X
MenuStäng
Open navigation

Direktionens arbete

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bolagets direktion består av nio medlemmar: verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, direktörerna för affärsområdena Energy Solutions, Marine Solutions och Services, digitaliseringsdirektören samt direktörerna för kommunikation, juridiska ärenden och personalfrågor. Bolagets styrelse utser medlemmarna i direktionen och fastställer deras löne- och andra anställningsvillkor.

Direktionen sammanträder under ledning av verkställande direktören för att behandla koncernens och affärsområdenas strategi, investeringar, produktpolicy, koncernens struktur och styrsystem. Dessutom övervakar direktionen bolagets verksamhet.

Ekonomi- och finansdirektörens främsta ansvarsområden utgörs av koncernens kontrollfunktion, finansfunktion (inklusive projekt- och kundfinansiering), beskattning och processutveckling samt koncernutveckling. Affärsområdesdirektörerna ansvarar för försäljningsvolymen och lönsamheten inom sina respektive globala affärsområden med hjälp av koncernens dotterbolag i olika länder. Digitaliseringsdirektören leder informationshanteringsorganisationen och ansvarar för utvecklingen och verkställandet av Wärtsiläs digitala strategi och relaterad digital administration i nära samarbete med koncernchefen och direktionen. Huvudansvarsområdena för direktören för koncernrelationer och juridiska ärenden är koncernrelationer och juridiska ärenden, förvaltning av immateriella tillgångar, hållbarhet och miljöfrågor samt arbetshälsa och arbetarskydd. Direktören för personalfrågor ansvarar för personrelaterade processer. Huvudansvarsområdena för kommunikationsdirektören är extern och intern kommunikation samt utveckling av varumärket. Uppgifter om direktionsmedlemmarna och deras innehav finns i direktionens CV:n.

Direktionen 2017

Under 2017 sammanträdde direktionen 14 gånger. De viktigaste frågorna som behandlades av direktionen anknöt till marknadsutvecklingen och affärsstrategin, nya tillväxtområden och lönsamhet samt frågor i anslutning till konkurrenskraftens och kostnadernas utveckling samt Wärtsiläs organisatoriska struktur. Digitalisering och säkerhet, i synnerhet cybersäkerhet, fanns också på agendan liksom arbetshälsa och arbetarskydd samt operativ effektivitet. Genomförandet av förvärvet av Greensmith Energy Management Systems Inc. och planeringen och implementeringen av integrationsprocessen var ett annat viktigt fokusområde. Dessutom följer direktionen fortlöpande med utvecklingen av regleringen av den operativa miljön, orderingången och produktionskapaciteten samt relationerna med leverantörer och andra intressenter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?