X
MenuStäng
Open navigation

Oberoende bestyrkanderapport

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Oberoende bestyrkanderapport

(Översättning av det engelskspråkiga ursprungsdokumentet)

Till Wärtsilä Oyj Abp:s ledning

Vi har på begäran av Wärtsilä Oyj Abp:s ledning (framöver Wärtsilä) utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet på utvald hållbarhetsinformation för perioden 1.1-31.12.2017 publicerad i Wärtsilä Oyj Abp:s Årsredovisning 2017 under sektionerna ”Hållbarhet” och Berättelser” (framöver Hållbarhetsredovisning). Beträffande företagets rapportering i enlighet med GRI –standarderna och GRI-innehållsindex (i Wärtsiläs Årsredovisning 2017 ”GRI och UNGC index”) har föremålet för uppdraget omfattat ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhetsinformation listat i de ämnesspecifika upplysningarna samt de generella upplysningarna 102-8 och 102-41. Den bestyrkta informationen i ”Berättelser” –sektionen har markerats med ”Hållbarhetsbestyrkt”.

Ledningens ansvar

Wärtsiläs ledning ansvarar för att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier, vilket utgörs av Wärtsiläs egna rapporteringskriterier och GRI Sustainability Reporting -standarder utgivna av The Global Reporting Initiative. Wärtsiläs ledning ansvarar även för den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Bestyrkarens oberoende och kvalitetskontroll

Vi är en oberoende part och följer de etiska kraven ställda av den etiska uppförandekoden för professionella revisorer utförd av IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) som grundar sig på grundläggande principer om integritet, objektivitet, yrkeskompetens, omsorg, förtroendefullhet och professionellt beteende.

PricewaterhouseCoopers Oy tillämpar den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC1 (”International Standard on Quality 1”) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Bestyrkarens skyldighet

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om Hållbarhetsredovisningen grundad på en begränsad bestyrkning baserat på det arbetet vi har utfört och de bevis vi har erhållit. Denna bestyrkanderapport är upplagd enligt villkoren för vårt uppdrag. För vårt arbete, rapporten samt de framförda slutsatserna svarar vi endast till Wärtsilä Oyj Abp, inte till tredje part.

Vi har utfört uppdraget enligt standarden för bestyrkandeuppdrag (ISAE) 3000 (reviderad) som gäller andra bestyrkandeuppdrag än revision av sådan ekonomisk information som berör gångna perioder eller revision av allmän karaktär. ISAE 3000-standarden förutsätter att vi planerar och utför uppdraget så att man uppnår en begränsad säkerhet om att Hållbarhetsredovisningen är fri från väsentliga felaktigheter.

I ett uppdrag som ger begränsad säkerhet är åtgärderna för inhämtning av bevis mer begränsade än i ett uppdrag som ger hög men inte absolut säkerhet, varför ett sådant uppdrag ger mindre säkerhet än ett uppdrag som ger hög men inte absolut säkerhet. Till bestyrkandeuppdraget hör åtgärder för att inhämta bevis till numerisk och annan information som återges i Hållbarhetsredovisningen. Valet av åtgärderna baserar sig på bestyrkarens bedömning, innefattande en bedömning av riskerna, om att Hållbarhetsredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter.

Vårt arbete inkluderade bland annat följande åtgärder:

  • Intervjuat representanter för Wärtsiläs Oyj Abp:s högsta ledning.
  • Besökt Wärtsiläs huvudkontor samt en verksamhetsort i Finland.
  • Genomfört fem videointervjuer med verksamhetsorter i Brasilien, Japan, Storbritannien, Norge och Singapore.
  • Intervjuat arbetstagare ansvariga för insamling och rapportering av hållbarhetsinformation på koncernnivå och på verksamhetsorterna vi besökte eller utförde videointervjuerna.
  • Bedömt hur personalen tillämpar Wärtsiläs rapporteringsinstruktioner och processer.
  • Testat noggrannheten och fullständigheten av de ursprungliga dokumenteringarna och systemen på utvalda stickprov.
  • Testa informationens sammanställning och utfört kontrollräkning genom stickprov.

Slutsats

På basen av det arbetet vi har gjort och det bevis vi har erhållit, har till vår kännedom inte kommit några omständigheter som tyder på att Wärtsilä Oyj Abp:s hållbarhetsredovisning för rapporteringsperioden som slutade den 31.12.2017 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de rapporteringskriterierna.

Då man läser vår bestyrkanderapport bör de begränsningar gällande hållbarhetsredovisningens exakthet och fullständighet som hör till företagsansvarets karaktär beaktas.

 

Helsingfors, den 12 februari 2018

PricewaterhouseCoopers Oy

Sirpa Juutinen

Partner

Sustainability & Climate Change

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?