av en provision på 40 miljoner euro (5) relaterad till långsiktiga belöningsprogram. Provisionen omfattar alla tre pågående program. Wärtsiläs tre år långa belöningsprogram är bundna till utvecklingen av företagets aktiekurs, och de omfattar cirka 100 direktörer.

De finansiella posterna för rapportperioden januari–december 2017 var -47 miljoner euro (-53), vilket inkluderar valutakursförluster från avslutade säkringar. Nettoräntorna var -8 miljoner euro (-11). Vinsten före skatter var 506 miljoner euro (479). Skatterna uppgick till 122 miljoner euro (123), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24,2% (25,6). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 383 miljoner euro (357). Resultatet per aktie var 1,95 euro (1,79) och det egna kapitalet per aktie 12,02 euro (11,60). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 18,9% (17,1), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 16,3% (15,6).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 2017 2016
Jämförbart justerat EBITA 626 618
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -36 -35
Jämförbart rörelseresultat 590 583
Jämförelsestörande poster:
Personalkostnader -10 -22
Nedskrivningar -18 -22
Flyttningskostnader -3
Övriga kostnader -7 -7
Jämförelsestörande poster totalt -37 -51
Rörelseresultat 552 532
Resultat.svg

Balans, finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten under januari–december 2017 var 430 miljoner euro (613). Kassaflödet påverkades negativt av de ökade kundfordringarna. I slutet av räkenskapsperioden uppgick rörelsekapitalet till 591 miljoner euro (490), en minskning med 66 miljoner euro från slutet av september. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 522 miljoner euro (516). I slutet av september var förskottsbetalningarna 495 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 379 miljoner euro (472). De outnyttjade krediterna uppgick till 765 miljoner euro (640), och de omfattar ett långfristigt lån på 125 miljoner euro som blev tillgängligt 31.12.2017.

Wärtsiläs räntebärande lån var 619 miljoner euro (629) i slutet av december 2017. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 102 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 517 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 234 miljoner euro (150) och nettoskuldsättningsgraden till 0,10 (0,07).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.12.2017 31.12.2016
Likvida medel 379 472
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 7651 640
Likvida beredskap 1 144 1 112
% av omsättningen (rullande 12 månader) 23 23
Avdragna företagscertifikat - -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 144 1 112
% av omsättningen (rullande 12 månader) 23 23
31.12.2017 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 43 månader och de långfristiga lånens 44 månader.
1 Inkluderar ett EIB-lån på 125 miljoner euro som inte har lyfts.
Lån.svg
Maturitetsprofil för långfristiga lån.svg
Bekräftade kreditlimiter (i slutet av perioden).svg
Nettoskuldsättningsgrad.svg

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 64 miljoner euro (55) under räkenskapsperioden januari–december 2017. Investeringarna i förvärv och samföretag uppgick till 191 miljoner euro (91). Siffran för 2017 inkluderar förvärven av Guidance Marine Limited, Puregas Solutions och Greensmith Energy Management Systems Inc. Avskrivningarna och nedskrivningarna under räkenskapsperioden uppgick till 134 miljoner euro (138).

År 2018 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Bruttoinvesteringar.svg

Strategiska projekt, förvärv och samföretag

I juli slutförde Wärtsilä förvärvet av Greensmith Energy Management Systems Inc., ett marknadsledande företag inom mjukvara för storskalig energilagring och integrerade lösningar. I och med förvärvet kommer Wärtsilä att snabbt utöka sitt inflytande på den globala energilagringsmarknaden och positionera sig som en framstående energisystemintegrerare. År 2016 var Greensmiths omsättning 32 miljoner US-dollar, och företaget hade över 40 anställda. Integrationen av Greensmith fortsätter planenligt.

I augusti ingick Wärtsilä och ABB avtal om att expandera samarbetet inom livscykeltjänster. ABB beviljade Wärtsilä status som auktoriserad tjänsteleverantör för standardunderhåll av ABB:s turboaggregat i Wärtsiläs 4-taktsmotorer.

I september tillförde Wärtsilä vågkraft till sitt utbud som energisystemintegrerare genom partnerskapet med AW-Energy. Samarbetet bygger på AW-Energys patenterade och certifierade teknik och Energy Solutions-affärsområdets globala kapacitet inom projektgenomförande, underhållstjänster och integration.

