X
MenuStäng
Open navigation

GRI och UNGC index

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Allmänna upplysningar

GRI 102: Allmänna upplysningar 2016
GRI Standard / upplysningar Länkar Kommentar UNGC
Organisationsprofil      
102-1 Organisationens namn Wärtsilä i korthet   icon-gri-black-dot.png
102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster Wärtsilä i korthet
Energy solutions
Marine Solutions
Services
  icon-gri-black-dot.png
102-3 Huvudkontorets lokalisering Aktier Helsingfors, Finland icon-gri-black-dot.png
102-4 Verksamhetsländer Wärtsilä i korthet www.wartsila.com icon-gri-black-dot.png
102-5 Ägarstruktur och bolagsform Aktier   icon-gri-black-dot.png
102-6 Marknader Wärtsilä i korthet   icon-gri-black-dot.png
102-7 Organisationens storlek

Wärtsilä in korthet
Aktieägare

  icon-gri-black-dot.png
102-8 Information om anställda Socialt ansvar   icon-gri-black-dot.png
102-9 Leverantörskedja Styrning av leverantörskedjan   icon-gri-black-dot.png
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och leverantörskedjan Socialt ansvar   icon-gri-black-dot.png
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Principer för produktdesign
Risker och riskhantering
Forskning och utveckling
  icon-gri-black-dot.png
102-12 Externa initiativ Intressentrelationer    
102-13 Medlemskap i organisationer  Intressentrelationer    
Strategi      
102-14 Uttalande från VD Koncernchefens hälsning   icon-gri-black-dot.png
102-15 Väsentliga händelser, risker och möjligheter Risker och riskhantering
Strategi
Energy Solutions och hållbar utveckling
Marine Solutions and hållbar utveckling
Services och hållbar utveckling
Innovationer för hållbar utveckling
Se även avsnitten om affärsstrategi icon-gri-black-dot.png
Etik      
102-16 Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder

Strategi
Riktlinjer

  icon-gri-black-dot.png
102-17 Mekanismer för etisk rådgivning

Riktlinjer
Compliance 

  icon-gri-black-dot.png
Bolagsstyrning      
102-18 Bolagsstyrning  Bolagsstyrning
Styrelsen
  icon-gri-black-dot.png
102-19 Delegering av befogenheter  Bolagsstyrning
Styrelsen
  icon-gri-black-dot.png
102-20 Högsta ledningens ansvar för ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor  Direktionen   icon-gri-black-dot.png
102-21 Intressentdialog i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor  Bolagsstämma
Intern kontroll
  icon-gri-black-dot.png
102-22 Styrelsens och styrelsekommittéernas sammansättning  Styrelsen   icon-gri-black-dot.png
102-23 Styrelseordföranden  Styrelsen   icon-gri-black-dot.png
102-24 Val av styrelsemedlemmar  Bolagsstämma
Styrelsen
Nya styrelsemedlemmar föreslås av utnämningskommittén. Kommittén överlägger med större aktieägare och tar i sina förslag hänsyn till styrelsens behov, bland annat i fråga om hållbarhetskunskap och mångfald. icon-gri-black-dot.png
102-25 Intressekonflikter  Styrelsen
Insiderförvaltning
Aktieägare
  icon-gri-black-dot.png
102-26 Styrelsens roll i fastställandet av företagets syfte, värderingar och strategi

