X
MenuStäng
Open navigation

Rapport om löner och belöningar 2017

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bästa aktieägare

Denna rapport beskriver belöningarna till styrelsen och direktionen år 2017. Syftet med rapporten är att skapa större klarhet och transparens i Wärtsiläs belöningsprinciper. 

Inom Wärtsilä styrs belöningarna av våra belöningsprinciper. Dessa principer används för att strukturera inställningen till belöningar inom hela organisationen, och de är utformade så att belöningarna till anställda är i linje med bolagets och aktieägarnas intressen. Belöningspolicyn för koncernchefen och de övriga direktionsmedlemmarna har utvecklats med beaktande av dessa principer. 

belöningsprinciper.svg

Ledningens kortsiktiga bonusprogram baserar sig på lönsamhet (EBIT) och mål för kassaflödet. Den målsatta bonusen var samma som 2016, men den maximala bonusen höjdes.

Wärtsiläs långsiktiga bonusprogram baserar sig på aktiekursens utveckling. Aktiekursutvecklingen under de senaste åren kommer att leda till att programmet för 2014 ger den maximala utdelningen på 10,60 euro per bonusrätt i februari 2018.

Vi tror på en konsekvent inställning till belöningar inom Wärtsilä. Belöningsarrangemangen för direktionen som också berör andra medlemmar i ledningsgruppen har på det stora hela varit oförändrade under de senaste åren. Kommittén anser att de nuvarande programmen fortfarande är relevanta, och inga större förändringar planeras för 2018.

Mikael Lilius
Ordförande för ersättningskommittén

  

Belöningsprinciper för direktionen

Wärtsiläs belöningspolicy är utformad för att attrahera, hålla kvar och motivera chefer genom att erbjuda dem kompensationslösningar för deras prestationer för affärsresultat. 

Belöningsarrangemangen för direktionen består av följande fasta och rörliga, prestationsrelaterade ersättningar:

total belöning.svg

Fast ersättning

Verkställande direktörens och direktionsmedlemmarnas fasta ersättning består av månadslön och naturaförmåner. Grundlönen justeras årligen utifrån bolagets och individens prestationer samt marknadsförhållandena. Naturaförmånerna består av tjänstebil, privat sjukförsäkring och bolagets pensionsprogram.

Verkställande direktören och direktionsmedlemmarna omfattas av bolagsspecifika pensionsprogram utöver lagstadgade pensionssystem. Tilläggspensionsprogrammens karaktär och pensionsåldern varierar och bygger i allmänhet på pensionsprogrammen för de nationella socialskyddssystem som dessa personer omfattas av och är antingen förmånsbaserade eller premiebaserade. Verkställande direktörens pension fastställs enligt ett premiebaserat system där bolagets bidrag är 20% av lönen.

Rörlig ersättning

Bolagets styrelse besluter om belöningssystemen och deras grunder för direktionen. Styrelsen besluter även om eventuella andra långsiktiga belöningssystem för högsta ledningen, såvida beslut om dessa inte ska fattas av bolagsstämman enligt lagstiftningen. Direktionen besluter om bonussystemet för övriga direktörer och chefer.

Kortsiktiga belöningsprogram

Koncernen har ett globalt bonusprogram som är utformat i syfte att ge incentiv för att uppnå målen för den kortsiktiga affärsplanen. Bonusen baserar sig på koncernens lönsamhet och på överenskomna individuella mål. Bonussystemet omfattar cirka 3.000 direktörer och chefer. 

Verkställande direktörens och direktionens bonusarvoden betalas enligt uppnådda lönsamhetsmål och andra finansiella mål för räkenskapsåret som styrelsen fastställer. Den kortsiktiga bonusen är högst 100% av den årliga grundlönen för verkställande direktören och högst 65% av den årliga grundlönen för de andra direktionsmedlemmarna. Bonusen betalas kontant efter slutet av året.

Wärtsiläs anställda omfattas också av bonus- eller vinstbaserade incentivprogram. Dessa tillämpas i största delen av de länder i vilka Wärtsilä har verksamhet enligt den lokala lagstiftningen, eller i form av lokala bonus- eller vinstdelningsprogram. Totalt omfattas 80% av företagets anställda av koncernens bonusprogram och andra varierande resultatbaserade belöningsprogram.

Långsiktiga belöningsprogram

Ca 100 direktörer, inklusive verkställande direktören och direktionen, omfattas av Wärtsiläs långsiktiga belöningsprogram. 

