X
MenuStäng
Open navigation

Styrning av leverantörskedjan

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Leverantörerna spelar en viktig roll i vår leveransprocess. Vi strävar efter nära och utmärkta relationer med våra viktigaste leverantörer för att säkerställa att bägge parter har förståelse för varandra och kan agera enligt våra stränga process- och produktkrav. Vid sidan av finansiella fördelar stimulerar nära relationer kunskapsspridning och skapar en innovativ miljö och en starkare integration av strategiska leverantörer i Wärtsiläs värdekedja. Wärtsilä har en omfattande leverantörsbas med över 25.000 aktiva leverantörer, av vilka de flesta finns i Europa, där även våra största produktionsenheter är belägna. Vi investerar också fortlöpande i utvecklingen av ett starkt leverantörsnätverk i Asien.

Wärtsilä har fastställt processer för valet av leverantörer där kriterierna för dem och utvecklingen av leveransrelationen definieras. Vi erbjuder våra leverantörer partnerskap som stärker bägge parters konkurrenskraft. En förutsättning för partnerskapet är en öppen och fortlöpande dialog. Partnerskapstänkande tillämpas också på Wärtsiläs forsknings- och utvecklingsverksamhet, där vi ofta samarbetar med universitet, forskningsinstitut och nyckelleverantörer.

Wärtsiläs krav på leverantörerna omfattar allmänna, kvalitativa, produktspecifika, miljö-, arbetarskydds- och säkerhetsfrågor samt sociala frågor och juridiska ärenden. Dessa krav ingår i standardavtalen med leverantörerna. Leverantörer ska också iaktta relevanta lagar och regelverk. Wärtsilä följer regelbundet upp att nyckelleverantörerna uppfyller dessa krav genom prestationsindikatorer och olika slags revisioner. Leverantörerna bör uppfylla dessa krav för att godkännas som leverantörer.

Wärtsilä utvärderar och hanterar nyckelleverantörerna med hjälp av sitt leverantörshanteringssystem. Wärtsilä utvärderar leverantörerna regelbundet enligt tre kategorier: preliminär utvärdering, utvärdering och prestationsutvärdering. Den preliminära utvärderingen görs för potentiella nya leverantörer innan leverantörsförhållandet inleds. Nya leverantörer av kritiska komponenter och leverantörer vars prestationer inte uppfyller Wärtsiläs krav utvärderas. Prestationsutvärderingar görs för att identifiera och åtgärda avvikelser från kraven.

I anslutning till utvärderingen av leverantörerna betygsätter Wärtsilä leverantörerna utifrån Wärtsiläs leverantörskrav. Betygsättningen bygger på bedömning av olika informationskällor såsom preliminära kvalifikationsförfrågningar, dialog med leverantörer och/eller revisioner. Utifrån denna betygsättning kan leverantörer antingen godkännas, godkännas under vissa förutsättningar eller underkännas. Under 2017 betygsattes 137 leverantörer utan aktuellt betyg, och 167 leverantörers betyg förnyades (gäller tre år). Fram till slutet av 2017 hade vi utvärderat 687 av våra 1.120 nyckelleverantörer, vilket omfattar 93% av våra inköp av nyckelleverantörerna, och totalt 2.968 leverantörer vars andel av inköpen är 70%.

Denna betygsättning utgör en del av de kvartalsvisa leverantörsutvärderingarna som genomförs av Wärtsilä Supply Management. Betygen granskas regelbundet genom revisioner.

År 2017 ratades 13 leverantörer för att de inte uppfyllde Wärtsiläs krav, varav 5 fall berodde på hållbarhetsfrågor.

Wärtsilä ställer klara förväntningar på sina leverantörer när det gäller iakttagande av relevant lagstiftning samt hänsynstagande till miljön, kvalitetsstyrningen, arbetshälsan, arbetarskyddet och de sociala prestationerna och strävar efter att se till att dessa förväntningar uppfylls. Wärtsilä utvecklar sitt leverantörshanteringssystem regelbundet.

År 2018 kommer Wärtsilä att införa ett riskbaserat utvärderings- och hanteringssystem för nya leverantörer som även ska tillämpas på befintliga leverantörer från och med 2019.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?