X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Den miljöbelastning som Wärtsiläs verksamhet orsakar anknyter främst till tillverkningen. Tillverkningens centrala miljöaspekter handlar om användning av energi och naturresurser samt tillverkningsrelaterade utsläpp. Produktutvecklingen förutsätter också testning av produkter och enskilda komponenter, vilket vid sidan av tillverkningen belastar miljön. De positiva miljökonsekvenserna av produktutvecklingen är emellertid betydligt större än testningens negativa verkningar om man beaktar produktens hela livscykel.

Material
Använda material enligt vikt eller volym (GRI 301-1)
De huvudsakliga materialen som används i Wärtsiläs produkter är olika metaller: gjutjärn, stållegeringar och konstruktionsstål, aluminiumlegeringar och brons. År 2017 användes sammanlagt 73.738 ton material (84.913). De viktigaste materialkategorierna var olika metaller 75%, sand 18% och olika kemikalier 2%.
Material 2017 2016 2015 2014 2013
Total användning av material (t) 73 738 84 913 100 767 88 736 91 720
Metaller (t) 55 416 59 898 73 285 65 363 69 991
Sand (t) 13 493 18 399 20 915 16 445 16 537
Kemikalier (t) 1 575 1 831 * 5 025 5 447 3 865
Övriga (t) 3 255 3 601 1 542 1 481 1 327
* Ett betydande klassificeringsfel har rättats under 2016. Därav är siffran för år 2016 inte direkt jämförbar med de tidigare åren.
Andel använda återvunna material (GRI 301-2)
De huvudsakliga materialen som används i Wärtsiläs produkter är olika metaller: gjutjärn, stållegeringar och konstruktionsstål, aluminiumlegeringar och brons. Andelen återvunnet material bland dessa metaller varierar enligt material och leverantör. Återvunnet material, såsom slitna mynt och bronspropellrar, används i till exempel gjutning av nya propellrar.
Energi
Energiförbrukning inom organisationen (GRI 302-1)
Den totala energiförbrukningen (i tera joule, TJ) omfattar el, värme och bränslen som förbrukats av Wärtsiläföretagen under de senaste åren. Bränslen används främst för att testa motorer men också för uppvärmning, tillverkning och transporter. År 2017 kom bränslet från icke förnybara källor.

Wärtsilä förbrukar el i tillverkningsprocesserna – till exempel för bearbetning av komponenter – och på serviceverkstäder och kontor. Både den el och den värme som genereras under testning av motorer kan utnyttjas. Wärtsilä strävar efter att ta vara på elenergin för sina egna syften och samtidigt sälja en del av den till lokala energibolag. Eftersom motortesternas elgenerering och företagets behov av el inte motsvarar varandra kan överlopps energi säljas till lokala elbolag.

Uppvärmning av fabriker och kontor står för största delen av Wärtsiläs förbrukning av värmeenergi. På flera fabriker används värmen från motortester för uppvärmning. Vissa fabriker och kontor har anslutit sig till lokala uppvärmningsnät, medan andra har egna värmeanläggningar eller använder el för uppvärmning.
Energi 2017 2016 2015 2014 2013
Total energiförbrukning (TJ) 1 477 1 471 1 539 1 475 1 613
Elförbrukning (MWh) 131 960 139 363 142 819 140 713 143 833
Elinköp (MWh) 128 176 132 771 131 501 131 896 136 098
Genererad el (MWh) 3 784 6 592 11 318 8 817 7 735
Såld el (MWh) 28 066 23 620 21 834 25 548 23 527
Värmeförbrukning (MWh) 36 890 33 542 30 161 25 073 29 077
Lättolja (t) 4 327 3 918 4 801 4 461 4 765
Tjockolja (t) 3 798 3 647 3 675 3 579 3 755
Naturgas (t) 8 393 8 614 9 750 8 721 9 806
Övriga bränslen (t) 2 811 3 209 2 834 3 348 4 214
Energiintensivitet (GRI 302-3)
Energi 2017 2016 2015 2014 2013
Total energiförbrukning (TJ/omsättning) 0,308 0,313 0,334 0,319 0,354
Minskning av energiförbrukningen (GRI 302-4)
Wärtsilä har från och med början av 2017 ställt upp ett mål att före år 2025 minska energiförbrukningen med minst 7 procent av den total förbrukningen (GWh) jämfört med 2015 års nivå. Under det första året med det nya målet uppnåddes en permanent minskning på 942 MWh, vilket främst utgjordes av el och värme. Wärtsiläs tidigare energimål som lanserades 2008 och slutfördes 2016 resulterade i en permanent energibesparing på 43,3 GWh.
Energibesparingar 2017 2016 2015 2014 2013
Årlig energibesparing (GWh) 0,9 1,3 4,6 1,9 15,7
Kumulativ energibesparing (GWh) 0,9 43,3 42,0 37,5 35,6
Vatten
Vattenuttag enligt källa (GRI 303-1)
Wärtsiläs vattenförbrukning kan indelas i två kategorier: hushållsbruk och nedkylning. Hushållsvatten används främst för sanitära syften och industriell utrustning, såsom bearbetnings- och tvättmaskiner. En del fabriker använder också hushållsvatten för gjutformar eller slutna kylsystem. Wärtsilä använder havsvatten för nedkylning av motorer och processer.