Syftet med det långsiktiga belöningsprogrammet är att sammanföra högsta ledningens och aktieägarnas intressen genom långsiktiga aktiebaserade belöningar till deltagarna. Därigenom främjar programmet utvecklingen av aktieägarvärdet och en långsiktig prestationsinriktad kultur inom Wärtsilä.

Det långsiktiga belöningsprogrammet har en tre år lång prestationsperiod. De som omfattas av programmet får bonusrätter. Värdet på en bonusrätt i slutet av prestationsperioden baserar på aktiekursutvecklingen mellan den tre månader långa perioden som föregår prestationsperioden och de tre sista månaderna i prestationsperioden. Aktiens slutkurs kan inkludera värdet av en del eller alla normala och extra dividender som Wärtsilä Oyj Abp betalat under prestationsperioden.  

Värdering av bonusrätter:
långsiktigt incentiv.svg

För att garantera en relevant belöningsnivå finns det en övre gräns för varje belöningscykel som fastställer det maximala värdet på varje bonusrätt.  Bonusrätterna betalas kontant, men verkställande direktören och direktionsmedlemmarna förväntas investera 50% av det erhållna nettovärdet i Wärtsiläs aktier tills de har uppnått det krävda innehavet.

Policy för aktieinnehav

Varje direktionsmedlem förväntas öka innehavet och efter att nivån uppnåtts bevara ett innehav i Wärtsilä som åtminstone motsvarar hans eller hennes individuella årliga grundlön. 

Avtalsvillkor för verkställande direktören

Verkställande direktörens grundlön är 785.000 euro per år. Han omfattas av de kort- och långsiktiga belöningsprogrammen enligt ovan beskrivna villkor. Verkställande direktörens pensionsålder är sextiotre (63). Hans pension fastställs enligt ett premiebaserat system. Pensionspremien 20% andel av den årliga lönen. I fall av uppsägning från bolagets sida betalas en ersättning som motsvarar 18 månaders lön samt sex månaders uppsägningslön.


Belöningar till direktionen


Direktionens totala ersättning 2017
TEUR
Direktionsmedlemmar Löner och natura förmåner Pensionkostnader Kortsiktiga bonusprogram1 Långsiktiga bonusprogram2 Totalt
Jaakko Eskola, koncernchef 785 156 295 410 1 645
Pierpaolo Barbone, direktör för Services-verksamheten och koncernchefens ställföreträdare 425 88 105 410 1 028
Övriga direktionsmedlemmar 2 162 493 441 1 587 4 863
1 Hänvisar till det kortsiktiga bonusprogrammet för 2016 som betalades under 2017
2 Hänvisar till det långsiktiga bonusprogrammet med prestationsperioden 2013-2015 som betalades under 2017

Kortsiktiga belöningsprogram

Strukturen för direktionens prestationsmål i det kortsiktiga bonusprogrammet är:

EBIT_SE.svg

En glidande skala med mål uppställdes för varje mått. 

Kortsiktigt bonusprogram för prestationsperioden 2016

Prestationerna enligt koncernens mål var:

Remu_yläosa_SE.svg

Utbetald bonus var i genomsnitt 50% av max bonus för direktionen och 50% av max bonus för verkställande direktören. 

Kortsiktigt bonusprogram för prestationsperioden 2017

Samma prestationsmått och vikter tillämpas på årlig bonus för 2017 som betalas 2018.  Prestationerna enligt koncernens mål var:

prestationsutfall.svg

Utbetald bonus för 2017 är i genomsnitt 35% av max bonus för direktionen och 31% av max bonus för verkställande direktören. Bonusarna betalas i mars 2018.

Kortsiktigt bonusprogam för prestationsperioden 2018

Det finns inga föreslagna ändringar av den kortsiktiga incentivplanen för 2018. Prestationsmåtten, vikterna och max gränserna är de samma som för 2017.

Långsiktiga belöningsprogram

Tabellen nedan visar detaljer om närvarande och utestående belöningar i Wärtsiläs långsiktiga bonusprogram. Programmet tillämpas på Wärtsiläs högsta ledning, som består av ca 100 direktörer, inklusive direktionen. Värdet på betalningen baserar sig på aktiekursens utveckling under en tre år lång prestationsperiod.

