X
MenuStäng
Open navigation

Väsentlighetsbedömning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Identifierade väsentliga teman och avgränsningar

Enheter som ingår i organisationens redovisning (GRI 102–45)

Enheter som ingår i organisationens redovisning räknas upp i Noter till bokslutet 32. Dotterbolag

Wärtsiläs rapportering om hållbar utveckling omfattar alla koncernbolag. Rapporten omfattar Wärtsiläs affärsområden. På koncernnivå omfattar rapporten moderföretaget och dess dotterföretag samt tillverknings-, service- och försäljningsenheterna. Wärtsiläs intresseföretag, samföretag , och leverantörer ingår inte i rapporten.

Process för fastställande av rapportens innehåll och avgränsningar (GRI 102–46)

Wärtsiläs Rapport om hållbar utveckling 2017 upprättas enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) standarder och riktlinjer för hållbarhetsrapportering och för fastställande av rapportens innehåll. Denna rapport har upprättats enligt GRI:s standarder: Omfattande alternativ. Detta innebär att vår rapportering omfattar alla allmänna upplysningar enligt GRI-standarderna och alla hållbarhetsaspekter som vi identifierat som väsentliga i vår verksamhet.

2017 uppdaterade Wärtsilä bedömningen av väsentliga hållbarhetsfrågor. Processen inkluderade en bedömning av ekonomiska, miljömässiga och sociala teman ur intressenternas perspektiv och deras inverkan på Wärtsiläs affärsverksamhet. Intressenternas synpunkter insamlades genom en enkät som besvarades av 88 centrala intressenter på olika Wärtsiläenheter och -funktioner i världen. Syftet med enkäten var att evaluera hur viktiga olika hållbarhetsteman är för bedömningen och beslutsfattandet hos Wärtsiläs intressenter. Hållbarhetsfrågorna för intressentbedömningen identifierades utifrån Wärtsiläs erfarenheter av väsentliga frågor inom hållbar utveckling, referentgranskningar i branschen och analyser av signifikanta ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser i Wärtsiläs värdekedja. Fokus i intressentbedömningen låg på investerare och finansiärer, stora kunder, medarbetare, lokalsamhällen och medier.

Därefter analyserades de aktuella eller potentiella affärskonsekvenserna av de identifierade frågorna för Wärtsilä. De ekonomiska konsekvenserna av de identifierade hållbarhetsfrågorna bedömdes som direkta finansiella effekter samt som risker och möjligheter. Dessutom användes nivåerna för de interna policyerna eller rutinerna som indikatorer för potentiella ekonomiska konsekvenser.

Utifrån utvärderingen identifierades följande GRI-frågor som väsentliga för Wärtsilä:

 • Utsläpp
 • Iakttagande av miljölagstiftning
 • Ekonomiska prestationer
 • Utbildning
 • Arbetshälsa och arbetarskydd

Utöver de identifierade väsentliga aspekterna publicerar Wärtsilä hållbarhetsdata om flera andra områden, eftersom intressenterna ofta vill ha information om dem eller eftersom de anses vara viktiga med tanke på hållbarhetsrapporteringens kontinuitet. Dessa icke-väsentliga aspekter har inte beaktats vid fastställandet av GRI-standardernas tillämpningsnivå.

Därefter evaluerades avgränsningarna av de identifierade väsentliga frågorna i förhållande till hållbarhetskontexten som baserade sig på hur signifikanta de ekonomiska, ekologiska och sociala effekterna är i vår värdekedja. En detaljerad beskrivning av avgränsningarna av frågorna och datainsamlingens fullständighet när det gäller de identifierade väsentliga frågorna finns i GRI 103-1-b och GRI 103-1-c, Avgränsning av frågor inom organisationen och Avgränsning av frågor utanför organisationen.

Väsentliga frågor (GRI 102–47)

Med tanke på hållbar utveckling är de produktrelaterade miljöfrågorna de viktigaste aspekterna för Wärtsilä. Användningen av Wärtsiläs produkter medför miljökonsekvenser på både ett lokalt och ett globalt plan. Andra hållbarhetsaspekter har främst lokala verkningar.

