X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Målet för Wärtsilä är att skapa värde för Wärtsiläs intressenter. Fokus ligger på lönsamhet och på att öka aktieägarvärdet. Huruvida målet uppnås beror också på vår förmåga att infria de andra intressenternas förväntningar. Detta handlar om att erbjuda kunder högkvalitativa och miljövänliga produkter, lösningar och tjänster samt skapa långvariga partnerskap med leverantörer, erbjuda anställda konkurrenskraftiga löner och arbetsförhållanden och bidra till de lokala samhällenas välbefinnande på de ställen där Wärtsilä är verksam. En bra ekonomisk prestanda utgör en plattform för andra hållbarhetsaspekter – såsom miljöansvar och socialt ansvar.

Ekonomiska prestationer
Genererat och distribuerat ekonomiskt värde (GRI 201-1)
MEUR 2017 2016 2015 2014 2013
Kunder
Omsättning 4 923 4 801 5 029 4 779 4 654
Leverantörer
Kostnader för köpta varor, material och tjänster 3 021 2 969 3 136 3 066 2 901
Förädlingsvärde 1 902 1 831 1 893 1 713 1 753
Distribution av förädlingsvärdet
Till intressenter 1 656 1 593 1 555 1 475 1 443
Anställda
Löner 1 000 939 935 906 903
Offentliga sektorn
Skatter och socialavgifter 336 343 349 313 314
Fordringsägare
Finansiella poster netto -47 -53 -34 -28 -19
Aktieägare
Dividender 272 256 237 227 207
Samfund
Donationer 1 2 1 1 1
För utveckling av affärsverksamheten 246 238 338 239 310
2017 2016 2015 2014 2013
Kunder
Omsättning (MEUR) 4 923 4 801 5 029 4 779 4 654
Omsättning enligt marknadsområde (MEUR)
Europa 1 527 1 581 1 566 1 402 1 329
Asien 1 948 1 774 2 051 1 989 1 759
Nord- och Sydamerika 1 113 1 039 1 006 840 1 068
Afrika 233 313 329 398 405
Övriga 102 94 78 150 93
Leverantörer
Kostnader för köpta varor, material och tjänster (MEUR) 3 021 2 969 3 136 3 066 2 901
Anställda
Löner (MEUR) 1 000 939 935 906 903
Löner enligt marknadsområde (MEUR)
Europa 689 650 632 637 649
Asien 156 153 163 144 138
Nord- och Sydamerika 130 110 112 99 91
Afrika 18 19 21 18 14
Övriga 7 7 8 8 10
Omsättning/anställd (TEUR) 276 262 271 265 248
Offentliga sektorn
Skatter och socialavgifter (MEUR) 336 343 349 313 314
Skatter och socialavgifter enligt marknadsområde (MEUR)
Europa 235 246 246 220 232
Asien 45 45 50 42 34
Nord- och Sydamerika 42 47 44 37 39
Afrika 13 5 6 12 8
Andra 1 0 2 2 2
Erhållna subventioner (TEUR) 9 891 8 343 9 669 11 486 6 331
Finansiella poster netto (MEUR) -47 -53 -34 -28 -19
Samfund
Donationer av styrelsen (TEUR) 110 1 365 110 110 111
Donationer av Wärtsiläbolag (TEUR) 673 533 511 608 609
Finansiell påverkan samt risker och möjligheter hänförliga till klimatförändringen (GRI 201-2)
Wärtsilä Italia S.p.A är det enda dotterbolaget som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem (ETS) på grund av fabrikens värmekraftverk. ETS har inte påverkat företagets lönsamhet. Wärtsiläs svar på klimatförändringen är att utveckla och tillhandahålla produkter, lösningar och tjänster som gör det möjligt för våra kunder att minska utsläppen av växthusgaser. Mer information om Wärtsiläs lösningar för bekämpning av klimatförändringen hittas på vår webbsida www.wartsila.com. De potentiella affärsriskerna relaterade till klimatförändringen och Wärtsiläs produkter beskrivs under hållbarhets- och klimatrisker i avsnittet Riskhantering i bolagsstyrningsrapporten.
Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtaganden (GRI 201-3)
Pensionerna baserar sig på gällande lagstiftning och avtal i varje land. I Finland omfattas största delen av pensionsåtagandena av pensionssystemet för arbetstagare (ArPL). De största förmånsbestämda åtagandena finns i Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Sverige. De flesta av dessa förmånsbestämda pensioner förvaltas av pensionsfonder, och deras tillgångar ingår inte i koncernens tillgångar. Wärtsiläs dotterbolag gör inbetalningar i pensionsfonder enligt lokal lagstiftning och praxis i varje land. Auktoriserade aktuarier i respektive land har gjort de aktuariella kalkyler som de förmånsbestämda planerna kräver. Mer information om koncernens pensionsåtaganden finns i bokslutet, se not 21. Pensionsförpliktelser.
Finansiellt stöd från den offentliga sektorn (GRI 201-4)
Erhållna subventioner (TEUR) 2017 2016 2015 2014 2013
9 891 8 343 9 669 11 486 6 331
Värdet på stöden år 2017 uppgick till 9.891 tusen euro och beviljades till bland annat forsknings- och utvecklingsprojekt. Länderna som bidrog mest år 2017 var Kina, Finland, Spanien och Norge.
Marknadsnärvaro
Normal minimilön enligt kön jämfört med lokala minimilöner (GRI 202-1)
Wärtsilä tillämpar och iakttar den lokala arbetslagstiftningen i alla länder och respekterar lokala kollektivavtal som ofta fastställer nivån för minimilöner. Dessutom justeras startlönerna enligt funktion och utbildningsnivå utifrån marknadsreferenser. Lagstiftning och regelverk fastställer miniminivån, men de faktiska lönerna överstiger ofta dessa nivåer. Ett totalkompensationspaket till medarbetare i varje land är i linje med företagets riktlinjer för löner, lokal marknadspraxis och arbetsavtal. Grundlönen fastställs så att den uppfyller marknadsförhållandena, jobbkraven samt individens kompetens och prestationer.
Andel personer i den högsta ledningen som anställts i lokalsamhället på viktiga verksamhetsställen (GRI 202-2)
Wärtsilä publicera alltid alla lediga jobb internt för att säkerställa lika möjligheter för medarbetarna att söka jobb inom Wärtsilä. Om det inte finns specifika orsaker, såsom behov av utländsk kompetens anställs lokala invånare. Denna princip gäller också positioner i högsta ledningen, som består av den globala affärs- och företagsledningen samt chefsbefattningar i lokala företag. I hela världen har 69% Wärtsiläs högsta ledning rekryterats lokalt, med andra ord i samma land som Wärtsiläs dotterbolag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?