X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs mål är att erbjuda sina kunder det högsta värdet och de bästa tjänsterna genom att fortlöpande utveckla sin kompetens och sina arbetsmetoder. Det strategiska målet för Wärtsiläs sociala ansvar och personalstrategi är att förverkliga affärsstrategin genom att utveckla Wärtsiläs organisation och kompetens så att målen för affärsverksamheten uppnås.

Målet är att ha en energisk, kompetent och motiverad personal med spännande och meningsfulla arbetsuppgifter och karriärmöjligheter och som leds av utmärkta chefer. Goda prestationer uppmärksammas och mångfald respekteras. Wärtsilä strävar efter att erbjuda trygga arbetsförhållanden för sina medarbetare, avtalspartner samt andra personer som arbetar på olika håll inom koncernen genom att tillämpa högklassiga standarder för företagshälsovården och arbetarskyddet.

Ett gott samhällsmedborgarskap kan uppnås genom aktivt samarbete, öppen kommunikation och goda relationer med intressenter. Wärtsiläs affärsverksamhet och relationer till sina intressenter bygger på verksamhetsprinciper som alla Wärtsiläs bolag och medarbetare är skyldiga att följa.

Signifikanta förändringar i organisationen och leveranskedjan under 2017 (GRI 102-10)
I juli slutförde Wärtsilä förvärvet av Greensmith Energy Management Systems Inc., en marknadsledare inom teknik och lösningar för energilagring. Förvärvet ökar Wärtsiläs närvaro på energilagringsmarknaden och gör företaget till en global ledare inom systemintegration. Greensmith är baserat i USA och har drygt 40 anställda.

I oktober tecknade Wärtsilä ett avtal för att köpa Puregas Solutions, en leverantör av nyckelfärdiga uppgraderingsanläggningar för biogas. Förvärvet ger Wärtsilä nya produkter och expertis inom biogasuppgradering och kompletterar företagets befintliga position på marknaden för flytande biogas. Puregas är baserat i Sverige och har ungefär 40 anställda.

I oktober tecknade Wärtsilä avtal om förvärv av Guidance Marine Limited, ett privatägt företag med kontor i Storbritannien, Singapore och USA. Förvärvet av Guidance Marine stärker Wärtsiläs expertis inom situationsmedvetenhet och mätning av närområden, som är viktiga faktorer för en mer intelligent fartygsnavigation. Guidance Marine har drygt 50 anställda över hela världen.

I december 2017 offentliggjorde Wärtsilä etableringen av CSSC Wartsila Electrical & Automation Co Ltd (CWE&A), ett samriskföretag mellan Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) som kommer att fokusera på den kinesiska marknaden för el- och automationslösningar.

I december stärkte Wärtsilä också sin serviceportfölj genom förvärvet av nederländska Trident B.V. som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationer under vatten. Förvärvet bidrar till Wärtsiläs mål att bli den första globala operatören på marknaden för undervattensservice. Förvärvet förväntas vara slutfört i januari 2018. Trident har ungefär 30 anställda.
Anställda
Information om anställda och andra arbetare 2017 (GRI 102-8, GRI 401-1)
Utöver direktanställda sysselsatte Wärtsilä indirekt en extern arbetskraft på 3.234 årsverken bland underleverantörer i sina fabriker och enheter. Enheterna i Finland hade 3.056 anställda sammanlagt.