I oktober offentliggjorde Wärtsilä förvärven av Puregas Solutions och Guidance Marine. Puregas Solutions är ett svenskt ledande företag inom nyckelfärdiga biogasuppgraderingar. Förvärvet kompletterar Wärtsiläs position på marknaden för förvätskning av biogas. År 2016 hade Puregas Solutions ca 40 anställda och en omsättning på 200 miljoner svenska kronor. Privatägda brittiska Guidance Marine Limited är ett teknologiskt ledande företag inom sensorlösningar relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem inom marinindustrin. Förvärvet stärker Wärtsiläs utbud inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation. År 2016 hade Guidance Marine över 50 anställda runt om i världen och en omsättning på 6 miljoner brittiska pund.

I december slutförde Wärtsilä och GTT, som levererar tanklösningar för förvätskade gaser, ett samarbetsavtal om att undersöka affärsmöjligheter inom marinsektorn relaterade till lagring av flytande naturgas LNG, gasdistributionssystem och relaterade tjänster som gynnar både skeppsvarv och fartygsägare. Wärtsilä ingick också ett 10-årigt servicepartnerskapsavtal med Winterthur Gas & Diesel Ltd. (WinGD). Avtalet innebär att Wärtsilä fortsätter att tillhandahålla omfattande kundstöd och service för slutanvändarna av WinGD:s produkter, WinGD och licenstillverkare. Avtalet omfattar service av alla tvåtaktsmotorer under varumärkena Wärtsilä, Sulzer och WinGD.

I slutet av året offentliggjorde Wärtsilä invigningen av CSSC Wartsila Electrical & Automation Co Ltd (CWE&A), ett samföretag mellan Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) samt förvärvet av Trident B.V., ett nederländskt företag som specialiserat sig på fartygsunderhåll, -inspektion och -reparationer under vattenytan. Förvärvet av Trident gör det möjligt för Wärtsilä att bli en ledande global aktör på marknaden för undervattensservice.

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Wärtsilä fortsatte att investera i utvecklingen av produkter och lösningar under 2017. FoU-utgifterna uppgick till 141 miljoner euro (131), dvs. 2,9% av omsättningen (2,7). De viktigaste fokusområdena var digitalisering, förbättrad verkningsgrad, bränsleflexibilitet och mindre miljökonsekvenser.

I mars lanserade Wärtsilä SmartPredict, ett system för säkrare och effektivare drift av alla slags fartyg med hjälp av avancerad prognostisering av positionen.

I maj lanserades Wärtsilä HY, en fullständigt integrerad hybridkraftmodul som kombinerar motorer, energilagringssystem och kraftelektronik med hjälp av ett nytt energihanteringssystem. Wärtsilä offentliggjorde också beslutet att expandera kapaciteten att serva turboaggregat på över 20 verkstäder i världen. Genom denna investering kan Wärtsilä erbjuda kunder global service av turboaggregat i kombination med kunskap om motorer i samarbete med andra Wärtsiläservicecenter. Eniram, ett Wärtsiläbolag, lanserade en uppdatering av prestandamonitoreringssystemet SkyLight genom att komplettera det med sjökort, väderskikt och ruttimport för att möjliggöra prognoser och proaktiv planering.

I augusti genomförde Wärtsilä lyckade test av det automatiska trådlösa induktionsladdningssystemet på en kustfärja med hybridmotorer som ägs av Norled, en av de största färjeoperatörerna i Norge. Wärtsilä tog också ytterligare ett steg i utvecklingen av sina Smart Marine-färdigheter genom framgångsrik testning av fjärrstyrning av fartyg i samarbete med den amerikanska operatören Gulfmark Offshore. Testningen involverade ett antal fartygsmanövrar med hjälp av en kombination av dynamisk positionering och manuell joystick via standardiserad satellitkommunikation.

I november lanserades EnergoFlow, en lösning för att minska effektförluster som uppstår i propellerns sidoström genom att optimera inflödet, vilket sänker kostnaderna i form av bränsleeffektivitet. En gasdriven version av den framgångsrika Wärtsilä 31-motorn lanserades också. Kännetecknande för Wärtsilä 31SG är att motorn kan uppnå en verkningsgrad i enkel cykel på över 50%, vilket möjliggör lägre utsläpp och avsevärt minskade kostnader för kraftproducenter. En annan fördel är den ökade flexibiliteten som möjliggör snabb respons på varierande belastning, i synnerhet i system som i hög grad är baserade på sol- och vindenergi.