Total vattenförbrukning per år enligt vattenkälla: cirka 99% av kylvattnet kommer från lokala vattendrag, där utsläppen består av endast värme som frigörs i det rena vattnet, och cirka 1% av kylvattnet kommer från kommunala vattenverk. Av Wärtsiläs totala vattenförbrukning år 2017 var cirka 95% havsvatten som användes som kylvatten, cirka 4% kranvatten, cirka 1% togs direkt från grundvattnet, och cirka 0,01% bestod av regnvatten eller vatten som erhållits från en annan organisation och återanvändes i avloppsvattnet.
Vatten 2017 2016 2015 2014 2013
Total vattenförbrukning (1 000 m³) 12 749 8 444 6 971 7 774 7 534
Förbrukning av hushållsvatten (1 000 m³) 631 613 703 683 744
Förbrukning av kylvatten (1 000 m³) 12 118 7 831 6 268 7 091 6 790
Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenuttag (GRI 303-2)
Inga vattenkällor anses ha blivit väsentligt påverkade av vattenuttag av Wärtsiläs dotterbolag.
Återanvänt vatten (GRI 303-3)
Wärtsilä Italia S.p.A. återvann 123.164 m3 vatten under 2017 genom att leda det till ett vattenreningsverk och sedan återanvända det i produktionsprocesser. Mängden motsvarade cirka 42% av Wärtsilä Italias vattenförbrukning och 1% av Wärtsiläs totala vattenförbrukning år 2017. Inga andra betydande vattenåtervinningsprocesser tillämpas på Wärtsiläs produktionsanläggningar.
Utsläpp
Växthusgasutsläpp och intensitet (GHG) (GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4)
Förutom direkta CO2-utsläpp orsakar Wärtsiläs verksamhet indirekta CO2-utsläpp. År 2017 uppgick de kalkylmässiga indirekta CO2e-utsläppen till 56.002 ton (59.697) (köpt el och värme), och CO2e-utsläppen för flygresor var 34.846 ton (37.972). Inga biogena koldioxidutsläpp inträffade under 2017.
Utsläpp av växthusgaser 2017 2016 2015 2014 2013
Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (direkta) (SCOPE 1) 57 998 57 355 63 441 57 477 59 631
Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (indirekta) (SCOPE 2) 56 002 59 697 60 317 55 989 57 040
Utsläpp av koldioxid (tCO2e) (indirekta, flygresor) (SCOPE 3) 155 537* 168 571* 39 033 39 619 40 596
GHG-utsläppsintensitet (alla) 56,1 60,8 35,3 33,1 34,5
* Innehåller indirekta utsläpp relaterade till materialanvändning, energiförbrukning och flygresor. Fram till 2016 innehåller siffrorna endast utsläpp relaterade till flygresor.
Minskning av växthusgasutsläpp (GHG) (GRI 305-5)
Wärtsilä har vidtagit flera åtgärder för att minska de indirekta CO2-utsläppen. Engagemanget för energieffektivitet siktar på att minska energiförbrukningen och utsläppen. Dessutom strävar Wärtsilä efter att minska antalet resor genom en strikt resepolicy och tre huvudsakliga koncept för virtuella möten: Skype-snabbmeddelanden, som möjliggör livechattar mellan två eller flera personer; Skype möten som möjliggör möten mellan flera personer över datorer och där presentationer kan delas mellan deltagarna samt videokonferenssystemet Telepresence. Wärtsilä använder Skype och Telepresence regelbundet. Omkring 1.300 Skype-konferenser ordnas dagligen och det finns 95 rum for videokonferenser i 41 länder samt 38 Telepresence-rum på Wärtsiläs kontor i 19 länder. Dessutom har flera andra samarbetsverktyg införts. Även om det inte är möjligt att beräkna minskningen som uppnåtts tack vare ovanstående aktiviteter har man genom ett flertal lokala aktiviteter uppnått en permanent minskning på 5.618 ton CO2e under 2017.
Utsläpp av NOx och SOx samt andra väsentliga utsläpp (GRI 305-7)
Luftutsläpp orsakas främst av testkörningar och målning av färdiga motorer eller andra Wärtsiläprodukter. Utsläppen från testkörningar består av kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2), koldioxid (CO2) och partiklar samt en liten mängd andra utsläppskomponenter. Målningen av motorer och andra produkter orsakar VOC-utsläpp (volatila organiska föreningar). Utsläppen från motorer reduceras med hjälp av forskning och utveckling samt produktutveckling och testning. Dessa åtgärder resulterar också i utsläpp, men resultaten kommer att minska de framtida utsläppen från motorer.
Utsläpp 2017 2016 2015 2014 2013
Utsläpp av kväveoxider (t) 534 500 553 519 549
Utsläpp av svaveloxider (t) 62 59 63 76 91
Totala utsläpp av kolväten (t) 131 116 145 87 130
Partiklar (t) 8 9 9 9 10
VOC-utsläpp (t) 36 30 40 40 49
De primära bullerkällorna inom tillverkning är motorbuller från testkörningar och ventilationen på fabrikstaken. Bullret har i allmänhet låg frekvens och är därför svårt att varsebli med människoöra. Wärtsilä har vidtagit specifika åtgärder för att minska bullret genom tekniska åtgärder, vilket resulterat i betydligt lägre bullernivåer. Bullerbekämpningen är emellertid ständigt aktuell och kräver regelbunden uppföljning.
Avloppsvatten och avfall
Utsläpp till avlopp per typ och destination (GRI 306-1)
Wärtsilä använder havsvatten för att kyla ner motorer och processer. I dessa fall är kylsystemet slutet, vilket innebär att endast värme släpps ut i havet. Avloppsvattnet leds till lokala reningsverk eller behandlas på plats. Om avloppsvattnet inte kan ledas ut i avloppet transporteras det till en ändamålsenlig behandlingsanläggning, till exempel en anläggning för farligt avfall.