Sammanlagt 1.634 anställda lämnade Wärtsilä och 2.104 anställdes av Wärtsilä globalt under 2017 av olika orsaker. Wärtsilä hade 18.065 anställda i slutet av 2017.
Personal 2017 2016 2015 2014 2013
Antal anställda i slutet av året 18 065 18 011 18 856 17 717 18 663
Antal anställda per affärsområde
Services 10 624 10 567 10 592 10 692 10 785
Marine Solutions 5 845 6 074 6 847 5 603 3 612
Energy Solutions 1 038 903 959 978 1 053
PowerTech * * * * 2 449
Övriga 559 467 459 444 764
Antal anställda per marknadsområde
Europa 10 463 10 399 10 893 9 633 10 507
Asien 4 890 4 992 5 297 5 477 5 628
Nord- och Sydamerika 1 960 1 919 1 917 1 840 1 876
Afrika 665 612 656 676 563
Övriga 88 89 92 91 89
Personalens medelålder 41,5 41,0 41,0 40,2 39,7
Fastanställda (%) 92 89 89 88 88
Visstidsanställda (%) 8 11 11 12 12
Heltidsanställda (%) 98 98 98 98 97
Deltidsanställda (%) 2 2 2 2 3
Personalomsättning (avgångna) (%) 5,3 5,3 5,2 6,2 7,7
Nya jobb, netto -213 -840 -755 -283 -477
*Power Tech fusionerades med Marine Solutions år 2014
Antal anställda enligt anställningsavtal och kön 2017 Tillsvidare Visstid
Totalt 16 566 1 498
Män 13 996 1 243
Kvinnor 2 570 255
Antal anställda enligt anställningsavtal och region 2017 Tillsvidare Visstid
Europa 10 100 363
Asien 4 020 872
Amerika 1 919 40
Övriga 566 185
Tillsvidare anställda enligt anställningstyp och kön 2017 Heltid Deltid
Totalt 16250 320
Män 13 886 216
Kvinnor 2 360 104
Nya anställningar 2017 Anställda Grad (%)
Totalt 2 104 11,6
Kön
Män 1 688 11,1
Kvinnor 416 14,4
Åldersgrupp
< 30 år 798 31,7
30 - 50 år 1 120 9,9
> 50 år 186 4,4
Marknadsområde
Europa 1 070 10,2
Asien 569 11,6
Amerika 346 17,7
Övriga 118 15,7
Personalomsättning (som sagt upp sig) 2017 Anställda Grad (%)
Totalt 879 5,3
Kön
Män 719 5,1
Kvinnor 160 6,2
Åldersgrupp
< 30 år 163 10,7
30 - 50 år 521 5,0
> 50 år 195 4,8
Marknadsområde
Europa 484 4,8
Asien 254 6,3
Amerika 106 5,5
Övriga 35 6,2
Förmåner som endast beviljas heltidsanställda (GRI 401-2)
I allmänhet erbjuds visstids- och deltidsanställda samma förmåner som fastanställda. I vissa länder är kvalifikationen bunden till antalet tjänstemånader eller -år. Sådana skillnader baserar sig normalt på kollektivavtal i enlighet med den lokala lagstiftningen.
Relationer mellan anställda och ledning
Minimivarseltid för operativa förändringar (GRI 402-1)
Wärtsiläs minimivarseltider beskrivs i avsnittet om anställningsrutiner.
Arbetshälsa och arbetarskydd
Andel av alla anställda som har representation i formella hälso- och säkerhetskommittéer för ledningen och de anställda (GRI 403-1)
Wärtsiläbolagen tillämpar program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Dessa utvecklas i allmänhet av kommittéer för arbetshälsa och arbetarskydd som har representanter för ledningen och personalen. Sammanlagt 78% av Wärtsiläs bolag har arbetshälso- och arbetarskyddskommittéer, vilket omfattade totalt 92% av Wärtsiläs personal.
Typ av skador och andelen skador, yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsfall (GRI 403-2)
Den positiva trenden vad gäller minskade personskador som leder till förlorad arbetstid fortsatte. Nedgången jämfört med året innan var 4%. Frekvensen för personskador som leder till förlorad arbetstid har minskat sedan 2008.
En underleverantör till Wärtsilä råkade dock tyvärr ut för en dödsolycka på ett kraftverksbygge i Indien. En underleverantörs medarbetare gick framför en mobil kran som transporterade en stålram, föll och blev påkörd av kranen. Medarbetaren omkom i olyckan.
Personskador 2017 2016 2015 2014 2013
Totalt antal personskador 446 439 461 510 730
Antalet personskador som lett till minst en dags frånvaro, totalt 138 147 157 168 199
Antalet arbetsrelaterade personskador som lett till frånvaro 88 95 104 130 162
Antalet pendlingsrelaterade personskador som lett till frånvaro 50 52 53 38 37
Personskador som lett till frånvaro/miljoner arbetstimmar 2,5 2,6 2,8 3,5 4,4
Frånvaro, %
Frånvaro på grund av sjukdom (% av totalt antal arbetstimmar) 2,0 2,2 1,9 2,0 2,1
Frånvaro på grund av olycksfall
(% av totalt antal arbetstimmar)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Frånvaro på grund av yrkessjukdomar