I december introducerade Wärtsilä systemet Voyage Emissions Reduction som ökar tankfartygens intäkter och minskar miljökonsekvenserna genom att effektivt eliminera problemen med utsläpp av volatila organiska föreningar under resor samt Linesafe, en ny förenklad tätningsdesign som ökar flexibiliteten och sänker kundernas livscykelkostnader.

I slutet av året ingick Europeiska investeringsbanken (EIB) och Wärtsilä ett låneavtal på 125 miljoner euro för att stöda forskning och utveckling relaterade till mer miljövänliga och effektiva fartygsmotorer och kraftverk. Detta femte lån för att stöda Wärtsiläs forskning, utveckling och innovationer kommer ytterligare att stärka det framgångsrika samarbetet med EIB som resulterat i konkreta förbättringar i den europeiska motortekniken sedan det första lånet 2003.

Forskings-och utvecklingskostnader.svg

Omstruktureringsprogram

Wärtsiläs mål är att fortlöpande sträva efter mer kostnadseffektiva processer och anpassa verksamheten till marknadsförhållandena. Besparingarna till följd av lokala åtgärder inom Marine Solutions samt under tidigare år inledda omstruktureringsåtgärder uppgick till ca 55 miljoner euro 2017, medan de relaterade kostnaderna var 36 miljoner euro. De återstående besparingarna på 15–20 miljoner euro väntas bli realiserade under 2018.

Personal

Wärtsilä hade 18.065 (18.011) anställda i slutet av december 2017. Antalet anställda i genomsnitt under januari–december 2017 var 17.866 (18.332). Services hade 10.624 (10.567), Energy Solutions 1.038 (903) och Marine Solutions 5.845 (6.074) anställda.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 38% (39) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 27% (28) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 11% (11) och personalen i övriga världen för 4% (4).

Personal.svg

Icke-finansiell rapport

Den ökande miljömedvetenheten skapar fundamentala förändringar inom både marin- och energiindustrin. Tack vare våra olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä fäster vikt vid ansvarsfull affärsverksamhet och har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Ansvarsfull affärsverksamhet

I Wärtsiläs verksamhetsprinciper fastställs allmänna regler för alla medarbetare och riktlinjer för ansvarsfull affärsverksamhet. Verksamhetsprinciperna kompletteras av policyer som omfattar hela koncernen, inklusive policyn för kvalitet, miljö, hälsa och arbetarskydd, policyn för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner samt policyerna relaterade till antikorruption, rapportering om compliance och inköp.

Wärtsilä intar en aktiv roll i tillämpningen av verksamhetsprinciperna och främjar implementeringen av dem genom effektiv kommunikation av innehållet till medarbetarna. Wärtsilä följer upp tillämpningen av dessa principer internt för att se till att hela organisationen förstår och engagerar sig i dem. I slutet av 2017 hade 16.137 medarbetare, dvs. 89% av alla anställda deltagit i utbildningen i verksamhetsprinciperna.

Leverantörer och affärspartner är en väsentlig del av den totala värdekedjan för Wärtsiläs produkter och tjänster. De förväntas bedriva sin affärsverksamhet enligt samma höga lagstiftningsmässiga och etiska standarder och affärsrutiner som Wärtsilä. Wärtsiläs specifika krav finns i bolagets mall for leverantörsavtal. 

Miljöprestanda

Wärtsiläs främsta bidrag till en förbättrad miljöprestanda går ut på att erbjuda kunderna tillförlitliga och säkra teknologier och tjänster som utöver att uppfylla miljökraven bidrar till en hållbar utveckling inom marin- och energiindustrin. Wärtsiläs produkter och lösningar har en driftstid på upp till 30 år. Därför är det viktigt att man genom FoU-satsningar förbättrar produkternas och systemens prestanda och likaså att man tillämpar livscykeltänkande på optimering av prestanda och strävar efter att utveckla lösningar som gynnar kompletta kraftsystem och marina ekosystem. Förutom att förbättra produkternas miljöprestanda följer Wärtsilä också fortlöpande upp konsekvenserna av sina aktiviteter och strävar efter att minska energiförbrukningen i sina lokaler.

