X
MenuStäng
Open navigation

Styrelsens kommittéer

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Vid sitt konstituerande möte tillsätter styrelsen årligen en revisionskommitté, en utnämningskommitté och en ersättningskommitté samt vid behov andra kommittéer. Styrelsen utser kommittéernas medlemmar och ordförande med beaktande av den kompetens och erfarenhet som dessa uppdrag kräver. Styrelsen har också rätt att avskeda kommittémedlemmar. Kommittéernas medlemmar utses för styrelsens mandatperiod. Utöver kommittémedlemmarna kan andra styrelsemedlemmar delta i kommittéernas möten. Kommittéerna har i uppgift att bereda ärenden som kommer upp för beslut vid styrelsemötena. Kommittéerna har inte egen självständig beslutsrätt.

Revisionskommittén

Styrelsen tillsätter en revisionskommitté med uppgift att assistera styrelsens övervakningsuppgifter. Styrelsen utnämner inom sig minst tre ledamöter till kommittén. Medlemmarna ska ha tillräcklig kompetens som krävs för att sköta revisionskommitténs uppgifter. Majoriteten av medlemmarna i revisionskommittén ska vara oberoende av bolaget, och åtminstone en medlem ska vara oberoende av bolagets betydande aktieägare.

Styrelsen fastställer revisionskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Revisionskommittén följer upp rapporteringsprocessen för bokslut, övervakar den finansiella rapporteringsprocessen och följer upp den interna kontrollens effektivitet samt systemen för intern revision och riskhantering. Därtill utvärderar kommittén beskrivningen av de allmänna dragen hos systemen för intern kontroll och riskhantering i anslutning till den finansiella rapporteringsprocessen, övervakar den lagstadgade revisionen av bokslutet och det konsoliderade bokslutet, utvärderar revisionsbolagets oavhängighet och bereder förslaget till valet av revisor. Revisionskommitténs övriga uppgifter omfattar revision av företagets bokföringsprinciper och godkännande av tillägg till dem, revision av företagets delårsrapporter och bokslut och revisorns rapporter till revisionskommittén, bedömning av de processer som siktar på att säkerställa iakttagandet av lagstiftning och regelverk samt uppföljning av företagets kreditposition och beskattning. Revisionskommittén reviderar också företagets bolagsstyrningsrapport samt bedömer och avgör alla speciella frågor som styrelsen tar upp och som revisionskommittén har kompetens att behandla.

Ordföranden för revisionskommittén sammankallar kommittén vid behov. Ordföranden avlägger också rapport till styrelsen om kommitténs förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten.

Revisionskommittén 2017

Ordförande Markus Rauramo, medlemmar Maarit Aarni-Sirviö och Risto Murto. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och oavhängiga av bolagets betydande aktieägare. Revisionskommittén sammanträdde fem gånger under 2017. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 100%.

Utnämningskommittén

Styrelsen tillsätter en utnämningskommitté med uppgift att assistera styrelsen. Styrelsen ska bland sina medlemmar tillsätta minst tre medlemmar till kommittén. Majoriteten av kommittémedlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Styrelsen fastställer utnämningskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Utnämningskommittén förbereder förslaget till styrelsemedlemmar för bolagsstämman. Vid behov kommunicerar kommittén med större aktieägare när det gäller valet av styrelsemedlemmar. Utnämningskommittén bereder ärenden gällande belöningar till styrelseledamöter. Utnämningskommittén följer upp och rapporterar årligen om utfallet av styrelsens mångfaldsmål till styrelsen samt föreslår vid behov ändringar i mångfaldspolicyn.

Ordföranden för utnämningskommittén sammankallar kommittén vid behov. Ordföranden avlägger också rapport till styrelsen om kommitténs förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten.

Utnämningskommittén 2017

Ordförande Mikael Lilius, medlemmar Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell och Risto Murto. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och tre medlemmar är oberoende av bolagets större aktieägare. Utnämningskommittén sammanträdde två gånger under 2017. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 100%.

Ersättningskommittén

Styrelsen tillsätter en ersättningskommitté med uppgift att assistera styrelsen. Styrelsen ska bland sina medlemmar tillsätta minst tre medlemmar till kommittén. Majoriteten av kommittémedlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Styrelsen fastställer ersättningskommitténs uppgifter i arbetsordningen för kommittén. Ersättningskommittén bereder utnämningen av verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare samt direktionsmedlemmarna för styrelsen. Kommittén ska bereda förslag till styrelsen avseende belöningsprinciper, belöningssystem och belöningar för verkställande direktören och direktionsmedlemmarna. De externa konsulter som kommittén anlitar är oberoende av företaget och ledningen.

Ordföranden för ersättningskommittén sammankallar kommittén vid behov. Ordföranden avlägger också rapport till styrelsen om kommitténs förslag samt rapporterar regelbundet om kommitténs möten.

Ersättningskommittén 2017

Ordförande Mikael Lilius, medlemmar Maarit Aarni-Sirviö och Tom Johnstone. Alla medlemmar är oberoende av bolaget och två medlemmar är oberoende av bolagets större aktieägare. Ersättningskommittén sammanträdde tre gånger under 2017. Ledamöternas deltagandegrad var i genomsnitt 100%.

Styrelsemedlemmarnas deltagande i kommittémöten 2017
Revisionskommittén Utnämningskommittén Ersättningskommittén
Mikael Lilius - 2/2 3/3
Tom Johnstone - - 3/3
Maarit Aarni-Sirviö 5/5 - 3/3
Kaj-Gustaf Bergh - 2/2 -
Karin Falk - - -
Johan Forssell - 2/2 -
Risto Murto 5/5 2/2 -
Markus Rauramo 5/5 - -

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?