(% av totalt antal arbetstimmar)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dödsolyckor
Totalt antal omkomna 1 1 1 5 1
Anställda 0 0 1 3 1
Underleverantörer 1 1 0 2 0
Anställda med hög förekomst av eller risk för yrkessjukdomar (GRI 403-3)
Wärtsiläs medarbetare arbetar i närheten av motorer som är i gång när de utför underhållsuppgifter eller testar dem, vilket exponerar dem för buller. Wärtsilä har arbetarskydds- och arbetshälsoprogram för att förebygga hörselskador, bland annat hörselskydd för medarbetare i riskzonen. Totalt 15 fall av yrkessjukdomar diagnosticerades under 2017, vilket motsvarar 0,4 fall per en miljon arbetstimmar.
Utbildning
Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år per anställd (GRI 404-1)
År 2017 ordnade Wärtsilä i genomsnitt 2,3 utbildningsdagar för män och 2,0 utbildningsdagar för kvinnor.
Utbildningsdagar (dagar/anställd) 2017 2016 2015 2014 2013
Totalt 2,2 3,0 3,0 4,2 4,1
Chefer och överordnade 3,5 3,7 3,5 5,1 4,6
Andra tjänstemän 3,0 2,9 2,9 3,5 4,1
Arbetstagare 2,0 3,0 3,1 4,4 3,6
Program för kompetensutveckling och omställningsstöd (GRI 404-2)
Wärtsiläs program för kompetenshantering beskrivs i avsnittet om personalledning. Wärtsilä har ett stort urval av interna utbildningar och inlärningsmöjligheter för anställda inom mer än 20 områden, till exempel motorteknologi, hälsa och arbetarskydd, språk och kultur, projekthantering, miljö, säkerhet och ledarskap.
Andel anställda vars prestationer och karriärutveckling bedöms regelbundet (GRI 404-3)
Årliga utvecklingssamtal 2017 2016 2015 2014 2013
Omfattning % 96 96 92 92 91
Mångfald och lika möjligheter
Mångfald inom organisationen och bland anställda (GRI 405-1)
En personal med varierande bakgrund ger högre vinst, bättre förmåga att lösa komplexa problem och en större kompetenspool. Wärtsiläs initiativ för ökad mångfald inleddes 2012. Syftet är att främja en inkluderande företagskultur på alla nivåer för att bemöta de globala och lokala kraven. Genom att investera i mångfald och stöda anställda med olika kön, ålder, personlighet och utbildning blir Wärtsilä både en mer attraktiv arbetsgivare och en mer uppskattad affärspartner för kunderna.
Könsrelaterad mångfald 2017 2016 2015 2014 2013
Män/kvinnor (%) 84/16 84/16 85/15 86/14 85/15
Chefspositioner i världen: män/kvinnor (%) 89/11 89/11 89/11 90/10 90/10
Regional mångfald
Antal nationaliteter 136 134 131 122 120
Antal anställda enligt åldersgrupp 2017 Anställda Grad (%)
< 30 år 2 517 13,9
30-50 år 11 340 62,8
> 50 år 4 209 23,3
Andel direktions- och styrelsemedlemmar enligt åldersgrupp 2017 Direktionen Styrelsen
< 30 år 0 0
30-50 år 22 25
> 50 år 78 75
Andel direktions- och styrelsemedlemmar enligt kön 2017 Direktionen Styrelsen
Kvinnor 11 25
Män 89 75
Kundtillfredsställelse
Resultat av undersökningar av kundnöjdheten (GRI 102-43)
Eftersom kunden alltid kommer först lyssnar vi på Wärtsilä lyhört på kunderna och agerar utifrån deras respons på både den operativa och administrativa nivån. På Wärtsilä tror vi att kundernas förtroende förtjänas på lång sikt genom att hålla löften. Även om utmaningar kan förekomma när som helst i vår bransch stärker vi våra kundrelationer genom att fokusera på kundnöjdheten och -lojaliteten.

Vi välkomnar respons under projektleveranser och driften av installationerna. Att veta vad som fungerar och vad som borde förbättras samt att förstå kundernas operativa miljö är kritiska faktorer i utvecklingen av företagets produkter och tjänster. För att säkerställa att vi når upp till kundernas förväntningar reviderar vi systematiskt deras respons och vidtar relevanta åtgärder. Dessutom samlar Wärtsilä in respons i samband med olika evenemang, aktiviteter och möten med kunderna.
Kundtillfredsställelse 2017 2016 2015
Marine Solutions 76% 76% 75%
Services 87% 90% 89%
Energy Solutions 95% 97% 95%
Urval 4 875 4 899 4 312
Den procentuella kundnöjdheten baserar sig på en fråga: Är du nöjd med Wärtsiläs övergripande prestationer? Svarsalternativ: Nöjd, neutral eller missnöjd. Procenten visar andelen nöjda av alla som svarat.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?