Wärtsiläs policy för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd innehåller principer för hanteringen av miljökonsekvenserna av Wärtsiläs produkter och tjänster. De potentiella riskerna i anslutning till miljöfrågor och klimatförändringen har att göra med utsläppsbestämmelser och förändringar i kundernas attityder gentemot förbränningsmotorer och fossila bränslen. Riskerna hanteras genom att man fokuserar på FoU-aktiviteter för att förbättra produkternas effektivitet och minska utsläppen samt genom att utveckla ett brett utbud, inklusive teknologier relaterade till minskning av avfall, bekämpning av buller och hantering av avlopps- och ballastvatten. Under 2017 uppgick FoU-investeringarna till 141 miljoner euro, vilket motsvarar 2,9% av omsättningen. Av dessa investeringar fokuserade majoriteten på en förbättrad miljöprestanda. Stora framsteg under året omfattade lanseringen av Wärtsilä 31SG, en gasdriven version av den högeffektiva Wärtsilä 31-motorn, samt lanseringen av marinasektorns första integrerade hybridkraftmodul Wärtsilä HY.

Sociala frågor och personalfrågor

Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder personalen en arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Wärtsilä har undertecknat FN:s initiativ Global Compact och stöder arbetsrättigheter som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Wärtsiläs policy för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner skapar gemensamma ramar för anställningspraxis i alla Wärtsiläbolag. Personalledningsprocesser och -verktyg samt arbetsrutiner utvecklas för att säkerställa att de är konsekventa över nationella och organisatoriska gränser. Wärtsilä har globala arbetsgraderingssystem och belöningsprinciper för att garantera transparens och likabehandling för alla medarbetare, och de iakttas av alla Wärtsiläenheter runt om i världen.

Målet för Wärtsiläs strategi för personalledning är att säkerställa att affärsenheterna har tillgång till nödvändiga resurser samt kompetenta och motiverade medarbetare. För att utveckla deras kompetens erbjuds medarbetarna ett stort urval av interna utbildningar i bland annat teknologi, arbetshälsa och arbetarskydd, språk och kultur, projekthantering, miljö, säkerhet och ledarskap. År 2017 uppgick det genomsnittliga antalet utbildningsdagar till 2,2 per anställd.

Wärtsilä strävar efter att erbjuda medarbetare och leverantörer en trygg arbetsmiljö samt att minimera hälso- och säkerhetsriskerna relaterade till användningen av bolagets produkter och tjänster. Principerna för Wärtsiläs arbetshälsa och arbetarskydd fastställs i verksamhetsprinciperna samt policyn för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd (QEHS) samt direktivet för miljö, arbetshälsa och arbetarskydd (EHS). Alla Wärtsiläenheter ska ha ett ledningssystem som överensstämmer med QEHS-policyn och EHS-direktivet. Dessutom tillämpar Wärtsiläbolagen program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Wärtsiläs strävar efter noll arbetsolyckor på lång sikt. År 2017 var frekvensen för personskador som leder till förlorad arbetstid 2,48 (2,59). För att ytterligare betona säkerhetsfrågor inom organisationen införde Wärtsilä programmet ZeroMindset under 2017 för att främja ledarnas medvetenhet om arbetshälsa och arbetarskydd.

Respekt för de mänskliga rättigheterna

Wärtsilä stöder och respekterar grundläggande mänskliga värden i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Wärtsilä har också undertecknat FN:s Global Compact och har därigenom förbundit sig till dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Ingen medarbetare tillåts vidta någon åtgärd som strider mot dessa principer för de mänskliga rättigheterna, vare sig direkt eller indirekt. Wärtsilä accepterar inte tvångs- eller barnarbete i någon form. De mänskliga rättigheterna och arbetsrättigheterna utgör en del av utbildningen i verksamhetsprinciperna, och de är inkluderade i Wärtsiläs policy för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner samt i bolagets leverantörshandbok.

Antikorruption och bestickning

Wärtsiläs verksamhetsprinciper, antikorruptionspolicy och brokerdirektiv förbjuder uttryckligen bolaget och dess arbetstagare att erbjuda eller ta emot någon som helst förmån som betraktas som muta och att agera på ett sätt som kan leda till intressekonflikter eller bristande lojalitet. Enligt dessa direktiv ska antikorruptionslagar iakttas i alla länder där Wärtsilä har eller planerar att etablera affärsverksamhet, och dessutom ska eventuella fall av korruption och bestickning rapporteras.

