X
MenuStäng
Open navigation

Miljöhantering

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Miljön är nyckelelementet i Wärtsiläs förhållningssätt till hållbar utveckling. År 2017 offentliggjorde Wärtsilä sitt syfte dvs. att möjliggöra mer hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Ett av de tre viktigaste delmålen för att förändra branschen är att skapa en ren miljö, och Wärtsiläs miljöledningspraxis stöder detta till fullo.

För Wärtsilä har miljöansvar två dimensioner: produkter och verksamheter. Största delen av bolagets åtgärder för att förbättra företagets miljöansvar, inklusive verksamheten, sker i anslutning till utvecklingen och förbättringen av produkterna och processerna. Arbetet stöds av operativa åtgärder baserade på höga miljöstandarder och fortlöpande förbättring.

Den fortlöpande förbättringen av miljöprestandan förutsätter att organisationen hela tiden arbetar på ett systematiskt sätt. Detta arbete styrs av företagets strategi och dess miljömål, verksamhetsprinciperna (Code of Conduct) och bolagets policy i anslutning till kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd. Arbetet samordnas och uppföljs av EHSS-ledningsgruppen. Vid utvecklingen av verksamheten, processerna , och produkterna strävar Wärtsilä efter att utnyttja de nyaste tillgängliga teknologierna för att uppnå en effektivare användning av material och energi samt för att minska och hantera utsläpp och avfall under produkternas och tjänsternas livscykel.   

Wärtsilä har definierat en process för att utveckla en miljöstrategi och mål för produkterna. Processen omfattar identifiering av produktrelaterade aspekter och konsekvenser samt metoder för att påverka konsekvenserna, identifiering av möjliggörande och begränsande gränsvillkor samt analys av information och förberedelser och implementering av strategin och målen.

Wärtsilä utvecklar och förbättrar kontinuerligt sin verksamhet och sina produkter med hjälp av certifierade miljöledningssystem. Principen är att tillämpa certifierade EHS-system (Miljö, Hälsa och Arbetarskydd) baserade på ISO 14001 och OHSAS 18001 i alla koncernbolag utom i dem som endast fokuserar på försäljning. Dessa enheter ska tillämpa Wärtsiläs interna EHS-modell, som uppdaterades 2016 för att uppfylla kraven enligt den nya ISO 14001:2015-standarden. Wärtsiläs EHS-ledningssystem omfattar alla dotterbolag, vilket möjliggör miljöskydd och minskning av skadliga konsekvenser på bred front. För närvarande genomgår Wärtsilä en omvandling genom vilken dotterbolagens ledningssystem ändras till affärsområdesspecifika ledningssystem. Denna omvandling väntas bli klar före utgången av 2018.

Bolagets EHS-ledningssystem fokuserar på iakttagande av lagstiftningen, på identifiering och minskning av miljökonsekvenser, -verkningar och -risker, på personalutbildning och en klar definition av dess ansvar, heltäckande dokumentation av aktiviteter och procedurer, åtgärder i nödsituationer och på en fortlöpande förbättring av miljöprestandan. Företagets dotterbolag och affärsenheter ställer upp sina egna mål för viktiga miljöaspekter i deras verksamhet och följer upp ledningssystemens funktion.

I slutet av 2017 hade 57 Wärtsiläbolag ett certifierat miljösystem. De certifierade miljösystemen omfattar ca 87% av Wärtsiläs totala personal.

miljöstrategi.svg
miljöstyrning.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?