X
MenuStäng
Open navigation
Koncernens balansräkning
MEUR 31.12.2017 31.12.2016 Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 237 1 112 13
Immateriella tillgångar 340 322 13
Materiella tillgångar 338 394 14
Förvaltningsfastigheter 11 12 14
Innehav i intresse- och samföretag 83 84 15
Övriga placeringar 13 15 16
Räntebärande placeringar 5 6 16
Uppskjuten skattefordran 123 141 20
Kundfordringar 109 13 16
Övriga fordringar 18 18 18
Anläggningstillgångar totalt 2 277 2 116
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 051 1 042 17
Kundfordringar 1 307 1 220 16
Skattefordringar 53 46
Övriga fordringar 539 494 18
Likvida medel 379 472 19
Omsättningstillgångar totalt 3 331 3 275
Tillgångar totalt 5 607 5 391
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 22
Överkursfond 61 61 22
Omräkningsdifferens -133 -57 22
Fond för verkligt värde -10 -39 22
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -38 -45 21
Balanserad vinst 2 156 2 032
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 371 2 288
Innehav utan bestämmande inflytande 24 34
Eget kapital totalt 2 396 2 321
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 517 520 16 24
Uppskjuten skatteskuld 102 93 20
Pensionsförpliktelser 154 168 21
Avsättningar 52 44 23
Erhållna förskott 64 58
Övriga skulder 1 1 25
Långfristiga skulder totalt 889 884
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 102 108 16 24
Avsättningar 209 206 23
Erhållna förskott 459 458
Skulder till leverantörer 539 502 16 24
Skatteskulder 83 78
Övriga skulder 931 833 25
Kortfristiga skulder totalt 2 323 2 186
Skulder totalt 3 212 3 070
Eget kapital och skulder totalt 5 607 5 391
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?