X
MenuStäng
Open navigation

FN:s hållbarhetsmål och Wärtsilä

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Den 1.1.2016 antogs FN:s globala mål för hållbar utveckling. De globala målen syftar till att lösa olika problem från ojämlikhet mellan könen till klimatförändringarna, med det övergripande målet att avskaffa fattigdomen i världen.

De 17 målen och 169 delmålen ingår i Agenda 2030 för hållbar utveckling och bygger vidare på FN:s Millenniemål från år 2000, men är mer omfattande och gäller alla länder och aktörer. Företagen har en viktig roll i att bidra med innovativa förändringar som kan ha stor betydelse.

Hållbarhet är centralt för Wärtsiläs verksamhet, produkter och lösningar. Många av de globala målen är inriktade på områden där Wärtsilä redan bidrar på ett positivt sätt. Wärtsilä kommer att fortsätta sitt utvecklingsarbete för att göra skillnad för sina kunder och partner – och för de samhällen där vi verkar.

Wärtsiläs arbete för att främja människors hälsa, säkerhet och välfärd omfattar våra medarbetare, leverantörer och kunder samt lokalsamhällen. Våra höga miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder eftersträvar noll olyckor bland våra medarbetare och entreprenörer, och våra produkter och lösningar är säkra och tillförlitliga att använda. Vi är också starkt engagerade i kontinuerlig förbättring vad gäller miljö- och sociala aspekter för att undvika skador i de lokalsamhällen som finns nära våra verksamheter.

Wärtsilä stödjer den Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner om arbetsrätt, organisationsfrihet och rätten till kollektivavtal. Wärtsilä främjar jämställdhet mellan könen och förbinder sig att inkludera kvinnor i alla delar av sin verksamhet och att förebygga könsdiskriminering. Vårt mångfaldsinitiativ som infördes 2012 uppmuntrar till en inkluderande företagskultur på alla nivåer.

Wärtsilä bidrar till hållbar ekonomiskt tillväxt genom att främja globalt företagsansvar, en inkluderande företagskultur och lokal sysselsättning. Vi främjar kontinuerligt lärande och utveckling med ett brett utbud av utvecklingsmöjligheter på alla organisationsnivåer.

Wärtsilä spelar en viktig roll i att tillgodose det ökande behovet av hållbar energi världen över. Vårt kraftverkskoncept Smart Power Generation erbjuder såväl energieffektivitet som bränsle- och driftflexibilitet, vilket möjliggör effektiv integration av vind- och solkraft i nätet. Samtidigt möjliggör Wärtsiläs expertis inom energilagring, storskaliga solcellsanläggningar och hybridlösningar samt branschens mest avancerade mjukvara för energihantering en maximal andel förnybara energi i energimixen. På så sätt kan vi erbjuda hållbar, driftsäker och förmånlig energi, särskilt i länder och regioner med isolerade eller svaga elnät. Wärtsiläs portfölj inkluderar även kraftverkstekniken Dry Flexicycle som nästan helt kan eliminera vattenförbrukningen och gör det möjligt att placera kraftverk i områden med vattenbrist. Wärtsilä för en aktiv och öppen dialog med olika intressenter för att dela med sig av sin expertis och främja bättre teknik och forskning kring ren energi över hela världen.

Wärtsiläs ambition är att erbjuda sjöfartsindustrin ökad effektivitet och säkerhet med minimal miljöpåverkan för att hjälpa fartygsägare och operatörer runt om i världen att bedriva en hållbar, säker och tillförlitlig verksamhet. Genom att eliminera eller minska förorenande läckage och utsläpp från våra kunders processer ser vi till att de kan fortsätta verka i känsliga områden världen över.

Våra miljövänliga produkter och lösningar inkluderar system för barlastvattenhantering, vattenrening, system för hantering av oljigt vatten, rökgasrening och flerbränslemotorer för sjöfart. Under 2017 lanserades Wärtsilä HY, en fullständigt integrerad hybridkraftmodul som kombinerar motorer, ett energilagringssystem och elektronik som är optimerade för att fungera tillsammans genom ett nyutvecklat energihanteringssystem. Det är den första hybridkraftmodulen av den här typen som tillverkats och sätter en ny branschstandard för marin hybridpropulsion samt erbjuder en lägre miljöpåverkan jämfört med befintliga motorlösningar. Wärtsilä deltar också i flera globala och lokala partnerskap, till exempel IMO:s Global Industry Alliance, Sustainable Shipping Initiative och Sustainable Marine Biofuel Initiative.

Vårt engagemang för hållbarhet och ansvarsfull verksamhet är centralt för vårt syfte och vår strategi. Wärtsiläs värderingar och verksamhetsprinciper fastställer grundreglerna för alla våra medarbetare och beskriver Wärtsiläs syn på ansvarsfulla affärsmetoder.

Wärtsiläs verksamhetsprinciper och anknytande policyer förbjuder uttryckligen företaget, dess medarbetare och leverantörer från att erbjuda eller ta emot några som helst förmåner som kan betraktas som mutor och från att vidta åtgärder som kan ge upphov till intressekonflikter eller lojalitetsbrott. Wärtsilä följer internationella riktlinjer om god praxis och antikorruptionslagarna i de länder där företaget verkar, och uppmanar till rapportering av eventuella fall av korruption och mutor. Implementeringen av policyerna stöds av ett omfattande utbildningsprogram för alla medarbetare. Under 2017 lanserade Wärtsilä en extern whistleblower-funktion där alla medarbetare kan rapportera misstankar om avvikelser från verksamhetsprinciperna eller företagets policyer.

Wärtsilä strävar efter att bidra till välfärden i de lokalsamhällen där företaget finns. Det gör vi exempelvis genom att skapa sysselsättning, betala skatt och sociala avgifter, tillhandahålla utbildning åt personalen, samarbeta med lokala intressenter och stötta den lokala utvecklingen.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?