X
MenuStäng
Open navigation

Bolagsstämman

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs yttersta beslutsfattande organ är bolagsstämman. Den fattar beslut i de ärenden som tillkommer stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Följande ärenden finns på bolagsstämmans agenda:

  • fastställandet av bokslutet
  • beslut om utbetalning av dividend
  • beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsåret
  • val av bolagets styrelse och revisor samt beslut om deras arvoden

Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma sammanträder minst en gång per år, senast i slutet av juni. Vid behov kan aktieägarna sammankallas till extraordinarie bolagsstämma. Kallelsen till bolagsstämman ska publiceras på bolagets webbplats eller i minst två av styrelsen utsedda allmänna dagstidningar i Finland. Kallelsen ska publiceras tidigast två månader före bolagsstämman och senast tre veckor före bolagsstämman. Den ska dock publiceras senast nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag. Wärtsilä publicerar också kallelserna till bolagsstämman som börsmeddelanden. De dokument och förslag som läggs fram för bolagsstämman publiceras också på Wärtsiläs webbplats. 

Aktieägare har rätt att få ett ärende som ska behandlas av bolagsstämman, behandlat på bolagsstämman. En skriftlig begäran ska lämnas till styrelsen i så god tid före stämman att ärendet kan publiceras i kallelsen. Wärtsilä publicerar på sin webbplats det datum då en aktieägare ska underrätta styrelsen om sina krav på ärenden som ska tas upp på bolagsstämman. Information om den postadress eller e-postadress till vilken kraven ska skickas tillkännages senast i slutet av den räkenskapsperiod som föregår bolagsstämman. Kravet anses alltid ha lämnats in i god tid, om kravet har lämnats till styrelsen senast fyra veckor innan kallelsen till bolagsstämman publiceras. 

Alla aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag registrerat sig i aktieägarförteckningen, som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman. Varje aktie medför en röst. Bolagsstämman ordnas så att aktieägarna i så stor utsträckning som möjligt kan delta i den. Styrelseordföranden, styrelseledamöterna och koncernchefen är närvarande på bolagsstämman. Den ansvarige revisorn deltar också i bolagsstämman. Även styrelsekandidaterna ska vara på plats på bolagsstämman, som väljer styrelsen.

Bolagsstämman 2017

Wärtsiläs bolagsstämma ordnades den 2.3.2017. Sammanlagt 1.646 aktieägare som representerade 113.297.157 röster deltog i stämman personligen eller genom ombud.

Bolagsstämman fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,30 euro per aktie i dividend i två rater. Den första dividendraten på 0,65 euro per aktie betalades den 13.3.2017 och den andra raten på 0,65 euro per aktie den 21.9.2017. Till revisor för 2017 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy efter ett anbudsförfarande på initiativ av Wärtsiläs revisionskommitté. Styrelsen bemyndigades till att besluta om förvärv och/eller avyttring av sammanlagt högst 19.000.000 bolagets egna aktier. 

Alla beslut fattades utan omröstning. Mer detaljerad information om stämman och relaterade dokument finns på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com > Investerare > Styrning.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?