Styrelsen
Intern kontroll

  icon-gri-black-dot.png
102-27 Styrelsens kollektiva kompetens Intern kontroll
Direktionen
  icon-gri-black-dot.png
102-28 Utvärdering av styrelsens arbete  Styrelsen Utvärderingen är allmän till sin karaktär, men inkluderar vid behov även hållbarhetsfrågor. Utvärderingen påverkar delvis valet av styrelsemedlemmar. icon-gri-black-dot.png
102-29 Identifiering och hantering av ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser Styrelsen
Risker och riskhantering
  icon-gri-black-dot.png
102-30 Riskhanteringsprocessernas effektivitet  Styrelsen   icon-gri-black-dot.png
102-31 Genomgång av ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor Styrelsen
Styrelsens kommitteer
Intern kontroll
9 möten 2017 icon-gri-black-dot.png
102-32 Styrelsens roll i hållbarhetsrapporteringen  Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
102-33 Information om kritiska avvikelser Intern kontroll   icon-gri-black-dot.png
102-34 Antal kritiska avvikelser och deras karaktär   Denna information är inte offentlig. icon-gri-black-dot.png
102-35 Ersättningsprinciper Rapport om löner och belöningar 2017   icon-gri-black-dot.png
102-36 Process för fastställande av ersättningar  Styrelsens kommitteer
Personalstyrning
  icon-gri-black-dot.png
102-37 Intressenternas möjligheter att påverka ersättningarna  Rapport om löner och belöningar 2017   icon-gri-black-dot.png
102-38 Förhållande mellan de högsta lönen och genomsnittslönen   Denna information är inte offentlig. icon-gri-black-dot.png
102-39 Förändring av förhållandet mellan den högsta lönen och genomsnittslönen   Denna information är inte offentlig. icon-gri-black-dot.png
Intressenter      
102-40 Lista över intressenter  Intressentrelationer   icon-gri-black-dot.png
102-41 Kollektivavtal   58 % av Wärtsiläs anställda omfattades av kollektivavtal 2017 icon-gri-black-dot.png
102-42 Identifiering och urval av intressenter Intressentrelationer   icon-gri-black-dot.png
102-43 Metoder för intressentdialog Intressentrelationer
Kundtillfredsställelse
  icon-gri-black-dot.png
102-44 Viktiga frågor som lyfts fram Intressentrelationer   icon-gri-black-dot.png
Rapportering      
102-45 Enheter som ingår i koncernredovisningen  Väsentlighetsbedömning    
102-46 Definition av redovisningens innehåll och avgränsningar  Väsentlighetsbedömning    
102-47 Lista över väsentliga aspekter Väsentlighetsbedömning    
102-48 Korrigeringar av information Väsentlighetsbedömning    
102-49 Förändringar i rapporteringen  Väsentlighetsbedömning    
102-50 Rapporteringsperiod  Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
102-51 Datum för senaste rapport  Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
102-52 Rapporteringscykel Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
102-53 Kontaktperson för frågor angående rapporten  Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
102-54 Uttalande om rapportering enligt GRI Väsentlighetsbedömning   icon-gri-black-dot.png
102-56 Extern granskning  Oberoende bestyrkanderapport   icon-gri-black-dot.png
       
       
GRI 103: Hållbarhetsstyrningen 2016
GRI Standard / upplysningar Länkar Kommentar UNGC
103-1 Väsentliga hållbarhetsaspekter samt avgränsningar Väsentlighetsbedömning   icon-gri-black-dot.png
103-2 Hållbarhetsstyrningen och dess komponenter  Hållbarhet i Wärtsilä
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för samtliga aspekter återfinns i avsnittet Hållbarhetsstyrning. Se www.wartsila.com icon-gri-black-dot.png
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
Målsättningar
Information om hållbar utveckling
Risker och riskhantering
  icon-gri-black-dot.png

 

Ämnesspecifika upplysningar

GRI 200 Ekonomiska standarder
GRI Standard / upplysningar Länkar Avsteg UNGC Särskilda upplysningar, väsentliga frågor

GRI 201: EKONOMISKA PRESTATIONER 2016

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Ekonomiskt ansvar     icon-gri-black-dot.png
201-2 Finansiella följder samt och risker och möjligheter hänförliga till klimatförändringarna Ekonomiskt ansvar  Kostnaderna för hantering av risker eller möjligheter kan inte anges, eftersom de inte går att beräkna separat   icon-gri-black-dot.png
201-3 Förmånsbestämda planer och andra pensionsplaner Ekonomiskt ansvar  Uppgifterna i punkterna a–e analyseras under 2018   icon-gri-black-dot.png
201-4 Statsunderstöd Ekonomiskt ansvar  Fördelningen enligt länder analyseras under 2018   icon-gri-black-dot.png
GRI 202: Marknadsnärvaro 2016
202-1 Normal minimilön enligt kön jämfört med lokala minimilöner  Marknadsnärvaro Rapporterar endast upplysningen om hållbarhetsstyrning icon-gri-black-dot.png  
202-2 Andel personer i den högsta ledningen som anställts i lokalsamhället Marknadsnärvaro   icon-gri-black-dot.png  
GRI 205: Antikorruption 2016  
205-1 Verksamheter som analyserats avseende risk för korruption Risker och riskhantering Riskhanteringsprocesserna omfattar 100 % av våra verksamheter.    
205-2 Information och utbildning avseende antikorruption Ansvarsfull affärsverksamhet De anställdas klassificering enligt anställningskategori, område och affärspartners analyseras under 2018.    
205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder Compliance      
GRI 206: Konkurrensbegränsande beteende 2016
206-1 Rättsliga åtgärder på grund av konkurrensbegränsande beteende, truster och monopolbeteende Compliance      
 
