X
MenuStäng
Open navigation

Personalstyrning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs personalstrategi är en integrerad del av koncernstrategin och syftar till att stödja företagets affärsområden och säkerställa att deras strategier implementeras framgångsrikt. Det gör vi genom att utveckla företagets organisation, kompetenser och sätt att arbeta för att bemöta både nuvarande och framtida affärsbehov.

Våra viktigaste fokusområden är att vidareutveckla ledarskapet och vår ledningskultur samt att bygga upp en högpresterande organisation. Vi uppmuntrar ansvarstagande genom att främja medarbetarengagemang och en kultur som bygger på öppen kommunikation, integritet och innovation. Samtidigt är strategin ett sätt att garantera att affärsenheterna har tillgång till nödvändiga resurser samt kompetenta och motiverade medarbetare. I detta ingår organisationsförändringar, kontinuerligt fokus på kompetensutveckling samt att garantera hög kvalitet vad gäller måluppställning, saklig och regelbunden respons samt bedömning av och erkännande för goda prestationer.

Personalstrategi_SE-01.svg

Wärtsiläs HR-organisation fokuserar på utveckling av processer, verktyg och rutiner för personalledning som är gemensamma för alla delar av organisationen och alla verksamhetsländer. Ett särskilt fokusområde är att utveckla chefernas ledarskapsfärdigheter. År 2017 fokuserade vi på att förbättra processerna för feedback i organisationen och på att stötta linjecheferna i deras dagliga ledarroll. Wärtsiläs HR-organisation investerar fortlöpande i teknik och verktyg som ger oss snabb tillgång till onlinerapporter, information om medarbetare och årlig ersättningsplanering för både lokala och internationella team.

Omvandling av företagskulturen

Vid sidan av den digitala omvandlingen har Wärtsilä även börjat införa nya sätt att arbeta och en ny företagskultur. Tanken är att all vår verksamhet ska leva upp till företagets värderingar – energi, förträfflighet och entusiasm – och att mångfald gör oss starkare. Wärtsilä vill ta vara på möjligheter och få saker gjorda, överträffa konkurrenterna samt främja öppenhet, respekt och förtroende för att engagera sina medarbetare. En personal med varierande bakgrund främjar innovation och genererar resultat, har en bättre förmåga att lösa komplexa problem och en större kompetenspool.

Prestationsstyrning

Ett viktigt element i Wärtsiläs personalstrategi är att främja och utveckla en högpresterande kultur i hela organisationen. Ett av de viktigaste sätten att uppnå detta är coachning, där målet är att uppnå bättre prestationer genom ställa upp smarta mål och ge kontinuerlig respons i realtid.

En välhanterad prestationsstyrningsprocess hjälper Wärtsilä att nå sina affärsmål genom att omsätta affärsstrategier i mål på team- och individnivå. Alla Wärtsilämedarbetare ska känna till och förstå Wärtsiläs affärsstrategier och deras mål. Dessutom ska var och en känna till de centrala målen för sina egna enheter och de målområden som anknyter till deras arbete. Större uppmärksamhet har fästs vid processens kvalitet och effektivitet genom att betona betydelsen av fortlöpande respons, förväntade beteenden och möjligheter till personlig utveckling.

Den positiva trenden vad gäller utvecklingssamtalen har fortsatt. Det globala deltagandet i de årliga utvecklingssamtalen var 96,4%. I samband med processen utvärderas varje medarbetares övergripande prestationer, varefter de får feedback och en personlig utvecklingsplan. Den övergripande utvärderingen är en faktor vid kompensationsbesluten enligt principerna för prestationsbaserade belöningar.

Inlärning och utveckling

Wärtsilä fortsatte att utveckla ledarskapet på flera områden under 2017, bland annat genom nya inlärningslösningar för linjecheferna för att stötta dem i ledarrollen. Det årliga utvecklingsprogrammet för ledningen (LPP) hölls i november, och dessutom ordnades sex andra globala chefsutvecklingsprogram för den högsta ledningen under året.

Det nya Growth Lab-programmet för framtida ledare implementerades för första gången i augusti 2016. Growth Lab 2017 startade i augusti 2017 med tjugo chefer och framtida ledare från Wärtsilä med 7–15 års arbetserfarenhet. Direktionen har gett deltagarna tre projekt som handlar om att analysera och skapa potentiella framtida affärsmöjligheter. Det andra Growth Lab-programmet slutförs i april 2018.

Wärtsiläs HR-organisation har utvecklat ett utbildningsprogram som kallas för Operational Excellence Academy och en utbildningsportal för Operational Excellence som innehåller stödmaterial för alla i organisationen som är involverade i att leda arbetet för operativ effektivitet. Över 200 ledare har deltagit i utbildningsmodulerna under 2016 och 2017. Syftet med OE Academy är inte bara inlärning, utan också att göra Operational Excellence till en integrerad del av företagskulturen och arbetsrutinerna och att säkerställa kontinuerlig effektivisering.

Inlärning i arbetet eller på egen hand, mentorskap, coachning, jobbrotation och arbetsuppgifter vars syfte är att uppmuntra till kompetensutveckling och överföring av kompetens från mer erfarna till yngre medarbetare är en integrerad del av företagets inlärnings- och kompetensutveckling. Medarbetare på alla nivåer erbjuds formell utbildning från inskolning av nya medarbetare till utbildning av den högsta ledningen. Wärtsiläs medarbetare deltog i sammanlagt 39.158 utbildningsdagar under 2017, det vill säga i genomsnitt 2,2 dagar per medarbetare.

År 2017 lanserade HR tillsammans med Wärtsilä Land & Sea Academy ett nytt globalt utbildningssystem, WeLearn. Den nya molnbaserade versionen är mer användarvänlig tack vare det avancerade utbildningssystemet (LMS). Systemet tillgodoser organisationens befintliga och framtida behov av virtuell inlärning, samarbete, rapportering, bedömning och mobilitet, vilket innebär att användarna kan utbilda sig när och var som helst. Systemet togs i användning i slutet av andra kvartalet 2017.

Engagemang

Lika möjligheter och möjligheter till personlig utveckling tillhör Wärtsiläs kärnvärderingar. Företaget stöttar medarbetare som vill utvecklas och avancera inom företaget. Genom att rekrytera och behålla de bästa förmågorna kan Wärtsilä vara en uppskattad affärspartner för sina kunder och en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.

Våren 2017 beslutade Wärtsilä att investera i ett nytt rekryteringssystem och, framför allt, i utveckling av sina rekryterings- och inskolningsprocesser. Projektet är i gång, leverantörerna utvalda och lanseringen kommer att ske i slutet av det andra kvartalet 2018. Förändringens syfte är att locka nya förmågor till Wärtsilä, förbättra rekryteringsupplevelsen och stärka Wärtsiläs arbetsgivarprofil.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?