X
MenuStäng
Open navigation

Affärsprocesser

Anteckningen

Skapa en anteckning?

De kontrollmekanismer som är införlivade i Wärtsiläs affärsprocesser spelar en nyckelroll i säkerställandet av en effektiv intern kontroll inom bolaget. Kontrollerna i affärsprocesserna säkerställer att alla målsättningar för den interna kontrollen uppnås, i synnerhet de som är relaterade till verksamhetens effektivitet samt till tryggandet av Wärtsiläs lönsamhet och rykte. Ledningen för affärsområdena ansvarar för säkerställandet av att processerna och kontrollerna på koncernnivå implementeras och iakttas inom deras ansvarsområden. I de fall där inga processer eller kontroller finns på koncernnivå ansvarar ledningen för affärsområdena för beskrivningen och implementeringen av effektiva processer och ändamålsenliga kontroller för respektive affärsområde.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?