X
MenuStäng
Open navigation

Styrelsens arbete

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Styrelsen består av 5–10 medlemmar och ansvarar för bolagets förvaltning och för att verksamheten är ändamålsenligt organiserad. Mandatperioden för styrelsemedlemmarna är ett år, och de väljs av bolagsstämman.

Enligt rekommendation 10 i bolagsstyrningskoden ska majoriteten av styrelsemedlemmarna vara oberoende av bolaget. Dessutom ska minst två av ovan nämnda, till majoriteten hörande medlemmar vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Styrelsen bedömer medlemmarnas oberoende årligen och vid behov.

Utnämningskommittén bereder ärenden i anslutning till utnämningen av styrelsemedlemmar för bolagsstämman och kommunicerar vid behov med större aktieägare angående förslagen. Förslaget till styrelsens sammansättning publiceras i kallelsen till bolagsstämma. Detsamma gäller förslag till styrelsens sammansättning, om förslaget understöds av minst 10% av det röstetal som bolagets aktier medför och om de föreslagna kandidaterna har gett sitt samtycke till uppdraget och om bolaget har fått information om förslaget i så god tid att det kan inkluderas i kallelsen. Kandidater som uppställs ska publiceras separat i motsvarande ordningsföljd. Wärtsilä publicerar biografiska uppgifter om dem som nominerats till styrelsemedlemmar på sin webbplats i samband med publiceringen av kallelsen till bolagsstämman.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen styr och övervakar bolagets verksamhet, samt beslutar om betydande verksamhetsprinciper, mål och strategier. Principerna för det praktiska styrelsearbetet har fastställts i arbetsordningen. Styrelsen godkänner också arbetsordningen för de av styrelsen tillsatta kommittéerna. I arbetsordningen för respektive kommitté definieras kommitténs viktigaste uppgifter och verksamhetsprinciper. Förutom beslutsärenden får styrelsen vid sina möten aktuella uppgifter om koncernens verksamhet, ekonomi och risker.

Styrelsen ska årligen utvärdera sin verksamhet och sina arbetsmetoder. Syftet med utvärderingen är att utreda hur styrelsens verksamhet utfallit under året. Dessutom utgör utvärderingen en grund för utvecklingen av styrelsens verksamhetssätt.

Styrelsen sammanträder enligt en på förhand överenskommen tidtabell 8-11 gånger per år. Därtill sammanträder styrelsen vid behov. Alla styrelsemöten protokollförs.

Principer för mångfald

För att styrelsen ska kunna sköta sina plikter på ett så effektivt sätt som möjligt måste den vara mycket kompetent och ha en tillräcklig mångfald. När utnämningskommittén förbereder förslag till styrelsens sammansättning beaktar den kandidaternas utbildning och professionella bakgrund samt deras internationella erfarenhet för att styrelsens sammansättning ska ha omfattande kompetens och kvalifikationer. Utnämningskommittén beaktar också kandidaternas ålder, eftersom en varierande ålder bland styrelseledamöterna anses vara nyttig för att garantera ömsesidigt kompletterande erfarenheter.

Wärtsiläs principer när det gäller kön är att styrelsen ska ha både kvinnliga och manliga ledamöter. I december 2017 var två av Wärtsiläs åtta styrelseledamöter kvinnor. Wärtsiläs mål är att styrelsen med tiden ska få en mer balanserad könsfördelning. Utnämningskommittén bedömer de potentiella kandidaterna inte bara utifrån deras individuella kvalifikationer och karaktärsdrag utan också utifrån deras förmåga att samarbeta effektivt och hur de kan stöda och utmana företagets ledning på ett proaktivt och konstruktivt sätt.

Styrelsen 2017

Från och med den 2.3.2017 bestod styrelsen av följande åtta medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (vice ordförande), Mikael Lilius (ordförande), Risto Murto och Markus Rauramo.

Alla åtta styrelsemedlemmar ansågs vara oberoende i förhållande till bolaget och sex medlemmar ansågs vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Tom Johnstone ansågs vara beroende av större aktieägare på grund av hans position som styrelsemedlem för Investor AB. Johan Forssell ansågs vara beroende av större aktieägare på grund av hans position som VD och koncernchef för Investor AB.

Fram till 2.3.2017 bestod styrelsen av följande åtta medlemmar: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson (vice ordförande), Tom Johnstone, Mikael Lilius (ordförande), Risto Murto, Gunilla Nordström och Markus Rauramo.

Under 2017 sammanträdde Wärtsiläs styrelse nio gånger. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 100%. Den finansiella och strategiska utvecklingen av Wärtsilä och företagets position på marknaderna, tillväxtmöjligheterna och den allmänna vidareutvecklingen av företaget var viktiga frågor på styrelsens agenda. Omsorg om människor är också en viktig och fortlöpande del av styrelsens arbete, eftersom detta bidrar till Wärtsiläs framgång på lång sikt. Särskilda fokusområden under 2017 var koncernens digitala strategi, den operativa utvecklingen i Asien och förvärvet av Greensmith Energy Management Systems Inc.

Styrelsemedlemmarnas mötesdeltagande 2017
Antal styrelsemöten Deltagande (%)
Mikael Lilius, ordförande 9/9 100
Tom Johnstone, vice ordförande 9/9 100
Maarit Aarni-Sirviö 9/9 100
Kaj-Gustaf Bergh 9/9 100
Karin Falk 8/8 100
Johan Forssell 8/8 100
Risto Murto 9/9 100
Markus Rauramo 9/9 100
Fram till 2.3.2017
Sune Carlsson 2/2 100
Gunilla Nordström 2/2 100

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?