       
GRI 300 Miljöstandarder
GRI Standard / upplysningar Länkar Avsteg UNGC Särskilda upplysningar, väsentliga frågor
GRI 303: Material 2016
301-1 Materialanvändning enligt vikt eller volym Material   icon-gri-black-dot.png  
301-2 Andel återvunnet material Material Andelen använda återvunna metaller varierar mellan 20 % och 95 % beroende på typen av masugn och gjuteri som leverantörerna använder. Det finns för många för att ange exakta siffror. icon-gri-black-dot.png  
GRI 201: Energi 2016
302-1 Energiförbrukning inom organisationen Energi   icon-gri-black-dot.png  
302-3 Energiintensitet Energi   icon-gri-black-dot.png  
302-4 Minskning av energiförbrukningen Energi   icon-gri-black-dot.png  
GRI 303: Vatten 2016
303-1 Vattenuttag enligt källa Vatten   icon-gri-black-dot.png    
303-2 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenuttag  Vatten      
303-3 Andel återanvänt vatten Vatten      
GRI 305: UTSLÄPP 2016
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Utsläpp   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) Utsläpp Ingen data tillgänglig för marknadsbaserade scope 2-utsläpp, rapporteras under 2018. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Utsläpp   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-4 Utsläppsintensitet Utsläpp   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-5  Minskning av växthusgasutsläpp Utsläpp Det är omöjligt att ange den exakta utsläppsminskningen till följd av minskat resande, eftersom siffran skulle vara hypotetisk. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-6 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen Utsläpp Ej tillämpligt. Wärtsilä producerar, importerar eller exporterar inte ozonnedbrytande ämnen. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-7 Utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveldioxider (SOx) och andra betydande utsläpp till luft Utsläpp   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 306: Utsläpp till vatten och avfall 2016
306-1 Utsläpp till vatten enligt typ och område Avloppsvatten och avfall   icon-gri-black-dot.png  
306-2 Avfall enligt typ och hanteringsmetod Avloppsvatten och avfall   icon-gri-black-dot.png  
306-3 Betydande utsläpp Avloppsvatten och avfall   icon-gri-black-dot.png  
GRI 307: EFTERLEVNAD AV MILJÖLAGAR 2016
    icon-gri-black-dot.png  
307-1 Överträdelser av miljölagstiftningen Compliance   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
       
GRI 400 Sociala standarder 
GRI Standard / upplysningar Länkar Avsteg UNGC Särskilda upplysningar, väsentliga frågor
GRI 401: Anställda 2016
401-1 Nyanställda och personalomsättning Anställda   icon-gri-black-dot.png  
402-2 Förmåner för heltidsställd personal som inte erbjuds visstids- eller deltidsanställda Anställda      
GRI 402: Relationer mellan personal och ledning 2016
402-1 Minimivarsel vid operativa förändringar  Relationer mellan anställda och ledning   icon-gri-black-dot.png  
GRI 403: ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET 2016
403-1 Andel anställda som är representerade i formella kommittéer för hälsa och säkerhet Arbetshälsa och arbetarskydd Kan inte anges på grund av lokala skillnader. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-2 Typer av skador och olycksfrekvens, yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsolyckor Arbetshälsa och arbetarskydd Olycksfrekvens (utan frånvaro), sjukdomsfrekvens och klassificeringar enligt region och kön rapporteras inte. För entreprenörer rapporteras endast olyckor med dödlig utgång. Dessa analyseras under 2018. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-3 Anställda med hög förekomst av eller risk för yrkessjukdomar Arbetshälsa och arbetarskydd   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-4 Hälso- och säkerhetsfrågor som ingår i formella avtal med fackföreningar Ansvarsfull affärsverksamhet Vissa lokala kollektivavtal inkluderar hälso- och säkerhetsfrågor. En detaljerad lista över dessa anses inte vara relevant och rapporteras därför inte. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 404: UTBILDNING 2016
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar om året per anställd Utbildning   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
404-2 Program för kompetensutveckling och omställningsstöd Utbildning Olika typer av program kan erbjudas vid omställningar, men specifika aktiviteter avgörs från fall till fall.   icon-gri-black-dot.png
404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sina prestationer och karriärutveckling Utbildning Klassificeringen enligt kön och anställningskategori analyseras under 2018. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 405: Mångfald och lika möjligheter 2016
405-1 Mångfald inom styrelsen och bland personalen

Anställda
Mångfald och lika möjligheter

  icon-gri-black-dot.png  
GRI 406: Icke-diskriminering 2016
    icon-gri-black-dot.png  
406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder Compliance   icon-gri-black-dot.png  
GRI 415: Politisk påverkan 2016
     icon-gri-black-dot.png  
415-1 Politiska bidrag Compliance    icon-gri-black-dot.png  
GRI 416: Kundernas hälsa och säkerhet 2016
416-2 Antal avvikelser avseende hälsa och säkerhet för produkter och tjänster Compliance      
GRI 417: Marknadsföring och produktmärkning 2016
417-2 Antal avvikelser avseende produktinformation och märkning Compliance        
417-3 Antal avvikelser avseende marknadskommunikation        
 GRI 418: Kundernas integritet 2016
418-1 Bekräftade fall av överträdelser av kundernas integritet och förlust av kunddata   Compliance        
GRI 419: Socioekonomisk efterlevnad 2016
419-1 Avvikelser från lagstiftning inom det sociala och ekonomiska området Compliance        

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?