X
MenuStäng
Open navigation

Intressentrelationer

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä sköter aktivt sina intressentrelationer genom att föra en konstruktiv och öppen dialog med dem. Wärtsilä anser att detta är ett viktigt element i utvecklingen av verksamheten, produkterna och tjänsterna. På koncernnivå är Wärtsiläs mest betydande intressenter kunderna, ägarna, leverantörerna, personalen och samhället i allmänhet. Wärtsiläs dotterbolag definierar själva sina mest betydande intressenter, som förutom de ovan nämnda omfattar bland annat lokala grannar i närheten av fabrikerna samt läroanstalter och myndigheter. Wärtsiläs verksamhetsprinciper utgör grunden för hanteringen av intressentrelationerna, medan prioriteringarna varierar mellan dotterbolagen.

 

målsättning.svg

För att främja en aktiv dialog med kunderna ordnar Wärtsilä kunddagar för befintliga och potentiella kunder på olika håll i världen. På dessa evenemang tar man upp både lokala och globala frågor samt diskuterar aktuella och framtida behov och utmaningar.

Dessutom deltog affärsområdena Marine Solutions och Energy Solutions i ca 300 branschrelaterade evenemang runt om i världen under 2017, inklusive internationella och nationella seminarier, mässor och konferenser. Evenemangen besöktes av kunder, potentiella kunder och andra intressenter, såsom investerare, konsulter, leverantörer och studerande.

Långsiktiga forskningsprogram är en viktig metod för främjande av en öppen dialog och samarbete med nyckelaktörer i branschen samt viktiga forskningsinstitut. Wärtsilä har aktivt tagit initiativ till och deltagit i utvecklingen av och arbetet för allmänna forskningsprogram på både det lokala och internationella planet.

Wärtsilä för dialog med medarbetarna på flera sätt. Mer information om procedurerna och processerna för en aktiv och engagerande dialog med medarbetarna beskrivs i avsnittet om konsultation och informationsprocesser i koncernbolagen.

Wärtsiläs för också en konstruktiv och öppen dialog och diskussion med lokala och internationella myndigheter. Syftet är att utbyta information, erbjuda expertis och stöda myndigheter för att förbättra regleringens kvalitet. Wärtsilä deltar i offentliga konsultationer på områden som är viktiga för företaget.

Kanaler för dialog

Intressent Kanal för dialog  Bedömningar (frekvens)
Kunder  Regelbunden kontakt med kunder, livscykelstöd för produkter, kundevenemang och -seminarier, Kunddagar, kundtidningar, webbplatser och nyhetsbrev, sociala medier, konferenser och mässor, produktdokumentation, system för kundrespons  System för mätning av kundnöjdheten och kvaliteten (fortlöpande)
Anställda  Öppen och fortlöpande kommunikation mellan ledningen och medarbetarna, årliga utvecklingssamtal, möten, intranätet, personaltidningar, nyhetsbrev, utbildningar, nationella lagstadgade anställningsorgan och  Europeiska företagsrådet, företagshälsovård och säkerhetskommittéer, förslagssystem, visselblåsare, process för fortlöpande förbättringar (CIP), Teknologi- och innovationspriset, Kundservicepriset  Undersökningar om personalens nöjdhet – MyVoice (tvåårig) 
Ägare, investerare  Ledningens möten med investerare, finansiärer och analytiker, intressenttidningar, bolagsstämmor, informationsmöten, börs- och pressmeddelanden, års- och delårsrapporter, kapitalmarknadsdagar, webbplatser, IR-undersökningar, hållbarhetsundersökningar IR-undersökningar, hållbarhetsundersökningar och index (årliga)
 Leverantörer  Regelbunden kontakt och möten med leverantörer, Leverantörsportalen, leverantörsutveckling, leverantörsdagar Utvärdering av leverantörer (fortlöpande)
Samhället Rapportering till och samarbete med myndigheter i frågor som till exempel gäller miljön samt arbetshälsan och arbetarskyddet, möten med beslutsfattare, ståndpunkter och konsultationer, öppna dörrars dagar, hållbarhetsrapporter, företagspresentationer, lokal kommunikation, webbplatser, sociala medier, sponsring  Respons från intressenter (fortlöpande), undersökning om företagsbilden (årlig) 
Organisationer Medlemskap, deltagande lokala handels- och branschorganisationers verksamhet, aktiv roll i arbetsgrupper, kontakter med olika offentliga instanser  
Universitet  FoU-projekt, placeringar och praktik, doktorandsamarbete, deltagande i karriärmässor och -seminarier, sponsring av studentaktiviteter, föreläsningar  Undersökning om prefererad arbetsgivare (årlig) 
Medier Börs-, företags- och pressmeddelanden, intervjuer med ledning och experter, års- och delårsrapporter, intressenttidningar, presentationer, besök  Undersökning bland affärsjournalister, medieundersökning (årlig) 