Wärtsilä känner till riskerna för att bli föremål för bedrägerier utförda av externa affärspartner och riskerna med korruption och bedrägerier på flera marknader där bolaget bedriver affärsverksamhet. Därför förutsätts alla medarbetare iaktta de strikta antikorruptionsreglerna. Wärtsilä ordnar omfattande utbildning för sin personal i antikorruptionsprinciper och tillämplig lagstiftning samt i relevanta företagspolicyer och -procedurer. Fram till slutet av 2017 hade 92% av Wärtsiläs medarbetare deltagit i antikorruptionsutbildning. Medarbetarna uppmuntras till att komma med respons och rapportera om misstänkta oegentligheter till linjeledningen eller direkt till enheten för juridiska ärenden, compliance-funktionen eller interna revisionen. År 2017 införde Wärtsilä också ett dedikerat verktyg med vars hjälp medarbetare kan rapportera om oegentligheter.

Aktier och aktieägare

Under januari–december 2017 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 89.407.327 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 4.800 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 60.463.921 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
31.12.2017 Antal aktier och röster Aktie‑omsättning 1‑12/2017
WRT1V 197 241 130 89 407 327
1.1.-31.12.2017 Högsta Lägsta Medelkurs¹ Sista
Aktiekurs 62,30 41,90 53,70 52,60
¹ Enligt handelsvolym vägd medelkurs
Marknadsvärde 31.12.2017 31.12.2016
MEUR 10 375 8 418
Utländska aktieägare 31.12.2017 31.12.2016
% 55,9 55,0

 

Flaggningsanmälningar

Under januari–december 2017 informerade BlackRock Inc. Wärtsilä om ändringar av ägarandelar som är sammanställda i tabellen nedan. Det totala antalet aktier hos BlackRock, Inc. var över 5% av Wärtsiläs aktiekapital och det totala antalet röster under hela räkenskapsperioden.

Publicerings-datum Transaktions-datum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
23.11.2017 22.11.2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 4,63 5,05
30.11.2017 29.11.2017 BlackRock Investment Management (UK) Limited Över 5% 5,10 5,47

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Wärtsiläs bolagsstämma, som hölls den 2.3.2017, fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus Rauramo.

Till revisor för 2017 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab.

Dividendutbetalning

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,30 euro per aktie i dividend i två rater. Den första dividendraten på 0,65 euro per aktie betalades den 13.3.2017 och den andra raten på 0,65 euro per aktie den 21.9.2017.

Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget

Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 19.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav den 3.3.2016. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto

Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto

Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena inom offshore och konventionella handelsfartyg är också en potentiell riskfaktor.

På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet att vara de primära riskerna för hur efterfrågan utvecklas. Geopolitiska spänningar och stora valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Det låga oljepriset har en liknande inverkan på olje- och gasproducerande länder. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

Den ekonomiska och politiska osäkerheten samt nya teknologier och innovationer fortsätter att utmana rådande affärsmodeller och handelsrutiner inom marinindustrin. Oljebolagens minskade investeringar begränsar fortfarande offshoreinvesteringarna, och offshoreproduktionen är utsatt för hårdare konkurrens från billigare land- och skifferbaserad produktion. Dessutom väntas den ökande energieffektiviteten och användningen av andra energikällor motverka efterfrågan på olja. Tillämpningen av nya och potentiella miljöbestämmelser är fortfarande en osäkerhetsfaktor. Klimatförändringen föranleder fortsatta behov av att minska utsläppen av växthusgaser inom shipping.

Wärtsilä har en holistisk inställning till hanteringen av cyberhot och fysiska säkerhetsrisker inom bolagets interna och externa verksamhet. Wärtsiläs cybersäkerhetsteam utför sina operativa uppgifter samt styrnings- och compliancerelaterade uppgifter i linje med IEC62443 och ISO 27k. Aktiviteterna omfattar cyberförsäkring, riskhantering, övervakning, utveckling av säker mjukvara under livscykeln, utbildning, skydd i slutändan, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor. Wärtsilä utvärderar hur data lagras, behandlas och används i företagets system för att säkerställa efterlevnad med kommande dataskyddsregelverk. Cybersäkerheten beaktas i denna kontext.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Avsnittet Risker och riskhantering i årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?