X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä har förbundit sig att bedriva sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. För att främja Wärtsiläs och dess intressenters långsiktiga intressen strävar bolaget efter att iaktta de högsta lagstiftningsmässiga och etiska standarderna i all affärsverksamhet. All affärsverksamhet och andra aktiviteter inom Wärtsilä ska genomföras med fullt iakttagande av alla tillämpliga lagar och enligt principerna för gott företagsmedborgarskap i varje land där sådana aktiviteter sker. Varje medarbetare förväntas handla ansvarsfullt och hederligt.

Wärtsilä har förbundit sig att säkerställa iakttagelse av bolagets verksamhetsprinciper i all affärsverksamhet i hela världen. En koncernpolicy har utarbetats för rapportering av försummelser och misstänkta brott mot verksamhetsprinciperna. Wärtsiläs medarbetare uppmuntras att ta upp eventuella brott mot principerna och de underliggande policyerna och instruktionerna. De rapporterade försummelserna undersöks antingen lokalt eller centralt beroende på deras karaktär. Det primära sättet att rapportera misstänkta brott sker via linjeledningen, men medarbetare har tillgång till alternativa kanaler, inklusive ett externt förvaltat system för visselblåsning och rapportering direkt till compliancefunktionen eller funktionen för juridiska ärenden. Om misstänkta brott involverar den högsta ledningen inom Wärtsiläkoncernen eller om fallet antas vara betydande kan revisionskommittén vid styrelsen för Wärtsiläkoncernen kontaktas direkt. En medarbetare som i god tro rapporterar ett möjligt brott mot verksamhetsprinciperna får inte utsättas för trakasserier, motåtgärder eller andra negativa konsekvenser. Wärtsiläs medarbetare har också instruerats i att söka råd i etiska och juridiska frågor samt integritetsfrågor hos Wärtsiläs jurister eller compliancefunktion

  

Iakttagande av miljölagstiftning
Wärtsiläbolagen följer all lokal miljölagstiftning. Verksamheten i Wärtsiläs produktionsbolag förutsätter giltiga miljötillstånd och uppfyller i allmänhet samtliga tillståndsvillkor. Avvikelser beskrivs i de följande avsnitten.
Betydande utsläpp (GRI 306-3) och klagomål
Antalet störningar, klagomål och avvikelser presenteras i nedanstående tabell. De rapporterade störningarna omfattar i regel incidenter där ett Wärtsiläbolag haft skyldighet att anmäla störningen till myndigheterna.

De största miljöstörningarna på Wärtsiläs verksamhetsställen 2017 var 6 mindre utsläpp av olja eller oljigt vatten. Dessa störningar undersöktes och korrigerande åtgärder vidtogs i respektive fall för att minimera miljökonsekvenserna. Wärtsilä UK Ltd. fick ett klagomål från en invånare i grannfastigheten angående störande belysning. Ljusets riktning justerades omedelbart till grannens belåtenhet.
Överträdelser av miljölagstiftningen (GRI 307-1)
Wärtsilä Singapore Pte Ltd. fick en varning av den nationella miljömyndigheten för en avvikelse relaterad till bekämpning av myggor. Wärtsilä vidtog korrigerande åtgärder som godkändes av myndigheterna.
Störningar, klagomål och avvikelser 2017 2016 2015 2014 2013
Miljö
Störningar 6 12 3 11 5
Avvikelser 1 0 3 1 2
Klagomål 1 2 2 1 1
Sociala
Avvikelser 1 4 4 1 4
Betalda böter (EUR) 22 575 37 860 30 111 9 824 9 787
Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder, och avvikelser från lagstiftning inom det sociala och ekonomiska området (GRI 103-2, GRI 406-1, GRI 419-1)
Wärtsilä stöder och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Wärtsilä stöder också de tio principerna i FN:s Global Compact, av vilka sex är relaterade till mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

Wärtsiläs medarbetare representerar 136 olika nationaliteter. Wärtsilä behandlar alla sina medarbetare rättvist och jämlikt. Bolaget stöder också de arbetsrelaterade rättigheter som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Därför strävar företaget efter att säkerställa föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal inom bolaget. I länder där den lokala lagstiftningen inte erkänner dessa rättigheter försöker Wärtsilä erbjuda medarbetarna andra kanaler via vilka de kan uttrycka sina åsikter.

Wärtsilä accepterar inte tvångs- eller barnarbete i någon form. Inga fall av brott mot de mänskliga rättigheterna, diskriminering, kränkningar av arbetsrättigheter eller användning av tvångs- eller barnarbete har kommit till Wärtsiläs kännedom. Följande förseelser inträffade under rapporteringsperioden:

Wärtsilä Korea Ltd. fick betala en straffavgift på 21.500 euro för att företaget inte uppfyllt sin skyldighet att anställa sex funktionshindrade personer. Företaget har främst anställt produktionsmedarbetare, vilket begränsar antalet lämpliga positioner för funktionshindrade.
Avvikelser som togs upp i föregående rapport
Wärtsilä Brasil Ltda:s överklaganden gällande tre avvikelser identifierade av arbetsministeriet på enheten i Niterói i Rio de Janeiro avslogs och företaget fick böter på 1.075 euro.
Information och utbildning avseende antikorruption samt bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder (GRI 205-2, 205-3)
Under rapportperioden upptäcktes inga fall av korruption eller bestickning. Wärtsiläs antikorruptionspolicy skickas ut till alla mellanhänder, till exempel försäljningsagenter, och vi erbjuder dem skräddarsydda utbildningar i dessa frågor. Policyn kan även beställas av leverantörer eller andra utomstående personer.
Politiska bidrag (GRI 415-1)
Under 2017 gav Wärtsilä inga donationer till politiska partier.
Rättsliga åtgärder på grund av konkurrensbegränsande beteende, truster och monopolbeteende (GRI 206-1)
Liksom under tidigare år ordnade Wärtsilä år 2017 ett antal seminarier i konkurrensrätt för nyckelpersoner för att ytterligare förbättra kunskapen om konkurrenslagstiftningen och säkerställa att den iakttas till fullo.
Antal avvikelser avseende hälsa och säkerhet för produkter och tjänster, produktinformation och märkning, marknadskommunikation, och avvikelser från lagstiftning inom det sociala och ekonomiska området (GRI 416-2, GRI 417-2, GRI 417-3, GRI 418-1, GRI, GRI 419-1)
Under rapportperioden identifierades inga avvikelser relaterade till produkternas hälso- och säkerhetsinformation eller kundintegritet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?