X
MenuStäng
Open navigation

Arbetshälsa och arbetarskydd

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Principerna för Wärtsiläs arbetshälsa och arbetarskydd fastställs i verksamhetsprinciperna samt i bolagets policy för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd (QEHS-policy) och direktiv för miljön, arbetshälsan och arbetarskyddet (EHS). Wärtsiläs dotterbolag bör tillämpa ett ledningssystem som överensstämmer med QEHS-policyn och EHS-direktivet. De centrala faktorerna i ledningssystemet gäller lagenlig verksamhet, identifiering och minimering av risker i anslutning till arbetshälsa och arbetarskydd, utbildning av personalen, implementering av effektiva hälso- och säkerhetsprogram samt instruktioner, registrering och undersökning av incidenter samt fortlöpande förbättring av arbetshälsan och -säkerheten. I slutet av 2017 hade 58 Wärtsiläbolag ett certifierat ledningssystem för arbetshälsa och arbetarskydd som omfattade omkring 87% av Wärtsiläs totala personal. För närvarande genomgår Wärtsilä en omvandling genom vilken dotterbolagens ledningssystem ändras till affärsområdesspecifika ledningssystem. Denna omvandling väntas bli klar före utgången av 2018.

Dessutom tillämpar Wärtsiläbolagen program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Dessa utvecklas i allmänhet av kommittéer för arbetshälsa och arbetarskydd som har representanter för ledningen och personalen. Sammanlagt 78% av Wärtsiläs bolag har arbetshälso- och arbetarskyddskommittéer.

Genomförandet av arbetarskyddet mäts med prestationsindikatorer, exempelvis antalet olycksfall, sjukfrånvaron, olycksfallsfrekvens och rapporter om tillbud/risker. Wärtsilä har uppställt ett mål på koncernnivå som strävar efter noll arbetsolyckor. Detta är ett långsiktigt mål för bolaget för att förstärka säkerhetskulturen, och det kräver åtgärder av alla Wärtsiläbolag och -anställda. Företagens säkerhetsprestanda uppföljs månatligen, och resultaten gås igenom av direktionen. För att stärka Wärtsiläs säkerhetskultur ytterligare lanserades ett nytt globalt program med namnet ZeroMindset. ZeroMindset fokuserar på tre nyckelelement: ledarskap, vår gemensamma inställning till säkerhet samt effektiva säkerhetsverktyg och -rutiner. År 2017 fokuserade ZeroMindset främst på ledarskap, och 1.542 personer i Wärtsiläs ledning deltog i workshopparna “Leader in Safety, Leader in Business” som leddes av certifierade lokala utbildare i Wärtsiläs nätverk. Den första gruppen som deltog i en workshop var Wärtsiläs direktion, varefter 19 ledningsgrupper stod i tur.

Dessutom ordnade Wärtsilä sin tredje globala säkerhetsdag 10.3.2017. Temat för evenemanget var "Stop and Care", och dess syfte var att uppmuntra alla att vidta åtgärder om de upptäcker osäker praxis. Säkerhetsdagen var en stor framgång, och olika evenemang ordnades på verksamhetsställen i Wärtsiläs nätverk. I anslutning till evenemangen deltog medarbetare i gruppdiskussioner baserade på en webbenkät och ”Stop and care”-videor.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?