Flera av Wärtsiläs dotterbolag har miljötillstånd för att leda renat eller ändamålsenligt behandlat avloppsvatten ut i vattendrag. Det består främst av rent kylvatten som leds ut i vattendrag och som endast medför värmeutsläpp.

Vattenutsläppen uppgick år 2017 till totalt 12.691.935 m³.
Avloppsvatten 2017 Kommunala avlopp Hav Floder Mark Återanvänd
Kvantitet (m3) 213 760 12 109 678 336 985 29 559 1 953
% av totalt avloppsvatten 2 95 3 0 0
Avfall per typ och hanteringsmetod (GRI 306-2)
Tillverkningen orsakar olika slags avfall. Dessa indelas i två huvudkategorier: farligt och ofarligt avfall. Farligt avfall omfattar skärvätskor, olika slags spilloljor, målarfärger och lösningsmedel, oljigt avfall, fast avfall etc. Ofarligt avfall omfattar metallskrot och -spånor, avfallsplast och -trä, hushållsavfall, papp och papper. Alla Wärtsiläbolag sorterar sitt avfall enligt lokala regler. Generellt består de huvudsakliga kategorierna av avfall som bränns, deponeras eller återvinns.

Wärtsiläs avfallshantering har följande fyra syften i prioritetsordning:

• reducera mängden avfall från processerna
• använda avfall som material
• använda avfall som energi
• deponera avfall på ett miljövänligt sätt
Avfall 2017 2016 2015 2014 2013
Avfall, totalt (t) 32 580 50 020 52 037 46 829 44 741
Ofarligt avfall (t) 28 928 42 663 44 864 39 409 33 623
Farligt avfall (t) 3 651 7 357 7 173 7 420 11 118
Deponerat avfall (t) 3 198 9 962 8 593 9 621 16 875
Återvunnet avfall (t) 23 647 30 695 34 074 27 328 14 622
Bränt avfall (t) 1 990 1 889 2 197 2 460 2 125
Kompost avfall (t) 95
Deponerat farligt avfall (t) 548 964 2 586 2 504 6 360
Återvunnet farligt avfall (t) 2 113 5 470 3 502 3 792 2 796
Bränt farligt avfall (t) 990 923 1 084 1 124 1 963
Produkter och tjänster
Omfattning av minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster
Miljövänliga produkter och tjänster är de viktigaste sätten för att minska miljökonsekvenserna inom Wärtsilä. Wärtsilä innehar en nyckelroll när det gäller att tillhandahålla miljövänliga lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att utveckla sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. Hållbara innovationer ingår i många miljövänliga produkter och lösningar, inklusive teknik som ökar verkningsgraden, minskar gasformiga och flytande utsläpp, behandlar avlopps- och ballastvatten samt produkter och lösningar som är flexibla, effektiva, tillförlitliga, säkra, kostnadseffektiva i drift och som har ett minimalt ekologiskt fotavtryck under hela livscykeln.
Utgifter
Totala miljöskyddsutgifter och -investeringar
I Wärtsiläs verksamhet har utgifter definierats som miljöutgifter om de anknyter till kontroll av vatten- och luftutsläpp, avfallshantering, miljöledning eller bullerkontroll.

En betydande andel av investeringarna i produktutveckling siktar på att säkerställa miljövänligheten genom att erbjuda kort- och långsiktiga fördelar för hela värdekedjan och i slutändan för miljön.
Utgifter 2017 2016 2015 2014 2013
FoU-kostnader (MEUR) 141 131 132 139 138*
Miljökostnader
Miljöinvesteringar (MEUR) 4,0 0,7 0,5 1,9 0,6
Miljörelaterade rörelsekostnader (MEUR) 3,8 4,0 4,6 4,8 5,1
*Justerad, siffrorna innehåller fortsatta verksamheter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?