X
MenuStäng
Open navigation

Styrelsens ansvarsområden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Styrelsen behandlar alla de ärenden som styrelsen uttryckligen ansvarar för i enlighet med lagar, övriga bestämmelser och bolagsordningen. Viktigast bland dessa är:

 • bokslut och delårsrapporter,
 • ärenden som ska föredras för bolagsstämman,
 • utnämning av verkställande direktören, ställföreträdaren för verkställande direktören om en sådan utnämns och direktionsmedlemmarna, samt
 • organisering av den ekonomiska kontrollen.

Styrelsen ska även behandla sådana ärenden som med tanke på koncernverksamhetens resultat är så omfattande att de inte kan anses höra till koncernens löpande förvaltning. Exempel på sådana ärenden är att 

 • godkänna koncernens och affärsområdenas långsiktiga mål samt strategierna för hur målen ska nås
 • följa upp utvecklingen, möjligheterna och hoten i den externa miljön och deras inverkan på målen och strategin
 • godkänna den årliga affärsplanen och målen för koncernen
 • fastställa principer för riskhanteringen,
 • följa upp och utvärdera verkställande direktörens arbete,
 • godkänna belöningarna och pensionsförmånerna för verkställande direktören, ställföreträdaren för verkställande direktören och direktionsmedlemmarna,
 • godkänna bolagsstyrningsprinciperna,
 • se till att företaget följer lagstiftning och regelverk och företagets verksamhetsprinciper samt andra etablerade värderingar och etiska principer i affärsverksamheten,
 • diskutera och följa upp företagets FoU- och produktutvecklingsplaner,
 • utnämna styrelsens kommittéer,
 • bevilja donationer till välgörenhet,
 • godkänna övriga strategiskt eller finansiellt viktiga ärenden, såsom betydande investeringar, förvärv eller avknoppningar.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?