X
MenuStäng
Open navigation

Principer för produktdesign

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä strävar efter att utveckla miljövänliga, säkra och tillförlitliga produkter och lösningar för sina kunder. Genom livscykelunderhåll, rekonditionering och efterinstallationer kan Wärtsilä stöda sina kunders affärsverksamhet under produkternas livscykel. Rekonditioneringstjänsterna för motorer och komponenter förlänger produkternas livscykel. Genom moderniseringar kan man förbättra installationers operativa prestanda och hjälpa kunderna att leva upp till allt strängare bestämmelser i framtiden.

Största delen av de internationella miljöbestämmelser och -krav som omfattar Wärtsiläs produkter och lösningar ställs av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Världsbankens IFC-organisation. Viktiga regionala och nationella bestämmelser i anslutning till Wärtsiläs produkter kommer från UNECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa), Europeiska kommissionen (EC), US EPA och utsläppsregler såsom i Tyskland, Japan och Indien.

IMO kan införa egna standarder för säkerhet inom shipping samt för förebyggande och kontroll av marina föroreningar och utsläpp från fartyg. IMO reglerar kväveoxider och svavelhalten i bränslet samt processer för och begränsningar av hantering av ballastvatten. IFC kommer med allmänna och industrispecifika riktlinjer för god internationell branschpraxis (GIIP) såsom riktlinjer för miljön, arbetshälsan och arbetarskyddet (EHS) för värmekraftverk, som i dag betraktas som minimimiljöstandard i större globala kraftverksprojekt. De följs i de flesta projekt som finansieras av internationella finansinstitut på tillväxtmarknaderna. Inom Europeiska unionen (EU) ställer direktivet om industriutsläpp (IED) och direktivet om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (MCPD) krav på stora och medelstora förbränningsanläggningar för att minimera utsläppen från olika industriella källor inom EU.

Wärtsiläs motorer är designade enligt SOLAS-konventionen och andra relevanta direktiv i enlighet med säkerhetskraven. Propulsionsprodukterna designas enligt SOLAS och relevanta klassificeringsinstituts säkerhetskrav. Nya motortyper måste också uppfylla internationella säkerhetskrav. Typgodkännande söks hos klassificeringsinstitut innan nya produkter lanseras. Wärtsiläs fartygsdesign följer klassificeringssällskaps och flaggstaters regler i designprocessen för att kundernas fartygskonstruktioner ska vara säkra och uppfylla bestämmelserna. Ritningar och beräkningar ska klassgodkännas innan fartygsbyggen inleds.

Wärtsiläs produkter levereras med ändamålsenliga manualer med grundläggande information om produkterna och fullständiga instruktioner för deras användning. Dessutom ordnar Wärtsilä specifik utbildning för att säkerställa en miljövänlig och säker användning av Wärtsiläs produkter i kundernas löpande affärsverksamhet.

För att säkerställa Wärtsiläs möjligheter att svara på framtida bestämmelser följer bolaget aktivt upp beredningen och utvecklingen av miljölagstiftningen. Därför har Wärtsilä också inriktat FoU-satsningarna till att utveckla nya miljövänliga produkter och lösningar som uppfyller de framtida kraven i en föränderlig affärsmiljö.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?