 

Frivilliga engagemang

Wärtsilä undertecknade FN:s Global Compact initiative 2009 och stöder dess tio principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsilä har förbundit sig till att harmonisera strategin, kulturen och den dagliga affärsverksamheten med dessa principer och att engagera sig i samarbetsprojekt som främjar hållbar utveckling. Wärtsiläs verksamhetsprinciper och hållbarhetsprogram är praktiska verktyg som främjar principerna i vår inflytandesfär.

År 2011 anslöt Wärtsilä sig till Sustainable Shipping Initiative (SSI) och undertecknade dess vision för hållbar shipping 2040. Initiativet sammanför några av de största företagen inom marinsektorn.

Wärtsilä deltar också i Sustainable Marine Biofuel Initiative, som siktar på att påskynda utvecklingen av tillförlitliga förbränningsmotorer för hållbara, skalbara och förmånliga marina biobränslen.

Wärtsilä har gått med i Diversity Charter av Finnish Business and Society (FIBS). Wärtsilä har också sedan år 2016 förbundit sig att följa industrins energisparavtal i Finland. Wärtsilä North America Inc. undertecknade tull- och gränsbevakningsväsendets samt affärsvärldens frivilliga partnerskapsavtal mot terrorism (C-TPAT) 2003.

  

Organisationsverksamhet

Under 2017 deltog Wärtsilä i nationella och internationella organisationers och föreningars verksamhet. De organisationer som är viktigast för Wärtsilä och verksamhetens karaktär visas i tabellen nedan.

Intressent Organisation Verksamhetens karaktär
Intressebevakare Finlands Näringsliv (EK), Teknologiateollisuus ry, Finska handelskammaren, Internationella handelskammaren (ICC), ICC Finland Medlem och deltagande i verksamhet.
Industriorganisationer Association of Singapore Marine Industries (ASMI), Brazilian Institute of Oil and Gas (IBP), Brazilian Thermoelectric Generators Association (ABRAGET), Cogen Europe, Confederation of Indian Industry (CII), Cruise Line International Association (CLIA), BIMCO, EnergyVaasa, Engine Manufacturers Association (EMA), European Association of Engine Manufacturers (Euromot), European Engine Power Plants Association (EUGINE), Exhaust Gas Cleaning System Association (EGCSA), Hong Kong Shipowners Association, Indian Diesel Engine Manufacturers Association (IDEMA), Interferry, International Council on Combustion Engines (CIMAC), Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF), Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC), Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), WaterBorne TP, SolarPower Europe Styrelsemedlem och deltagande i vissa arbetsgruppers verksamhet (CII, CIMAC, Cogen Europe, EMA, Euromot, EUGINE, VDMA, WaterBorne TP).

Medlem och deltagande i verksamhet (ABRAGET, ASMI, BIMCO, CLIA, EGCSA, EURELECTRIC, EnergyVaasa, Hong Kong Shipowners Association, IBP, IDEMA, Interferry, SGMF, SolarPower Europe).
Standardiseringsorganisationer Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO) Deltagande i verksamhet.
Internationella organisationer European Sustainable Shipping Forum (ESSF), International Maritime Organisation (IMO), Global Compact Nordic Network (GCNN), Global Industry Alliance (GIA) Deltagande i verksamhet genom nationella delegationer (IMO).
Deltagande i verksamhet (ESSF, GCNN, GIA).
Övriga Cleantech Finland, Finnish Business & Society (FIBS), European Energy Forum (EEF), Global Reporting Initiative (GRI), Sustainable Shipping Initiative (SSI) Deltagande i verksamhet.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?