X
MenuStäng
Open navigation

Ansvarsfull affärsverksamhet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter

Wärtsilä stöder och respekterar grundläggande mänskliga värden i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Wärtsilä stöder också de tio principerna i FN:s Global Compact, av vilka sex är relaterade till mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

Wärtsiläs medarbetare representerar 136 olika nationaliteter. Wärtsilä behandlar alla sina medarbetare rättvist och jämlikt. Bolaget stöder också de arbetsrelaterade rättigheter som fastställts av Internationella arbetsorganisationen. Därför strävar bolaget efter att säkerställa föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal inom bolaget. I länder där den lokala lagstiftningen inte erkänner dessa rättigheter strävar Wärtsilä efter att erbjuda anställda andra kanaler via vilka de kan ge uttryck för sina åsikter.

Wärtsilä accepterar inte tvångs- eller barnarbete i någon form. Mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter utgör en del av Wärtsiläs utbildningsmaterial om verksamhetsprinciperna och även Wärtsiläs leverantörshandbok. I slutet av 2017 hade 89% av Wärtsiläs anställda slutfört utbildningen i verksamhetsprinciperna med godkänt betyg.

Åtgärder mot korruption

Wärtsiläs verksamhetsprinciper, antikorruptionspolicy, policyer för mellanhänder, såsom ombuds-, broker- och distributörspolicyer förbjuder uttryckligen bolaget och dess arbetstagare att erbjuda eller ta emot någon som helst förmån som kan betraktas som muta och att agera på ett sätt som kan leda till intressekonflikter eller bristande lojalitet. Enligt anvisningarna ska antikorruptionslagar iakttas i alla länder där Wärtsilä har eller planerar att etablera affärsverksamhet, och dessutom ska eventuella fall av korruption och bestickning rapporteras. Wärtsilä fortsätter att ordna omfattande utbildningsprogram för sin personal i antikorruptionsprinciper och tillämplig lagstiftning samt i relevanta företagspolicyn och -procedurer. I slutet av 2017 hade 92% av Wärtsiläs anställda slutfört utbildningen i antikorruption.

Politisk lobbyverksamhet

Wärtsiläs policy siktar på en konstruktiv och öppen dialog och diskussion med både lokala och internationella myndigheter. Syftet med dialogen är att utbyta information och förbättra regleringens kvalitet. Wärtsilä deltar i offentliga konsultationer på områden som är viktiga för företaget. Wärtsilä ingår i Europeiska kommissionens öppenhetsregister.

Konkurrensreglering

Wärtsilä har ett lagbundenhetsprogram för att kontrollera konkurrensrättsliga risker. Företagsledningen har starkt engagerat sig i genomförandet av programmet. Hörnstenen i programmet är en konkurrensrättslig handbok som uppdateras regelbundet och som innehåller en beskrivning av de konkurrensrättsliga bestämmelserna och bolagets riktlinjer för medarbetarna. En uppdatering av programmet infördes 2017, och utbildningar ordnades för involverade för att öka kunskapen om konkurrenslagstiftningen och säkerställa att den iakttas.

Säkerhetshantering

Wärtsilä har en säkerhetspolicy och olika riktlinjer som omfattar frågor om de mänskliga rättigheterna och internationell bästa praxis. Wärtsiläs principer och strategi för säkerhetshantering revideras och analyseras av styrgruppen för säkerhet som består av representanter för digitalisering, samhällsrelationer & juridiska ärenden samt finans och kontroll samt säkerhetsexperter. Inom Wärtsilä är säkerhetshanteringen indelad i sex specifika områden: personal, lokaler, information, cyber, krishantering och resesäkerhet. Den operativa säkerhetshanteringen på dessa områden implementeras enligt affärsområde och på lokal nivå. Wärtsilä prefererar leverantörer av säkerhetstjänster som är medlemmar i ICoCA (International Code of Conduct Association).

Fokus på lokalsamhällen

Wärtsilä siktar på att främja välfärden i lokalsamhällen där företaget har verksamhet. Detta omfattar bland annat skapande av sysselsättningsmöjligheter via skatter och socialavgifter, tillhandahållande av personalutbildning, samarbete med lokala intressenter och främjande av den lokala utvecklingen.

Ledtråden i Wärtsiläs verksamhetsprinciper är att främja öppenhet och en god växelverkan med intressenter på det lokala planet. Detta gäller såväl medarbetarnas familjer, grannar, läroanstalter och medier som lokala myndigheter. De kanaler som används för att uppnå dessa mål omfattar öppna dörrars dagar, presskonferenser och olika kommunikationskanaler för varierande målgrupper.

Wärtsilä är ett genuint internationellt företag som levererat lösningar till mer än 170 länder. Wärtsilä tillhandahåller global support för sina lösningar under hela livscykeln som ofta omspänner upp till 30 år. Således kan Wärtsilä tidvis vara närvarande i länder som råkar ut för olika slags uppror, etniska konflikter, gränsdispyter eller brott mot de mänskliga rättigheterna. Att bedriva affärsverksamhet i sådana regioner framhäver vikten av ansvarsfull affärspraxis. Regeringar och den internationella gemenskapen fastställer ramarna för företagens affärsverksamhet. Wärtsilä iakttar relevant lagstiftning och internationella konventioner. Wärtsilä iakttar OECD:s och Internationella handelskammarens relevanta riktlinjer samt FN:s och EU:s sanktioner genom att stöda implementeringen av dem. Dessutom gäller Wärtsiläs verksamhetsprinciper alla anställda. Wärtsilä har förbundit sig till hållbar utveckling och ansvarsfull affärsverksamhet, och bolaget främjar de tio principerna i FN:s Global Compact inom sin inflytandesfär.

Wärtsiläs inverkan på sysselsättningen och den offentliga sektorn, och företagets välgörenhetsverksamhet beskrivs i avsnittet om ekonomiskt ansvar i denna rapport. De indikatorer med vilka konsekvenserna av operativa ändringar i Wärtsiläs dotterbolag för lokalsamhällen fastställs från fall till fall.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?