Prestationsperiod 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Antal beviljade bonusrätter 1 846 000 2 076 000 1 962 000 2 139 000
Startkurs, EUR 37,05 44,25 47,47 48,57
Mätperiod för jämförelseaktiepris Q4 2016 + 50% av betalda dividender Q4 2017 + 100% av betalda dividender Q4 2018 + 100% av betalda dividender Q4 2019 + 100% av betalda dividender
Maximalt värde per bonusrätt, EUR 10,00 10,60 13,84 18,21
Slutlig jämförelseaktiekurs, EUR 42,17 60,10 - -
Slutligt värde per bonusrätt, EUR 5,12 10,60 - -
Tidpunkt för betalning februari 2017 februari 2018 februari 2019 februari 2020

Bonusrätterna betalas kontant, men verkställande direktören och direktionsmedlemmarna förväntas investera 50% av det erhållna nettovärdet i Wärtsiläs aktier tills de har uppnått det krävda innehavet.

I januari 2018 fattade styrelsen beslut om den långsiktiga belöningsplanen för 2018–2020.  Planen följer samma principer som under tidigare år.

  

Direktionens aktieinnehav i Wärtsilä 31.12.2017

Direktion Aktier, st.
Jaakko Eskola 8 481
Förändring 2017 2 061
Pierpaolo Barbone 7 277
Förändring 2017 1 677
Päivi Castrén 4 933
Förändring 2017 963
Javier Cavada Camino 0
Förändring 2017 0
Kari Hietanen 5 211
Förändring 2017 937
Roger Holm 0
Förändring 2017 0
Atte Palomäki 4 831
Förändring 2017 962
Marco Ryan 0
Förändring 2017 0
Marco Wirén 4 905
Förändring 2017 1 265

Bedömning

Styrelsen följer upp koncernens kort- och långsiktiga bonusprogram och bedömer uppnåendet av målen på vilka de baserar sig. Belöningsprogrammen för 2017 ansågs vara balanserade och i linje med marknadspraxis. Styrelsen var nöjd med att de belöningar som betalades under året var rimliga i förhållande till företagets resultat.


Styrelsens arvoden

Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelsemedlemmarnas arvoden för en verksamhetsperiod åt gången.

Ordinarie bolagsstämman godkände följande arvoden till styrelsemedlemmarna för 2017:

  • till ordinarie medlemmar 66.000 euro/år
  • till vice ordförande 99.000 euro/år
  • till ordförande 132.000 euro/år

Cirka 40% av årsarvodet betalas som aktier i Wärtsilä. Därtill betalas ett mötesarvode på 600 euro per bevistat möte till styrelsemedlemmarna och 800 euro per bevistat möte till ordföranden. Till varje medlem i utnämningskommittén och ersättningskommittén betalas 700 euro per bevistat kommittémöte, och till varje medlem i revisionskommittén betalas 1.200 euro per bevistat kommittémöte. Kommittéordförandens arvode är dubbelt högre. Medlemmarna i Wärtsiläs styrelse erhöll sammanlagt 718 tusen euro för räkenskapsperioden som slutade 31.12.2017. Styrelsemedlemmarna omfattades inte av bolagets belöningsprogram.

Betalda arvoden till styrelsemedlemmarna
TEUR Mötesarvoden Årsarvoden Totalt
Styrelse 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Mikael Lilius, ordförande 21 23 132 132 153 155
Tom Johnstone, vice ordförande 9 11 99 66 108 77
Maarit Aarni-Sirviö 12 16 66 66 78 82
Kaj-Gustaf Bergh 8 8 66 66 74 74
Karin Falk 5 - 66 - 71 -
Johan Forssell 6 - 66 - 72 -
Risto Murto 13 15 66 66 79 81
Markus Rauramo 15 20 66 66 81 86
Fram till 2.3.2017
Sune Carlsson 1 8 - 99 1 107
Gunilla Nordström 1 8 - 66 1 86
Arvoden betalda i form av aktier i Wärtsilä under 2017
Styrelse Aktier, st.
Mikael Lilius, ordförande 945
Tom Johnstone, vice ordförande 709
Maarit Aarni-Sirviö 472
Kaj-Gustaf Bergh 472
Karin Falk 472
Johan Forssell 472
Risto Murto 472
Markus Rauramo 472
Styrelsens aktieinnehav i Wärtsilä 31.12.2017

Styrelse Aktier, st.
Mikael Lilius, ordförande 19 359
Förändring 2017 945
Tom Johnstone, vice ordförande 2 069
Förändring 2017 709
Maarit Aarni-Sirviö 10 282
Förändring 2017 472
Kaj-Gustaf Bergh 9 504
Förändring 2017 472
Karin Falk 472
Förändring 2017 472
Johan Forssell 472
Förändring 2017 472
Risto Murto 2 452
Förändring 2017 472
Markus Rauramo 5 006
Förändring 2017 472

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?