Hållbarhetskonsekvenser Lokala Globala
Ekonomiska
 
Miljörelaterade    
 • Produktrelaterade
 • Operativa
 
Sociala
 

Följande GRI-frågor identifierades vara väsentliga för Wärtsiläs hållbarhetsrapportering:

Kategori Frågor Identifierade väsentliga hållbarhetsfrågor för Wärtsilä, rapporterade enligt GRI-standarder. Andra frågor i Wärtsiläs hållbarhets- rapportering Ej upptagna i Wärtsiläs hållbarhets- rapportering
Ekonomiska Ekonomiska prestationer
 •  
   
  Marknadsnärvaro  
 •  
 
  Indirekta ekonomiska konsekvenser    
 •  
  Inköpsrutiner    
 •  
  Antikorruption  
 •  

 

  Konkurrensbegränsningar  
 •  
 
Miljörelaterade Material  
 •  
 
  Energi  
 •  
 
  Vatten  
 •  
 
  Biodiversitet    
 •  
  Utsläpp
 •  
   
  Avloppsvatten och avfall  
 •  
 
  Iakttagande av miljölagstiftning
 •  
   
 

Miljöbedömning av leverantörer

 
 •  
 
Sociala Anställda  
 •  
 
  Relationer mellan de anställda och ledningen  
 •  
 
  Arbetshälsa och arbetarskyd
 •  
   
  Utbildning
 •  
   
  Mångfald och lika möjlighete  
 •  
 
  Icke-diskriminering  
 •  
 
  Föreningsfrihet  

 

 •  
  Barnarbete  

 

 •  
  Tvångsarbete  

 

 •  
  Säkerhetsrutiner    
 •  
  Ursprungsbefolkningars rättigheter    
 •  
  Bedömning av mänskliga rättigheter    
 •  
  Lokalsamhällen    
 •  
  Social bedömning av leverantörer  
 •  
 
  Offentlig politik  
 •  
 
  Kundernas hälsa och säkerhet  
 •  
 
  Marknadsföring och märkningar  
 •  
 
  Kundernas integritet  
 •  
 
  Socioekonomisk efterlevnad  
 •  
 

Wärtsiläs hållbarhetsrapportering ger fullständig standardinformation om ledningens perspektiv, relevanta allmänna upplysningar och väsentliga frågor som definieras i GRI:s standarder.

Avgränsningen av frågor inom organisationen (103-1-b och 103-1-c)

Avgränsningen av frågorna är alla Wärtsiläbolag. De ekonomiska siffrorna omfattar alla Wärtsiläbolag. Informationen om miljöprestationer och sociala prestationer omfattar alla Wärtsiläbolag utom

 • Wärtsilä Operations Guyana Inc.
 • Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd.
 • Wärtsilä Egypt Power S.A.E
 • Wärtsilä Tanzania Ltd.
 • Wärtsilä Muscat LLC
 • American Hydro Corp.
 • Puregas Solutions GmbH
 • Puregas Solutions Ltd
 • Puregas Solutions AB
 • Guidance Marine Ltd
 • Guidance Marine Pte Ltd
 • Guidance Marine LLC
 • Greensmith Energy Management Systems Inc.

Dessa företag kommer att införlivas i Wärtsiläs rapportering om hållbar utveckling under de kommande åren. Wärtsiläs hållbarhetsrapportering utgör en integrerad del av årsredovisningen, och därför publicerar Wärtsilä information om hållbar utveckling varje år.

Den operativa informationens omfattning

Operativ information, % av Wärtsiläbolagen         
  2017 2016 2015 2014 2013
Ekonomiska 100 100 100 100 100
Miljörelaterade 86 93 83 94 93
Sociala 100 100 100 100 93
 Operativ information, % av personalen
  2017 2016 2015 2014 2013
Ekonomiska 100 100 100 100 100
Miljörelaterade 96 98 91 98 99
Sociala 100 100 100 100 99
Operativ information, % av tillverkningen
  2017 2016 2015 2014 2013
Ekonomiska 100 100 100 100 100
Miljörelaterade 100 100 95 100 99
Sociala 100 100 100 99 93
Avgränsningen av frågor utanför organisationen (GRI 103-1-c)

Wärtsiläs hållbarhetsrapportering omfattar inte information om prestationer som insamlats utanför koncernbolagen.

Effekter av förändringar i tidigare rapporter (GRI 102–48)

Det finns inga större förändringar i tidigare rapporter.

Väsentliga förändringar jämfört med tidigare rapportperioder (GRI 102–49)

Listan över väsentliga frågor förändrades efter den föregående rapportperioden så att antikorruption enligt väsentlighetsanalysen 2017 inte längre hör till de väsentliga frågorna. Det finns inga väsentliga förändringar jämfört med tidigare rapportperioder avseende rapporteringens omfattning och avgränsningar. Historiska data omfattar alla enheter som ingick i koncernen i slutet av respektive rapportperiod.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?